nl

Adlex Advocaten met twee kantoren in Genk en één in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 29 advocaten, een Office Manager en 12 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden en insolventie hebben we een aparte kantoorlocatie in Genk. De insolventiedossiers worden op die manier door één team van experten gezamenlijk behandeld. 

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

Op 4 oktober zal Mr. Chris Schijns in de Crowne Plaza te Antwerpen spreken over het Decreet Handelsvestigingsbeleid en dit zowel praktisch als juridisch om een helder inzicht in deze ontwikkelingen te bieden en hij gaat in op de voor- en nadelen. Voor meer informatie: https://spryg.com/be/events/decreet-integraal-handelsvestigingsbeleid/programma
Al meer dan 10 jaar zet VKW Limburg het ondernemen in Limburg in de kijker via de "Ondernemen versterkt Limburg"-campagnes. Ook dit jaar is Adlex Advocaten trotse ambassadeur van deze campagne.
"Wij zijn zeer blij met Adlex als nieuwe structurele partner voor onze organisatie", zegt Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg. “Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en zijn er van overtuigd dat deze vlot zal verlopen."
In de 4e en laatste aflevering van het Milieu- en Energierecht (M.E.R.) van 2016 heeft Mr. Chris Schijns (co-auteur) een artikel gepubliceerd over 'Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (januari 2016 - juni 2016). In dit artikel wordt de rechtspraak zowel inzake vernietiging, schorsing en UDN van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de periode januari 2016 – juni 2016 besproken. De klemtoon ligt op arresten waarin 'omgevingsrechtelijke aspecten' centraal staan, ...
Op 1 januari 2017 werd Gerry Banken partner bij Adlex Advocaten, naast Leo Panis, Guy Heyvaert, Jan Vandersanden, Mathieu Cilissen, Jan Verlinden, Steven Menten en Anneleen Meylaerts.Gerry Banken behaalde in 2007 zijn rechtendiploma aan de KULeuven en verdiepte zich daarna in het vennootschapsrecht (HUB, 2010) en insolventierecht (KULeuven, 2013). Van 2010 tot en met 2016 was hij als assistent verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KULeuven, en op heden is hij docent rech...
Jeffrey Amankwah
Jeffrey Amankwah
Als aannemer, architect of studiebureau zal u ongetwijfeld gehoord hebben over de zogenaamde verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Een wet van 31 mei 2017 voert de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in. De verplichte verzekeringsplicht treedt in werking op 1 juli 2018, meer in het bijzonder voor alle werken van woningbouw, waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd vanaf voormelde datum.
Wim Vanlook
Wim Vanlook
Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden wordt de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste automatisch toegekend aan de partner met het hoogste belastbare inkomen. In het merendeel van de gevallen is dit voor de belastingplichtigen ook het voordeligst. Echter, indien de partner met het hoogste inkomen in het buitenland tewerkgesteld is en aldaar belast wordt, is de situatie mogelijk anders. De inkomsten van deze partner worden in België doorgaans vrijgesteld van belasting zodat een bijkomende belastingvermindering inderdaad zijn effect verliest. Ingevolge Europese en nationale rechtspraak dringt zich evenwel een koerswijziging op in het voordeel van de belastingplichtigen.
Steven Menten
Steven Menten
Dit impliceert dat vanaf 30 juni 2017 alle opdrachten die worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een offerte of een aanvraag tot deelneming is ingediend de nieuwe regels samengevat in dit artikel moeten respecteren.
Jeffrey Amankwah
Jeffrey Amankwah
Hoewel artikel 19bis-11, §2 WAM-wet binnenkort zal worden opgeheven, blijft de saga over de invulling van het wetsartikel gewoon verder lopen. In een prejudicieel arrest van 22 juni 2017 buigt het Grondwettelijk Hof zich opnieuw over het veelbesproken wetsartikel. Volgens het Grondwettelijk Hof is de interpretatie van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet niet conform de Belgische Grondwet indien het de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid toelaat de vergoeding van de schade aan het voertuig van zijn eigen verzekerde te weigeren wanneer om zijn tegemoetkoming wordt verzocht op grond van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet. Derhalve kan worden verdedigd dat de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid, in toepassing van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, de vergoeding van de schade aan het voertuig van de eigen verzekeraar niet kan weigeren.
Jeffrey Amankwah
Jeffrey Amankwah
​Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval van een geschil. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft u steeds een vrije keuze van advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft. Dat recht van vrije keuze is bij wet van 9 april 2017 verder uitgebreid. Nu geldt het recht van vrije keuze ook in geval van arbitrage- en bemiddelingsprocedures en bij de alternatieve vormen van geschillenbeslechting.
Ondernemers die wakker liggen van juridische vraagstukken en problemen. Die kunnen wij zeker een helpende hand reiken…
Het had anders kunnen lopen, maar we zijn blij dat Mr. Jeffrey Amankwah hoofd van het rechtsdomein verzekeringsrecht bij Adlex is geworden.
Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille