nl

Honoraria

Opgelet! 21% btw op erelonen

Het gehanteerde tarief varieert van €135/u tot €180/u. Het tarief wordt met u op voorhand vastgelegd volgens de aard, het belang en het al dan niet dringend karakter van het dossier.

Erelonen

De erelonen vergoeden het werk van de advocaat, los van de kosten die voortvloeien uit zijn activiteiten. De erelonen omvatten prestaties waaronder studie van het dossier, consultaties en adviezen, het opstellen van procedurestukken, van overeenkomsten of van besluiten, de nuttige verplaatsingen in een dossier, de juridische opzoekingen, de pleidooien, het uitwisselen van briefwisseling.
De financiële afspraken worden bij het opstarten van een dossier vastgelegd in een ereloonovereenkomst. Bij aanvang van een dossier kunnen provisies worden gevraagd. Tussentijdse facturen worden eveneens in de omvangrijke dossiers opgesteld. Bij de afsluiting van een dossier wordt aan de klant een staat van kosten en erelonen overgemaakt.

Opgelet: Vanaf 1 januari 2014, 21% btw op de erelonen van advocaten

Bij de begrotingscontrole van juli 2013 besliste de federale regering Di Rupo dat op de diensten van een advocaat vanaf 1 januari 2014, 21% btw moet betaald worden.
De heffing betreft zowel particulieren als bedrijven. Bedrijven kunnen de btw achteraf wel recupereren, particulieren niet.
De btw wordt geheven op de erelonen, niet op de kosten zoals bijvoorbeeld rolrechten, deurwaarderskosten, expertise-en vertaalkosten enz.

Uurtarief
Het tarief wordt in onderling overleg met u op voorhand vastgelegd volgens de aard, het belang en het al dan niet dringend karakter van het dossier. Daarnaast bieden wij ook een abonnementsformule aan. Dergelijke abonnementsformule is een “omniumpolis" waarbij maandelijks een bedrag wordt gefactureerd en waarvoor een uitgebreid dienstenpakket wordt aangeboden. In feite treden wij op als uw interne bedrijfsjurist.

Kantoorkosten

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten:

 • Opening dossier
 • Dactylografiekosten
 • Afdruk- en kopiekosten
 • Verzendingskosten
 • Telefoonkosten
 • Verplaatsingsonkosten

Deze kosten worden forfaitair begroot op 20 % van het totaal aangerekende ereloon exclusief BTW.

Indien de kosten omwille van reeds gemaakte afspraken niet forfaitair begroot kunnen worden, past Adlex Advocaten de berekening toe volgens onderstaande tarieven:

 • Opening dossier: 50 euro
 • Dactylografie per pagina: 11 euro
 • Kosten mail 6 euro
 • Fotokopie per pagina: 0.30 euro
 • Verplaatsing per km: 0,50 euro

Voorgeschoten kosten

De kosten die Adlex Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffiekosten, hypotheekkantoren, registratiekantoren, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren en deskundigen worden onder de post “Overige kosten” en/of “Gerechtskosten” worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

 • Kantoorrekeningen
  • BNP Paribas Fortis BIC GEBABEBB/ IBAN BE 97 2350 0352 4849
  • KBC Bank BIC KREDBEBB/ IBAN BE 50 4530 2656 1118
 • Derdenrekening
  • BNP Paribas Fortis BIC GEBABEBB/ IBAN BE 19 2350 1283 3112

Algemene voorwaarden

Onze meest actuele algemene voorwaarden zijn terug te vinden in onderstaand document:

Adlex Advocaten is één van de 600 kantoren die deel uitmaken van Eurojuris International, het grootste netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren.

Eurojuris is vertegenwoordigd in bijna alle Europese landen en ook op de andere continenten.

In geval van grensoverschrijdende dossiers legt Adlex Advocaten onmiddellijk contact met het buitenlands kantoor in het specifieke rechtsdomein waarbinnen uw dossier behandeld moet worden.

Adlex Advocaten behandelt dossiers in verschillende talen zoals het Frans, het Duits, het Engels of het Italiaans.

Meer info op: www.eurojuris.net | www.eurojuris.be

Adlex Advocaten is erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille (DV.A217122)

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.
Dat wil zeggen dat bepaalde diensten die Adlex Advocaten aanbiedt aan kleine- en middelgrote ondernemingen die in aanmerking komen, financiële steun kunnen krijgen van de Vlaamse overheid.

Met deze checklist ontdekt u of u een beroep kan doen op de kmo-portefeuille:

 1. Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 2. Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 3. Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' aan de slag.
 4. U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 5. Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vzw's komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

De meest actuele info over de voorwaarden

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? De officiële grootte van uw kmo hangt af van uw:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal

Een overzicht:

kleine ondernemingen

 • aantal werknemers is < 50 VTE*
 • omzet is < of = 10.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 10.000.000 euro

middelgrote ondernemingen

 • aantal werknemers is < 250 VTE*
 • omzet is < of = 50.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 43.000.000 euro

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België. De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming.

Welke diensten van Adlex Advocaten komen in aanmerking?

 • Adviezen m.b.t. fusies + overnames

  • (wat zijn de risico's en welk traject kan het best doorlopen worden)
 • Juridisch advies m.b.t. wettelijke mogelijkheden van inkoop- en verkoopcontracten → juridisch onderzoek

  • (integrale analyse + advies m.b.t. risico's die een organisatie loopt bij inkoop + verkoop)
 • Nieuwe vestiging in buitenland → andere wet- en regelgeving (risicoanalyse inventarisatie)
 • Arbeidsrecht

  • Risico-inventarisatie
 • Juridische scan → algemene bedrijfsrisico's

  • Zwakke plekken op juridisch vlak bij KMO
  • Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden
  • Statuten
  • Verzekeringspolissen

Welke diensten van Adlex Advocaten komen niet in aanmerking?

 • ontslagrecht
 • bemiddeling
 • onderhandeling
 • geschillen
 • verdediging
 • strafrecht
 • schadeclaims
 • fiscale optimalisatie
 • implementatie van advies m.b.t. fusies + overname
 • overnameplan + begeleiding
 • ontwikkelen van voorwaarden voor 1 opdracht

Neem ook eens een kijkje op de subsidiedatabank van het VLAIO.

Procedure

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website aan de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Een federaal token is een kaartje (met de afmetingen van een bankkaart) met codes die het mogelijk maakt u te identificeren en kan u aanvragen via de federale overheid. Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heeft u een kaartlezer nodig. Vervolgens dient u uw onderneming te registreren.

Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een geregistreerde dienstverlener. Best vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties.

Voor verdere informatie kan je terecht bij Adlex Advocaten (Ludwina Doomen)

• tel. +32 89 32 23 00
• mail: kmoportefeuille@adlex.be

Rechtsbijstand op basis van een verzekeringspolis

Zonder het vaak zelf te weten beschikt u over een gratis tussenkomst van een raadsman op basis van een polis rechtsbijstand (verbonden aan bv. uw familiale verzekering of motorrijtuigenverzekering). Wij onderzoeken voor u of uw rechtsbijstandsverzekeraar een gratis tussenkomst van een raadsman voorziet. Is dit het geval, dan worden onze kosten en erelonen normaliter integraal ten laste genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor (adres, fax, telefoongegevens en e-mail op http://www.adlex.be/nl/contact). Adlex Advocaten is als associatie een burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Grotestraat 122, BTW BE 0859 633 695, RPR Limburg en betreft een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Kopie van voormelde polis kan bij ons kantoor op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en verkregen.

Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Tongeren en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balietongeren.be.

Adlex Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Tongeren. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balietongeren.be.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie