nl

De zorgvolmacht: mijn eigen beslissingsrecht voor de dag van morgen

Publicatiedatum: 11/05/17
De zorgvolmacht: mijn eigen beslissingsrecht voor de dag van morgen

Wat als ik door ouderdom, ziekte of een ongeval niet meer in staat ben om tijdens mijn leven mijn eigen vermogen zelfstandig te beheren?

Sedert 1 september 2014 geeft de wetgever u een 'op maat gemaakte' oplossing, met name de zorgvolmacht.

1 Wat is een zorgvolmacht?

In een zorgvolmacht legt u vast wie uw vermogensrechtelijke belangen zal behartigen indien u dit niet meer kan.

Via deze volmacht kan u via een lastgevingsovereenkomst één of meerdere personen belasten met het beheer van uw vermogen tijdens uw leven. Binnen deze volmacht kan u de opdracht van uw volmachthouder(s) bepalen en hen de bevoegdheid geven om specifieke beslissingen te nemen of handelingen te stellen in verband met uw vermogen.

2 Wie kan een zorgvolmacht opmaken en vanaf wanneer gaat deze zorgvolmacht in?

Indien u handelingsbekwaam bent, kan te allen tijde een zorgvolmacht laten opmaken waarin u een volmachthouder aanstelt om in uw naam op te treden om uw vermogen (volledig dan wel een gedeelte) te beheren voor de dag dat u hiertoe zelf niet meer in staat zou zijn.

Het verdient bijzondere aandacht dat deze zorgvolmacht slechts kan worden opgemaakt zolang u bekwaam bent. Dit betekent dat van zodra uw gezondheidstoestand het niet meer toelaat om uw eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld door dementie, u dergelijke zorgvolmacht niet langer kan opstellen. In dit laatste geval zal u terug te vallen op het systeem van de gerechtelijke bescherming.

De zorgvolmacht vangt in principe pas aan bij de wilsonbekwaamheid. Maar u kan vrij beslissen om reeds eerder uitwerking te geven aan deze zorgvolmacht. Dit kan bijvoorbeeld een goede oplossing bieden indien u niet zo goed te been bent en u zich zeer moeilijk kan verplaatsen.

3 Wie kan u aanstellen als volmachthouder?

U bent als volmachtgever vrij om uw volmachthouder(s) te kiezen. U kan hierbij tevens de keuze maken tussen één of meerdere volmachthouders. Veelal wordt in de praktijk een nauw familielid of goede vriend aangesteld.

Verder bent u vrij om de opdracht van uw volmachthouder(s) te bepalen en kan u beslissen dat welbepaalde handelingen in overleg tussen de verscheidene volmachthouders dienen te gebeuren.

Indien u dit wenst, kan u tevens in uw zorgvolmacht een opvolger aanwijzen, indien uw volmachthouder, dan wel één van uw volmachthouders, niet meer in de mogelijkheid is om zijn/haar opdracht te vervullen.

Daarnaast kan u ook nog steeds een vertrouwenspersoon aanwijzen, die desgevallend toezicht kan uitoefenen.

4 Aan welke voorwaarden dient de zorgvolmacht te voldoen?

Opdat een zorgvolmacht geldig is en u optimaal kan genieten van de op maat gemaakte buitengerechtelijke bescherming, dient de zorgvolmacht te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • De zorgvolmacht moet vervat zijn in een notariële of onderhandse overeenkomst, waarbij een specifieke regeling wordt voorzien voor wat betreft uw vermogen;
  • In deze volmacht dient te worden bepaald dat zij tot doel heeft om van toepassing te zijn of te blijven tijdens de periodes waarbij u als volmachtgever in een toestand van wils-handelingsonbekwaamheid verkeert;
  • De zorgvolmacht dient steeds te worden geregistreerd in het Centraal Register, dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

5 Wat als mijn lasthebber misbruik maakt van zijn/haar volmacht?

De zorgvolmacht is in principe een buitengerechtelijk beschermingsmechanisme, zodat er geen voorafgaande controle wordt uitgevoerd door de rechtbank.

Iedere belanghebbende (een familielid, een vriend, het verplegend personeel, …) kan de daartoe bevoegde rechtbank informeren over een mogelijk misbruik. De rechtbank zal desgevallend alsdan de nodige maatregelen nemen met betrekking tot de uitvoering van de lastgeving. Indien nodig zal de rechtbank voorzien in de aanstelling van een lasthebber ad hoc, of zelfs in zijn/ haar vervanging.

Besluit

Wat zal er met uw vermogen gebeuren als u het zelf niet meer kan behartigen? Wenst u toch zelf nog te beslissen over uw vermogen wanneer u niet meer in de mogelijkheid bent? Met de zorgvolmacht kan u een op maat gemaakte regeling treffen voor uw dag van morgen …

Indien u vragen heeft of bijkomende inlichtingen wenst, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Rechtsdomeinen

Meer over familierecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie