nl

De nieuwe fiscale maatregelen in 2017

Publicatiedatum: 11/01/17

Naar goede gewoonte verscheen eind 2016 weer een nieuwe Programmawet in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voorziet in tal van nieuwe maatregelen op het vlak van fiscaliteit voor het jaar 2017. Hierbij geven wij een kort overzicht van diverse nieuwigheden.

1 Stijging roerende voorheffing

Het tarief van de personenbelasting voor de inkomsten uit kapitalen en roerende goederen stijgt op 1 januari 2017 van 27% tot 30% waardoor ook de roerende voorheffing dienovereenkomstig wordt verhoogd. Voor interesten betekent dit een verdubbeling van de belasting op amper 6 jaar tijd. Er wordt wel niet geraakt aan de gekende uitzonderingen (spaarboekjes, Letermebons, VVPRbis,…). Daarvoor blijft het tarief ongewijzigd.

Ook het tarief van 17% voor een vervroegde uitkering van dividenden in het kader van een liquidatiereserve (enkel voor kleine ondernemingen) die is aangelegd voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste verbonden is met het aanslagjaar 2018, stijgt op 1 januari 2017 tot 20%. De tariefverhoging geldt dus niet ten aanzien van voorheen aangelegde liquidatiereserves, maar enkel voor nieuwe reserves die zijn opgebouwd vanaf 1 januari 2017 en verbonden aan aanslagjaar 2018.

2 Daling roerende voorheffing

Dividenden die worden uitgekeerd door vastgoedbevaks of gereglementeerde vastgoedvennootschappen in zoverre zij investeren in onroerende goederen waarvan minstens 60% in de Europese Economische Ruimte is gelegen en uitsluitend of hoofdzakelijk voor aan gezondheidszorg aangepaste woonzorgeenheden aangewend wordt of bestemd is (rusthuizen, serviceflats,...) waren onderworpen aan een roerende voorheffing van 27%. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit percentage terug verlaagd naar 15%. Dit is opmerkelijk aangezien de regering amper 1 jaar geleden nog het tarief had verhoogd van 15% naar 27% en nu op haar stappen terugkeert.

Beleggingen in papieren zorgvastgoed worden vanaf 2017 aantrekkelijker dus weer een pak aantrekkelijker.

3 Belasting van interne meerwaarden

Interne meerwaarden worden gerealiseerd bij de inbreng van aandelen in een andere vennootschap die men ook zelf controleert, waarna de ontvangende vennootschap een kapitaalvermindering doorvoert. De uitgekeerde gelden aan de aandeelhouders waren voorheen volledig belastingvrij voor zover dit kaderde binnen “het normaal beheer van het privévermogen". Vanaf 01 januari 2017 wordt het verschil tussen de historische aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen in hoofde van de inbrenger (bv. het oorspronkelijk oprichtingskapitaal verbonden aan deze aandelen) en de werkelijke waarde (de inbrengwaarde) belastbaar gesteld aan 30% bij de uitkering in het kader van een kapitaalvermindering. Het spreekt vanzelf dat dit een serieuze impact zal hebben voor iedereen die een holdingvennootschap aanhoudt.

Daar blijft het blijkbaar ook niet bij: voor inbrengen gedaan vóór 2017, en die normaal nog buiten het toepassingsgebied vallen kondigde de Minister van Justitie “gerichte controleactie op basis van de antimisbruikbepaling" aan...

4 Afschaffing speculatietaks

Op 1 januari 2017 wordt de speculatietaks bij snelle verkoop van beursgenoteerde aandelen afgeschaft. Het gaat hier om de meerwaarden gerealiseerd bij de overdracht binnen de 6 maanden van beursgenoteerde aandelen, opties, warrants of andere financiële instrumenten verworven vanaf 1 januari 2016. Ook deze belasting was pas goed een jaar in voege en verdwijnt dus opnieuw.

5 Tankkaarten

Vennootschappen die een bedrijfswagen mét een tankkaart ter beschikking stellen aan hun werknemers of bedrijfsleiders en die hiervan ook privé gebruik maken, moeten voortaan 40% in plaats van 17% van het bedrag van het voordeel van alle aard (van de werknemer) toevoegen aan hun 'verworpen uitgaven'. Merkwaardig genoeg neemt het bedrag dat de vennootschap in verworpen uitgaven moet nemen, niet langer af naarmate de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor de wagen. Het percentage van 17% (enkel wagen) of 40% (wagen met tankkaart) moet voortaan worden toegepast op het volledige nominale voordeel van alle aard, zonder rekening te houden met een eventuele eigen bijdrage van de werknemer.

6 Beurstaks

De beurstaks kan niet meer worden ontweken door een beroep te doen op een buitenlandse tussenpersoon. Het is voortaan de Belgische ordergever die de schuldenaar van de belasting wordt en niet langer het buitenlandse beleggingsplatform (tussenpersoon) dat door deze ordergever wordt gebruikt. Ook alle plafonds van de beurstaks worden verdubbeld: van 800 euro naar 1.600 euro voor aandelen, van 650 euro naar 1.300 euro voor obligaties en van 2.000 euro naar 4.000 euro voor kapitalisatieaandelen van beveks/bevaks. De boetes voor laattijdige betaling van de beurstaks stijgen. Toch is niet alles kommer en kwel: de termijn voor de aangifte en voor de betaling van de beurstaks wordt verlengd...

7 Verbetering invordering van douane- en accijnsschulden en penale boeten

De diensten van Douane en Accijnzen die een voertuig onderscheppen waarvan de eigenaar nog openstaande penale boeten en/of douane- en accijnsschulden heeft, mogen dit voertuig – bij gebrek aan onmiddellijke betaling van de openstaande boeten of schulden – in beslag nemen zonder voorafgaande machtiging van de beslagrechter.

8 Verlaagd btw-tarief voor sociale huisvesting ook voor privé-initiatieven

Het verlaagd btw-tarief van 12% voor sociale huisvesting geldt vanaf 1 januari 2017 ook voor privé-initiatieven. Het zal onder een aantal strikte wettelijke voorwaarden ook gelden voor elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een woning of woningcomplex koopt, bouwt, verbouwt of in leasing neemt om te verhuren in het kader van het sociale huisvestingsbeleid.

9 Strafboetes duurder door verhoging opdecimes

Op 1 januari 2017 zijn de opdecimes voor strafrechtelijke geldboeten gestegen van 50 naar 70. Dat betekent dat de boetes uit het Strafwetboek en de bijzondere wetten en reglementen niet meer met factor 6 maar met factor 8 moeten worden vermenigvuldigd, ofwel een stijging van 30%. Wie dus door de Politierechter wordt veroordeeld tot een geldboete van 125 euro zal in werkelijkheid 1.100 euro moeten betalen in plaats van 'slechts' 750 euro in 2016.

Besluit

Ook het jaar 2017 brengt weer enkele fiscale nieuwigheden met zich mee. Aan de positieve zijde valt vooral de afschaffing van de speculatietaks op aandelen en de daling van de roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door vastgoedbevaks of gereglementeerde vastgoedvennootschappen op. Aan de negatieve zijde stijgt het algemeen tarief van de roerende voorheffing dan weer en is er de intrede van de belasting op interne meerwaarden, de verhoging van de fiscale druk op tankkaarten in hoofde van de werkgever-vennootschap en een verhoging van de opdecimes op strafrechtelijke geldboeten.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie