nl

Socio-economische vergunning vanaf 01.01.2018 geïntegreerd in de ‘omgevingsvergunning’

Publicatiedatum: 13/12/16
Socio-economische vergunning vanaf 01.01.2018 geïntegreerd in de ‘omgevingsvergunning’

Vanaf 23.02.2017 zullen in Vlaanderen de eerste omgevingsvergunningen uitgereikt worden. Deze omgevingsvergunning vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning- en melding, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning en –melding. Vanaf 01.01.2018 zullen de zgn. socio-economische vergunningen geïntegreerd worden binnen deze omgevingsvergunning, zoals bepaald in het Decreet van 15.07.2016 betreffende het integraal handelsbeleid.

Wanneer u in Vlaanderen vandaag de dag een kleinhandelsactiviteit op een oppervlakte van meer dan 400 m² wenst uit te oefenen dient u in het bezit te zijn van 3 vergunningen, nl. een stedenbouwkundige vergunning, een milieuvergunning en een socio-economische vergunning. Bovendien hebben elk van deze vergunningen actueel een eigen vergunningsprocedure.

Met de invoering van de 'omgevingsvergunning' heeft de Vlaamse regering het doel voor ogen om deze 3 vergunningen/aspecten te incorporeren in 1 vergunning en in 1 vergunningsaanvraag.

Vanaf 2018 zal er ook enkel een vergunningsplicht gelden voor kleinhandelszaken, meldingsplicht bij uitbreidingen zal verdwijnen. Uitbreidingen zullen voortaan dan ook onder de vergunningsplicht vallen.

Onder het regime van de omgevingsvergunning volstaat het indienen van één aanvraagdossier voor de 3 aspecten. Immers, wanneer het 'project' elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunningsplichten en wanneer die aspecten onderling onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, moet de vergunningsaanvraag voor het gehele project en bijgevolg alle aspecten tegelijkertijd ingediend worden.

Het Decreet betreffende het integraal handelsbeleid voorziet voortaan enerzijds een herformulering van de bestaande begrippen zoals 'kleinhandelsbedrijf' en 'handelsgeheel' en anderzijds wordt er een bredere invulling gegeven aan het begrip 'netto handelsoppervlakte'.

Nieuw is ook dat een omgevingsvergunning voor kleinhandelszaken nodig zal zijn voor belangrijke wijzigingen in het vergund aantal vierkante meter handelsoppervlakte. Dit geldt tevens voor wijzigingen van categorie van kleinhandelsactiviteit, nl. 'voeding', 'goederen voor persoonsuitrusting', 'planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw' en 'andere producten'.

De vergunningverlenende overheid zal in regel het college van burgemeester en schepenen zijn/blijven. Er wordt voorzien in een zgn. 'gewone procedure' en de 'vereenvoudigde procedure'. Het verschil tussen beide procedures is gelegen in het al dan niet gepaard gaan met een openbaar onderzoek en een adviesprocedure.

Waar betwistingen inzake de socio-economische vergunning actueel exclusief toebehoren binnen de bevoegdheid van de Raad van State, zal vanaf 2018 de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich buigen over deze betwistingen. Deze verschuiving is gelegen in het 'een en ondeelbaar karakter' van de omgevingsvergunning. Vanaf de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen immers de betwistingen inzake de omgevingsvergunning behandelen.

Echter, wanneer u de vergunningsplicht voor kleinhandelsactiviteiten niet zou respecteren of in strijd met de omgevingsvergunning voor kleinhandelszaken zou handelen stelt u zich bloot aan een bestuurlijke boete. Beroepen tegen deze bestuurlijke boetes worden behandeld door het 'Handhavingscollege', hetgeen actueel nog gekend is onder het 'Milieuhandhavingscollege'.

Naast voornoemde geldboetes binnen de handhaving voor omgevingsvergunningen voor kleinhandelszaken, zullen de toezichthouders tevens kunnen overgaan tot het opleggen van stakingsbevelen. Het is dan ook best dat u strijdige handelingen vermijdt.

Besluit

In het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt zal de actuele socio-economische vergunning geïncorporeerd worden binnen de omgevingsvergunning. Waar actueel 3 vergunningen voor de uitbating van een kleinhandelszaak nodig zijn, zal vanaf 01.01.2018 slechts 1 vergunning volstaan. De vergunningsprocedure wordt vereenvoudigd en afgestemd op de op dat moment bestaande omgevingsvergunning. Tevens worden er enkele nieuwigheden voorzien zoals de behandeling door de Raad voor Vergunningsbetwistingen bij betwistingen of het invoeren van categorieën van kleinhandelszaken. Inzake handhaving zullen de toezichthouders over een ruimer scala aan repressiemiddelen beschikken.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie