nl

De S-bvba, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder kapitaalvereiste

Publicatiedatum: 13/12/16
De S-bvba, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder kapitaalvereiste

Bij de oprichting van een vennootschap moeten de oprichters een keuze maken tussen een vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid. De voorkeur gaat meestal uit naar een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat het privévermogen van de oprichters quasi volledig beschermd blijft. De keerzijde van de medaille is dan wel het minimumkapitaal van de vennootschap, dat voor een tweehoofdige bvba bij oprichting minimaal € 6.200,00 moet bedragen en voor een eenhoofdige bvba € 12.400,00. Met een Starters-bvba kan een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid al opgericht worden voor € 1,00.

1 De S-bvba, een light vehicle van de bvba

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt een strikte scheiding in tussen het vermogen van de vennootschap, enerzijds, en het privévermogen van de oprichters/aandeelhouders, anderzijds. Het uitgangspunt was steeds dat deze beperkte aansprakelijkheid verleend werd in ruil voor bepaalde garanties, zoals o.m. het te plaatsen minimumkapitaal en de vereiste van het opstellen van een financieel plan.

De wetgever heeft met de wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “starter" een light vehicle gecreëerd, waarbij de vereiste van het te plaatsen minimumkapitaal van € 18.550,00 aanzienlijk versoepeld werd indien aan vier cumulatieve voorwaarden voldaan waren:

  • de oprichter is een natuurlijke persoon;
  • de oprichter mag geen effecten bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die 5% of meer vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van dergelijke andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
  • de S-bvba mag maximaal vijf werknemers tewerkstellen;
  • het maatschappelijk kapitaal dient minimaal € 1,00 te bedragen en maximaal € 18.549,99.

De voorwaarden voor de oprichting van een S-bvba werden aanzienlijk versoepeld door de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's.

De wetgever heeft het criterium van de tewerkstelling van maximaal vijf werknemers opgeheven, zodat het aantal te werk te stellen werknemers in een S-bvba vandaag geen enkele belemmering meer vormt voor haar oprichting.

2 De kapitaalbehoefte in een S-bvba

2.1 Het minimumkapitaal en de volstortingsplicht bij een S-bvba

De S-bvba is een interessante vennootschapsvorm voor startende ondernemers omdat het minimum te plaatsen kapitaal € 1,00 bedraagt. De oprichters kunnen maximaal € 18.549,99 in de vennootschap brengen. Vanaf het ogenblik dat het maatschappelijk kapitaal € 18.550,00 bedraagt, verliest de vennootschap haar startersstatuut en moet zij voldoen aan de volstortingsregels van een gewone (e)bvba.

Gelet op het geringe minimumkapitaal waarin de wet voorziet bij een S-bvba, dient het maatschappelijk kapitaal bij oprichting ook slechts voor € 1,00 volstort te worden. De oprichter dient hiervan geen bewijs van betaling van het maatschappelijk kapitaal bij te brengen.

Vroeger gold de verplichting om het minimumkapitaal binnen een termijn van vijf jaar na oprichting dusdanig te verhogen totdat het minimumkapitaal gelijk was aan de kapitaalvereiste van een gewone bvba, namelijk € 18.550,00. Deze voorwaarde werd door de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's opgeheven.

Dit houdt in dat de oprichters niet meer verplicht kunnen worden om hun maatschappelijk kapitaal te verhogen, doch deze vennootschapsvorm is niet helemaal zonder risico's. Na het verstrijken van een termijn van drie jaar vanaf de oprichting zijn alle oprichters namelijk hoofdelijk gehouden jegens alle belanghebbenden voor het eventueel verschil tussen het minimumkapitaal van een gewone bvba [€ 18.550,00] en het bedrag van het geplaatste kapitaal in de S-bvba. Op deze wijze heeft de wetgever toch een bepaalde garantie willen verstrekken aan de vennootschapsschuldeiser indien de vennootschap insolvabel zou dreigen te worden.

In ieder geval dient de vennootschap in haar correspondentie steeds het woord “starter" voor de vermelding van haar rechtsvorm te voegen zodat potentiële contractanten en leveranciers duidelijk op de hoogte zijn van de rechtsvorm van de vennootschap, en de mogelijke gevolgen hiervan voor haar solvabiliteit. Deze maatregel dient niet overschat te worden. Ook bij een gewone bvba kan het zijn dat de vennootschap een investering doet ten belope van het bedrag van het minimumkapitaal, zodat na de oprichting het maatschappelijk kapitaal ook volledig verdwenen, minstens niet liquide aanwezig, is.

2.2 Het financieel plan

Net zoals bij de oprichting van een gewone bvba, moeten de oprichters van een S-bvba bij de oprichting een financieel plan (laten) opstellen. De wetgever heeft deze vereiste enigszins verstrengd voor een S-bvba, gelet op het geringe minimumkapitaal dat bij wet voorzien is. Zo moet het financieel plan opgesteld worden door een erkende boekhouder, een externe accountant of bedrijfsrevisor.

De vereiste van een financieel plan is des te belangrijker omdat de vennootschapsschuldeisers geen zeker onderpand hebben voor hun opeisbare schuldvorderingen. Aangezien bij de oprichting van een S-bvba een duidelijk financieel plan voorhanden moet zijn, dat tevens door een erkende boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor opgesteld moet worden, boezemt dit vertrouwen in bij de contractanten van de S-bvba. Zij mogen er namelijk van uitgaan dat de lage kapitaalbehoefte in een S-bvba vooral te wijten is aan de opstart van een economische activiteit door een jonge ondernemer, die evenwel een duidelijk en doordacht business plan met visie heeft.

2.3 Verplicht aanleggen van een wettelijke reserve

Een bijkomende verplichting in een S-bvba is de reservering van minstens 25% van de jaarlijkse nettowinst tot de som van het startkapitaal en de reserves € 18.550,00 bedraagt. Dit is een duidelijke verstrenging van de wettelijke regeling in de bvba, waar de nettowinst maar voor minstens 5% gereserveerd moet worden tot de wettelijke reserve 10% van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De verplichting tot het reserveren van 25% van de nettowinst heeft als doel dat de startende ondernemer de wettelijke reserve kan gebruiken om het kapitaal te verhogen tot € 18.550,00.

2.4 Geen mogelijkheid tot kapitaalvermindering

Ten slotte heeft de wetgever ook de mogelijkheid om over te gaan tot een kapitaalvermindering uitgesloten in een S-bvba. Van zodra het maatschappelijk kapitaal minstens € 18.550,00 bedraagt, verliest de S-bvba haar startersstatuut en zijn alle rechten en plichten die van toepassing zijn op gewone bvba ipso facto van toepassing op de voormalige S-bvba.

3 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle verbintenissen van een tweede vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De S-bvba werd in het leven geroepen om startende ondernemers meer kansen te bieden zonder dat zij hiervoor enkele duizenden euro's aan startkapitaal moesten betalen. Sommige activiteiten vereisen namelijk ook niet dergelijke grote investeringen (zoals o.m. consultancybedrijven, dienstverlening, etc.)

De wetgever heeft de doelgroep van startende ondernemers onrechtstreeks ook uitgedrukt in het wetboek van vennootschappen. Zo mag de natuurlijke persoon-oprichter in een S-bvba geen effecten bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bvba, cvba, nv, …] die meer dan 5% vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van dergelijke andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Heeft zij dit wel, dan is niet voldaan aan de oprichtingsvoorwaarden van een S-bvba en is deze vennootschapsvorm uitgesloten.

De wetgever heeft bovendien een bijkomende hoofdelijke aansprakelijkheid gecreëerd indien de oprichter van een S-bvba vervolgens overgaat tot de oprichting van een tweede S-bvba. In dit geval is de oprichter van de S-bvba tevens volledig aansprakelijk voor alle verbintenissen van zijn tweede S-bvba, zodat de beperkte aansprakelijkheid hier doorprikt wordt.

Ook indien de oprichter van een S-bvba een participatie in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bvba, cvba, nv] verwerft, is hij hoofdelijk aansprakelijk jegens alle belanghebbenden.

Besluit

De S-bvba werd in het leven geroepen om startende ondernemers de mogelijkheid te bieden om te groeien. Daarom werd de kapitaalbehoefte quasi verlaten. Met een kapitaal van € 1,00 kan een startende ondernemer vandaag een S-bvba oprichten. Deze lage kapitaalbehoefte staat wel tegenover enkele financiële garanties: een bijkomende hoofdelijke aansprakelijkheid voor het verschil tussen het minimumkapitaal van een gewone bvba en het bedrag van het geplaatste kapitaal in de S-bvba, strengere voorwaarden voor de verplichte reservering van de winst en het opstellen van een financieel plan door een financieel expert. Door de recente wetswijziging waarbij de tijdvoorwaarde en de personeelsbeperking werd opgeheven, is de S-BVBA vandaag een aantrekkelijk alternatief geworden voor de VOF of de commanditaire vennootschap.

Wij bespreken graag met u uw mogelijkheden.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie