nl

2017 brengt weer een nieuwe wet overheidsopdrachten

Publicatiedatum: 22/09/16
2017 brengt weer een nieuwe wet overheidsopdrachten

Minder dan 3 jaar na de (volledige) inwerkingtreding van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op 1 juli 2013, heeft het federale Parlement op 12 mei 2016 de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten goedgekeurd.

Met de nieuwe wet worden twee Europese richtlijnen, nl. 2014/24/EU en 2014/25/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten, respectievelijke betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, inzake overheidsopdrachten in Belgisch recht omgezet.

U zal dus mogelijks vanaf eind 2016 dan wel begin 2017 geconfronteerd worden met dit nieuw regelgevend kader.

Eén van de voornaamste doelstellingen van de nieuwe wet betreft het bevorderen van een grotere deelname van de KMO's aan overheidsopdrachten. Immers, de nieuwe wet stipuleert dat elke aanbestedende overheid bij elke opdracht dient te overwegen of deze opdrachten niet kunnen worden opgesplitst in percelen. Indien de aanbestedende overheid beslist om dit niet te doen, zal de zij dit voortaan moeten motiveren. Deze nieuwe regel verplicht elke overheid dus enkel om over opsplitsing in percelen na te denken, maar houdt dus geen absolute verplichting in. Mits afdoende motivering kan dus van dit principe afgeweken worden…

Een andere voorname nieuwigheid betreft de invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Dit document vervangt in de eerste plaats de 'verklaring op eer', maar gaat ook veel verder dan dat. Om deel te nemen aan een overheidsopdracht moet u als inschrijver kunnen aantonen dat u zich niet in een uitsluitingsgrond bevindt en dat u voldoet aan de gevraagde technische bekwaamheid en financiële draagkracht. Door gebruik te maken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument wordt het voor inschrijvers en kandidaten een stuk eenvoudiger om deel te nemen. Het is pas wanneer de overheid beslist om de opdracht aan u te gunnen dat u de effectieve bewijsstukken zal moeten indienen. Bij een valse verklaring bij het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of het niet kunnen aanleveren van ingevulde informatie dreigt uitsluiting (of zelfs vervolging). Op het eerste zicht lijkt de invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument enkel maar verplicht voor opdrachten boven de Europese drempelbedragen. De uitvoeringsbesluiten zullen hieromtrent verder uitsluitsel brengen.

Enkele andere nieuwigheden betreffen o.a.:

Het introduceren van “innovatiepartnerschap" als nieuwe gunningswijze; De onderhandelingsprocedure met bekendmaking heet voortaan de “mededingingsprocedure met onderhandeling". Bovendien worden de toepassingsvoorwaarden voor het gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentiedialoog worden verruimd; Toevoeging van diverse nieuwe uitsluitingsgronden en de invoering van self-cleaning; Het onderscheid tussen A-diensten (prioritaire diensten) en B-diensten (niet-prioritaire diensten) wordt afgeschaft; Uitdrukkelijke wettelijke verankering dat het prijscriterium ook kan worden uitgedrukt in levenscycluskosten; …

De inwerkingtreding van de nieuwe wet is nog niet bepaald. Hiervoor dienen de nieuwe KB's Plaatsing en Uitvoering afgewacht te worden. Dit kan nog even op zich laten wachten. Immers, de wetgever heeft 7 jaar nodig gehad om de wet inzake overheidsopdrachten van 15 juni 2006 volledig in werking te laten treden op 1 juli 2013… . Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

Besluit

Waarschijnlijk bent u nog maar net vertrouwd geraakt met alle facetten van de wet inzake overheidsopdrachten 2006, wanneer u binnenkort nogmaals wordt geconfronteerd met een nieuwe wet inzake overheidsopdrachten. Het is weliswaar nog wachten op de verschillende uitvoeringsbesluiten om de exacte inhoud en de datum van inwerkingtreding te kennen, maar de wet voorziet wel al enkele bijzonder nieuwigheden zoals het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en het introduceren van “innovatiepartnerschap" als nieuwe gunningswijze. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

Rechtsdomeinen

Meer over overheidsopdrachten

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie