nl

Beroep aantekenen tegen een stedenbouwkundige vergunning: vechten tegen de bierkaai?

Publicatiedatum: 22/09/16
Beroep aantekenen tegen een stedenbouwkundige vergunning: vechten tegen de bierkaai?

Een belangrijk onderdeel binnen het rechtsdomein 'omgevingsrecht' betreft het bijstaan van cliënten tijdens bouwberoepen, hetzij voor de aanvrager, hetzij voor belanghebbende derden. Immers, wanneer u geconfronteerd wordt met een weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor uw droomhuis of wanneer uw buren hun droomhuis wel vergund zien maar dat u hierdoor onaanvaardbare hinder ervaart, kan u een administratief (bouw-)beroep instellen bij de deputatie van de provincie waar u woont.

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning bouwen. Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd en verleend door het college van burgemeester en schepenen van de plaats waar het onroerend goed gelegen is. Wanneer de vergunning wordt geweigerd, voorwaarden oplegt of stilzwijgend wordt geweigerd, kan de aanvrager beroep instellen bij de deputatie.

Bovendien is de kans op een gunstigere beslissing in graad van beroep reëel.

Voor wie staat dit beroep open? Uiteraard voor u als aanvrager bij een weigeringsbeslissing of een vergunningsbeslissing met voorwaarden. Bij een vergunningsbeslissing kunnen derden (o.a. buren of actiecomités, … ) die (on-)rechtstreeks hinder of nadelen ondervinden van de vergunningsbeslissing beroep instellen.

De vervaltermijn om een beroep in te stellen bedraagt 30 kalenderdagen. Echter, het startfeit van deze 30 kalenderdagen verschilt in volgende situaties: Voor de aanvrager die geconfronteerd wordt met een weigeringsbeslissing zal deze termijn aanvangen de dag na de betekening van deze beslissing. Voor 'derden' zal deze termijn slechts aanvangen vanaf de aanplakking van de stedenbouwkundige vergunning op de bouwplaats of op de gemeentelijke infoborden.

De decreetgever heeft het indienen van een beroepschrift onderworpen aan een strikte en formalistische regeling die op straffe van onontvankelijkheid voorgeschreven is. Hierna zullen wij de belangrijkste vormvereisten bespreken:

In de eerste plaats dient u het beroepschrift steevast aangetekend te verzenden, dan wel tegen ontvangstbewijs af te leveren bij de deputatie.

Tegelijkertijd moet u een kopie van dit beroepschrift bezorgen per aangetekende zending aan de aanvrager en aan het college van burgemeester en schepenen dat een uitspraak heeft gedaan over de een vergunning. U dient hiervan ook een bewijs over te maken aan de deputatie.

Daarnaast dient u een dossiervergoeding van 62,50 EUR te betalen op de rekening van de deputatie.

Het indienen van een beroep schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning op.

U als beroepsindiener alsmede alle andere betrokken partijen kunnen verzoeken om gehoord te worden. Dit is niet mogelijk tijdens de procedure bij het college van burgemeester en schepenen. Hierdoor kan u mondeling of schriftelijk uw argumenten kracht bijzetten. Daarnaast zal de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar een verslag opmaken. Op basis van deze elementen zal de deputatie een beslissing nemen.

De deputatie is verplicht deze beslissing te nemen binnen een vervaltermijn van 75 dan wel 105 (in geval van openbaar onderzoek in graad van beroep) kalenderdagen vanaf de betekening van het beroepschrift. Zo niet zal het beroep geacht afgewezen te zijn.

Wanneer u zich alsnog gegriefd voelt door de beslissing van de deputatie kan u zich daarna nog richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de beslissing van de deputatie te laten (schorsen en) vernietigen.

Besluit

U hoeft zich niet zomaar neer te leggen bij een 'ongunstige' vergunningsbeslissing/-weigering van het college van burgemeester en schepenen. U kan immers een beroep instellen tegen deze vergunning bij de deputatie van uw provincie. De kans op een gewijzigde beslissing is bovendien reëel. Daarnaast kan u verzoeken dat de deputatie u mondeling hoort, dit om uw argumenten kracht bij te stellen. Dit beroep is weliswaar onderworpen aan strikte vormvereisten m.i.v. enkele vervaltermijnen.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie