nl

Invordering onbetwiste facturen voortaan zonder tussenkomst rechtbank

Publicatiedatum: 22/09/16
Invordering onbetwiste facturen voortaan zonder tussenkomst rechtbank

Sinds 26 juni 2016 is de nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste schuldvorderingen (hierna: “IOS" genoemd) van kracht. Het Koninklijk Besluit van 16 juni 2016 geeft uitvoering aan de artikelen 9, 32 en 40 van de wet van 19 oktober 2015 (beter gekend als “de Pot Pourri I-wet"). Vanaf nu kunnen niet-betwiste schuldvorderingen tussen ondernemers ingevorderd worden door een gerechtsdeurwaarder en is de tussenkomst van de rechtbank in beginsel niet meer vereist. Deze procedure is (nog) niet van toepassing voor vorderingen waarbij consumenten betrokken zijn.

1 De advocaat als eerste rechter

De tussenkomst van een advocaat is voor de IOS-procedure vereist. De advocaat komt in deze procedure zijn rol als “eerste rechter" tegen en zal vooral moeten toezien op de naleving van de formele toepassingsvoorwaarden voor deze nieuwe invorderingsprocedure.

Alvorens het dossier aan de gerechtsdeurwaarder over te maken moet de tussenkomende advocaat nagaan of de in te vorderen schuld zeker, vaststaand én opeisbaar is. Tevens zal hij in beperkte mate moeten nagaan of er al geen betwisting gevoerd werd. Indien de advocaat van oordeel is dat aan deze voorwaarden voldaan is zal hij het dossier voor het verdere verloop moeten overmaken aan een gerechtsdeurwaarder.

2 Aanmaning door de gerechtsdeurwaarder

Dankzij de IOS-procedure is het niet langer noodzakelijk om uw schuldenaar in gebreke te stellen en te dagvaarden. Het volstaat nu dat de gerechtsdeurwaarder formeel een aanmaning tot betaling bij exploot betekent aan de schuldenaar.

Deze aanmaning bevat een duidelijke beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan (een overeenkomst, geleverde prestaties, uitgevoerde werken, etc.). Tevens dienen de gevorderde bedragen (hoofdsom, interesten en kosten) behoorlijk gemotiveerd te worden.

De schuldenaar krijgt een laatste respijttermijn van één maand om de volledige schuld te betalen, dan wel te betwisten. Deze betwisting zal dienen te gebeuren op het hiertoe door de gerechtsdeurwaarder voorziene antwoordformulier dat samen met de aanmaning tot betaling wordt betekend.

3 Actiemogelijkheden van de schuldenaar

Nadat de schuldenaar een aanmaning tot betaling ontvangen heeft van de gerechtsdeurwaarder, heeft hij vier opties: betalen, betwisten, verzoeken om betalingsfaciliteiten, of niet reageren.

3.1 De schuldenaar betaalt zijn schuld

Indien de schuld volledig betaald wordt, stelt er zich helemaal geen probleem. De schuld wordt zonder voorwerp en het dossier kan derhalve gesloten worden.

3.2 De schuldenaar betwist de schuld

De schuldenaar behoudt het recht om de schuld binnen een termijn van één maand te betwisten. Dit kan hij doen door het daartoe bestemde antwoordformulier in te vullen en over te maken aan de gerechtsdeurwaarder. Dit impliceert dat de schuldenaar opgave moet doen van de redenen waarom hij de schuld betwist. De gerechtsdeurwaarder brengt de schuldeiser hiervan onverwijld op de hoogte en beëindigt onmiddellijk de IOS-procedure.

De schuldeiser kan desgevallend zijn schuldenaar nog steeds dagvaarden voor de rechtbank om de schuldeiser na een tegensprekelijk debat te horen veroordelen tot betaling van de gevorderde schuldvordering.

3.3 De schuldenaar verzoekt om betalingsfaciliteiten

Indien de schuldenaar de schuld niet betwist, doch niet in staat is het volledige saldo ineens te betalen kan hij de gerechtsdeurwaarder verzoeken betalingsfaciliteiten toe te staan. De gerechtsdeurwaarder brengt de schuldeiser hiervan onverwijld op de hoogte, die soeverein oordeelt of zijn betalingsfaciliteiten wil toekennen.

Indien de schuldeiser akkoord gaat met een afbetalingsplan, dan wordt de IOS-procedure onmiddellijk opgeschort. Indien de schuldenaar niet tijdig betaalt, kan de IOS-procedure worden hervat.

Indien de schuldeiser geen afbetalingsplan wil toekennen gaat de IOS-procedure gewoon verder, doch de schuldenaar kan steeds door middel van een tegensprekelijk verzoekschrift de tussenkomst van de rechtbank vragen.

3.4 Proces verbaal van niet betwisting

Indien de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van één maand en acht dagen geen reactie heeft ontvangen van de schuldenaar, dan stelt hij een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces verbaal vermeldt de geactualiseerde afrekening van de schuld en wordt vervolgens, op verzoek van de gerechtsdeurwaarder, uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers –en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag.

Dit proces verbaal wordt vervolgens omgezet in een formulier van tenuitvoerlegging en geldt als uitvoerbare titel, waarmee de gerechtsdeurwaarder kan overgaan tot gerechtelijke invordering.

4 Voor –en nadelen

Voor elke ondernemer zal het een belangrijke afweging zijn om al dan niet te kiezen voor de IOS-procedure. Bij elke nieuwe procedure zijn er namelijk voor –en nadelen. Wij zetten ze voor u even op een rijtje:

4.1 Voordelen

Geen voorafgaande ingebrekestellingen meer die per aangetekende post verzonden dienen te worden, geen dure dagvaarding meer. Slechts één gerechtsdeurwaardersexploot, dat bovendien vrijgesteld is van registratierechten, waarmee uw debiteur aangemaand wordt te betalen. Indien hij niet reageert binnen een termijn van één maand en acht dagen beschikt u reeds over een uitvoerbare titel.

Het dossier wordt van bij aanvang opgevolgd door de gerechtsdeurwaarder waardoor –bij solvabiliteit van de debiteur- alle kosten rechtstreeks verhaald worden bij de schuldenaar.

Deze procedure wordt dus vooral gekenmerkt door haar efficiëntie, tijdwinst en kostenbesparing.

4.2 Nadelen

Aangezien uw dossier niet wordt ingeleid bij de rechtbank hoeft u geen rolrechten te betalen. De keerzijde van de medaille is echter dat u evenmin gerechtigd bent om een rechtsplegingsvergoeding te vorderen van uw schuldenaar. Dit houdt in dat er geen forfaitaire tussenkomst voorzien is in de kosten verbonden aan het raadplegen van uw (noodzakelijke) advocaat.

Vroeger werd naast de hoofdsom eveneens wettelijke –en gerechtelijke intresten gevorderd, meer een schadebeding van 10% op de hoofdsom, doch slechts wanneer de factuurvoorwaarden zulks vermeldden. Met de nieuwe IOS-procedure mogen de intresten en het schadebeding samen maximum 10% van de hoofdsom uitmaken. Wel kan er nog een forfaitaire invorderingskost gevorderd worden van € 40,00 overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Indien de schuldeiser ten gevolge de IOS-procedure beschikt over een uitvoerbare titel, dan kan de schuldenaar – zonder gebonden te zijn aan enige termijn – alsnog een verzoekschrift op tegenspraak neerleggen bij de rechtbank van koophandel, zodat de invorderingsprocedure geschorst wordt. In dat geval zal u toch nog de procedure voor de rechtbank van koophandel moeten voeren.

Bij volledige of gedeeltelijke betwisting van de schuld moet de zaak in elk geval aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank van koophandel en zulks door middel van een dagvaarding.

Besluit

De nieuwe IOS-procedure zorgt voor aanzienlijke tijdwinst, kostenbesparing en administratieve vereenvoudiging. Dit geldt vooral voor “slapende" ondernemingen, die zelden briefwisseling, met inbegrip van ingebrekestellingen, beantwoorden. In elke stand van de procedure kan de schuldenaar namelijk de schuld betwisten, zodat in dat geval uw dossier sowieso aanhangig gemaakt moet worden bij de bevoegde rechtbank. Aangezien alle akten van de IOS-procedure vrijgesteld zijn van registratierechten en er in beginsel geen rolrechten verschuldigd zijn, is de nieuwe IOS-procedure wel het proberen waard. Wij overlopen graag met u de mogelijkheden.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie