nl

Invorderingsprocedure voor onbetwiste schulden

Publicatiedatum: 10/09/16
Invorderingsprocedure voor onbetwiste schulden

De wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie (“Wet Potpourri I") voorzag een nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste schulden. Het KB van 16 juni 2016 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 juni 2016) zorgt voor de uitvoering en de inwerkingtreding van de nieuwe invorderingsprocedure. Zo legt het KB de modellen antwoordformulier en proces-verbaal van niet-betwisting voor de invordering van onbetwiste schulden vast.

1 Inwerkingtreding

De regeling inzake de invorderingsprocedures voor onbetwiste schulden is in werking getreden op 2 juli 2016 (artikelen 1394/20 tot en met 1394/27 Ger. W.). Onbetwiste geldschulden kunnen voortaan zowel via de nieuwe procedure van de artikelen 1394/20 tot en met 1394/27 Ger. W. als via de klassieke wijze worden ingevorderd. Momenteel bestaan er dus nog altijd meerdere procedures naast elkaar om onbetwiste geldschulden (business to business (hierna: “B2B")) in te vorderen, namelijk de normale procedure voor de rechtbank en de nieuwe procedure van invordering van onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechtbank om.

De normale procedure is niet afgeschaft en blijft bijgevolg onverminderd bestaan. U kan dus nog steeds via uw advocaat uw schuldenaar dagvaarden voor de rechtbank, zonder wijziging of gevolgen afhankelijk van de procedurekeuze.

Vanaf 2 juli 2016 kan u opteren voor de nieuwe procedure van invordering van onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechtbank om. Het is belangrijk om op te merken dat de nieuwe procedure alleen gebruikt kan worden voor onbetwiste schuldvorderingen. Het blijft de taak van de rechtbank om geschillen omtrent betwiste schuldvorderingen te beslechten.

2 Voorwaarden

Alvorens de nieuwe invorderingsprocedure kan worden opgestart, moet worden gecontroleerd of er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1) De schuld is onbetwist;

2) De schuld is vaststaand en opeisbaar op het ogenblik van het starten van de procedure;

3) De schuldenaar is woonachtig of gevestigd te België;

4) De schuld heeft betrekking op geldschulden van professionelen met betrekking tot hun professioneel rechtsverkeer in de ruime zin.;

Dat betekent een controle van de inschrijving van zowel de schuldeiser als de schuldenaar in de Kruispuntbank van de Ondernemingen.

De handelingen moet dus verricht zijn in het kader van de activiteiten van de onderneming. Publieke overheden bedoeld in artikel 1412bis, §1 Ger. W. zijn uitgesloten van de regeling.

5) De procedure kan uitsluitend op verzoek van een advocaat worden ingezet.

In de volgende gevallen is de nieuwe invorderingsprocedure niet mogelijk:

1) Een faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling of andere gevallen van wettelijke samenloop;

2) Niet-contractuele verbintenissen, tenzij zij

a. Het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de partijen of er een schuldbekentenis is, of

b. Betrekking hebben op schulden uit hoofde van gemeenschappelijke eigendom van goederen.

3 Het vorderbaar bedrag

Via de nieuwe invorderingsprocedure kan de schuldeiser de hoofdsom van de schuld vorderen (ongeacht de omvang), te vermeerderen met:

1) De verhogingen waarin de wet voorziet;

Die verhoging heeft betrekking op de wettelijke forfaitaire vergoeding van € 40,00 voorzien in artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

2) De invorderingskosten;

Het betreft enkel de kosten van de nieuwe procedure zelf.

3) De interesten en strafbedingen.

De interesten en het schadebeding kunnen samen maximaal 10% van de hoofdsom van de schuld bedragen. Ook de interesten die vervallen in de loop van de procedure worden hierbij gerekend.

4 Verloop van de procedure

4.1 Stap 1

U contacteert uw advocaat. De advocaat onderzoekt of de schuldvordering aan de wettelijke voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de nieuwe procedure. Indien dat het geval is, maakt de advocaat een verzoek tot opstarten over aan de gerechtsdeurwaarder.

4.2 Stap 2

De gerechtsdeurwaarder betekent aan de schuldenaar, volgens de gewone regels, een aanmaning tot betaling, samen met een fotokopie van de bewijsstukken waarover de schuldeiser beschikt en een “reactieformulier".

De aanmaning bevat de volgende elementen:

- Alle gewone vermeldingen van een exploot (artikel 43 Ger. W.);

- De vermelding van de schuldeiser en schuldenaar met hun inschrijving in de Kruipuntbank van Ondernemingen;

- Een duidelijke omschrijving van de verbintenis en een verantwoording voor alle bedragen die worden gevorderd;

- De aanmaning om binnen de maand te betalen en de wijze waarop deze betaling kan gebeuren;

- De mogelijkheden waarover de schuldenaar die niet betaalt, beschikt om te reageren.

4.3 Stap 3

De bestemmeling krijgt een maand om in handen van de gerechtsdeurwaarder ofwel:

- te betalen;

- betalingsfaciliteiten te vragen of;

- de schuld (geheel of voor een deel) te betwisten.

4.4 Stap 4

De invorderingsprocedure wordt uitgeschakeld voor de schulden die betaald worden of die geen onbetwiste schulden blijken te zijn.

4.5 Stap 5

Bij gebrek aan tijdige en ontvankelijke betaling of betwisting, of bij niet-akkoord over betalingsfaciliteiten of bij niet-nakoming van die faciliteiten wordt daarvan, op verzoek van de schuldeiser, door de gerechtsdeurwaarder proces-verbaal opgesteld, dat in voorkomend geval voor het saldo van de schuldvordering uitvoerbaar wordt verklaard.

Het uitvoerbaar verklaard proces-verbaal is een uitvoerbare titel in de zin van art. 1494 Ger. W.

Besluit

De nieuwe invorderingsprocedure zou de invordering van onbetwiste schulden tussen professionelen moeten versnellen en vergemakkelijken. Bovendien zijn zowel de procedure tot het bekomen van een uitvoerbare titel als de latere uitvoeringsprocedure goedkoper dan de gewone invorderingsprocedure. Een groot nadeel is de beperking van de interesten en het schadebeding tot 10% van de hoofdsom. Daarnaast kan de schuldenaar na het verkrijgen van een uitvoerbare titel steeds, zonder dat hiervoor een termijn werd bepaald, een vordering instellen die een schorsende werking heeft. De nieuwe invorderingsprocedure zal vooral nuttig blijken voor kleine handelsvorderingen. De beperking van 10% voor de interesten en strafbedingen maakt het gebruik van de nieuwe invorderingsprocedure voor grote handelsvorderingen minder interessant.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie