nl

De procedure tot uitwinning van een hypotheek: update

Publicatiedatum: 10/09/16
De procedure tot uitwinning van een hypotheek: update

In 2015 bezorgden wij u een bijdrage (lees dit artikel hier) waarin werd uiteengezet hoe de procedure tot uitwinning van een hypotheek in zijn werk gaat. Zoals in dit artikel werd aangehaald zal de aankoop van een onroerend goed in veel gevallen namelijk gepaard gaan met het aanvragen van een financiering bij een kredietinstelling en zal de kredietinstelling doorgaans vereisen dat er door de koper-kredietnemer een hypotheek wordt verleend op het onroerend goed. Die hypotheek geldt tot zekerheid van de terugbetaling van het desbetreffende krediet.

Inmiddels heeft er zich een kleine wijziging voorgedaan in de procedure tot uitwinning van een hypotheek, meer in het bijzonder voor wat betreft de oproeping in verzoening voor de beslagrechter. Wij zetten voor u dan ook even de puntjes op de i.

1 De oproeping in verzoening voor de beslagrechter: wijziging van de wettelijke basis

In onze bijdrage van 2015 kon u reeds lezen dat artikel 59 §1, lid 1 van de Wet op het Hypothecair Krediet voorzag in de verplichting in hoofde van de hypothecaire schuldeiser, in dit geval de kredietinstelling, om voorafgaand aan de uitwinning van een hypotheek, over te gaan tot oproeping in verzoening van de schuldenaar-kredietnemer voor de beslagrechter.

Artikel 59 §1, lid 1 van de Wet op het Hypothecair Krediet werd inmiddels afgeschaft. Het artikel werd vervolgens vervangen door het artikel VII.147 van het Wetboek Economisch Recht. Artikel VII.147 van het Wetboek Economisch Recht nam de inhoud van het oude artikel 59 §1, lid 1 van de Wet op het Hypothecair krediet echter integraal over, waardoor er in de praktijk geen veranderingen werden aangebracht aan de procedure. Enkel de wettelijke basis voor de verplichte oproeping in verzoening voor de beslagrechter bij de uitwinning van een hypotheek werd gewijzigd.

Indien er in hoofde van de kredietnemer achterstallen bestaan in de terugbetaling van zijn krediet, zal de kredietinstelling de kredietnemer dus nog steeds eerst moeten oproepen om te verschijnen voor de beslagrechter vooraleer zij beslag kan leggen op het onroerend goed van de kredietnemer.

2 Het vervolg van de procedure tot uitwinning van de hypotheek: geen wijzigingen

Wat het vervolg van de procedure tot uitwinning van de hypotheek betreft geldt dat er geen wijzigingen werden doorgevoerd. Voor een toelichting omtrent het uitvoerend onroerend beslag, de aanstelling van een notaris en de openbare verkoop kunt u zich bijgevolg nog steeds baseren op onze bijdrage van 2015.

Besluit

De uitwinning van de hypotheek op een onroerend goed verloopt steeds volgens een geijkte procedure, waarvan de lijnen werden vastgelegd in ons wetgeving. Voor wat betreft de verplichte oproeping in verzoening voor de beslagrechter werd de wettelijke basis inmiddels gewijzigd: artikel 59 §1, lid 1 van de Wet op het Hypothecair Krediet werd vervangen door artikel VII.147 van het Wetboek Economisch recht. Aangezien dit artikel de inhoud van het 'oude' artikel 59 §1, lid 1 van de Wet op het Hypothecair Krediet integraal heeft overgenomen zorgt dit in de praktijk echter niet voor enige wijziging in de procedure.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie