nl

Hoe kan ik vergoed worden als slachtoffer van een terroristische aanslag?

Publicatiedatum: 06/04/16
Hoe kan ik vergoed worden als slachtoffer van een terroristische aanslag?

De recente terroristische aanslagen in Brussel hebben heel wat teweeggebracht. De gevolgen op sociaal, economisch en politiek vlak zijn nauwelijks te overzien en zeker voor de rechtstreekse slachtoffers zal het verwerkingsproces een hele poos in beslag nemen. Naast de psychosociale gevolgen voor de slachtoffers zijn er ook gevolgen op financieel en materieel vlak en behoeft het geen verdere uitleg dat deze in bepaalde gevallen aanzienlijk kunnen zijn.

Wat zijn de vergoedingsmogelijkheden van de slachtoffers van een terroristische daad?

1 vzw TRIP

Vooreerst zijn verzekeringsmaatschappijen sinds de wet van 1 april 2007 voor een bepaald aantal polissen verplicht om schade veroorzaakt door terrorisme te dekken. Het betreft volgende verzekeringspolissen:

  • arbeidsongevallenverzekering;
  • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto;
  • burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing op openbare plaatsen;
  • brandverzekering van woningen en kleine handelszaken;
  • ongevallenverzekering;
  • hospitalisatieverzekering;
  • levensverzekering.

De verzekeraars hebben hiervoor vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) opgericht die, samen met de Belgische Staat, de gevolgen van een terreurdaad helpt op te vangen in functie van de waarborgen die de aangesloten verzekeringsmaatschappijen hebben verleend.

Zowel de lichamelijke als de materiële schade komt voor vergoeding in aanmerking. De opgelopen schade wordt echter wel beperkt tot 1 miljard euro, voor alle schade die voortvloeit uit daden van terrorisme in één kalenderjaar. Indien de schade hoger blijkt te liggen wordt de beschikbare som proportioneel verdeeld onder alle slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding van hun verzekeraar waarbij de lichamelijke schade voorrang krijg op de materiële schade.

Voor de andere soorten verzekeringen staat het de verzekeringsondernemingen vrij de dekking tegen terrorisme al dan niet aan te bieden, doch in geval van uitsluiting dient dit expliciet vermeld te worden in de polis.

2 Burgerlijke partijstelling

Indien u evenwel niet verzekerd blijkt te zijn, indien de dekking voor daden van terrorisme expliciet zou zijn uitgesloten in uw verzekeringspolis of indien de tussenkomst ontoereikend blijkt te zijn, kan u zich burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter waarna u aanspraak kan maken op een integrale vergoeding van de geleden schade van zodra wordt overgegaan tot een strafrechtelijke vervolging van de daders.

Hierbij is het interessant om op te merken dat er in uw rechtsbijstandsverzekering of familiale verzekering vaak een clausule is opgenomen voor insolventie van derden.

Wanneer de aansprakelijke daders onvermogend blijken te zijn, waarover weinig illusie gekoesterd zal worden, zal de verzekeraar u zelf vergoeden, weliswaar beperkt tot een maximum bedrag zoals bepaald in de algemene voorwaarden van uw polis.

3 Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders

Wanneer de daders onbekend zouden blijven of onvermogend blijken te zijn en u kan geen beroep doen op de bovengenoemde insolventieclausule, kan u zich ten slotte ook nog richten tot de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.

Deze commissie werd opgericht bij wet van 1 augustus 1985 en verleent financiële tussenkomst voor slachtoffers die schade hebben geleden ten gevolge van opzettelijke geweldpleging, waaronder dus ook terroristische daden.

De tussenkomst kan worden toegekend voor schade die hoger is dan € 500,00 en kan gevraagd worden door het slachtoffer zelf of, in geval van overlijden of vermissing sinds meer dan een jaar, door de nabestaanden tot en met de tweede graad of personen die in duurzaam gezinsverband met het slachtoffer samenleefden.

Er kunnen drie soorten hulp worden toegekend:

Vooreerst is er de noodhulp die kan toegekend worden alvorens het gerechtelijk onderzoek en de gerechtelijke procedure zijn beëindigd en wanneer een vertraging bij de toekenning van de hulp een aanzienlijk nadeel zou berokkenen aan het slachtoffer.

Daarnaast is er de hoofdhulp dat de vergoeding betreft die door de Commissie wordt toegekend als financiële tegemoetkoming voor de door het slachtoffer geleden schade.

Dit verzoek moet binnen de drie jaar worden ingediend vanaf de eerste beslissing tot seponering, de beslissing van het onderzoeksgerecht, de datum van definitieve uitspraak op strafgebied of de datum van definitieve uitspraak over de burgerlijke belangen.

Ten slotte kan er ook aanvullende hulp worden toegekend indien is gebleken dat het nadeel voor het slachtoffer kennelijk toeneemt nà de toekenning van de hoofdhulp.

De hulp dient aangevraagd te worden door een gemotiveerd verzoekschrift te richten aan het secretariaat van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Besluit

Indien u het slachtoffer werd van een terroristische aanslag heeft u verschillende mogelijkheden om een vergoeding te bekomen. U neemt best eerst contact op met uw verzekeringsmakelaar om na te gaan of u beroep kan doen op één van uw verzekeringen. Daarnaast kan u zich ook als slachtoffer burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter in het lopende strafonderzoek om vervolgens via een gerechtelijke procedure rechtstreeks aanspraak te maken op een vergoeding van de daders. Wanneer deze mogelijkheden geen soelaas blijken te bieden kan u zich ten slotte nog richten tot de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie