nl

Toepasselijk btw-tarief bij renovatie: wijziging vanaf 1 januari 2016

Publicatiedatum: 09/01/16
Toepasselijk btw-tarief bij renovatie: wijziging vanaf 1 januari 2016

De renovatiemarkt is nu al geruime tijd aan een opmars bezig. De gemiddelde Belg investeert zijn spaargeld liever in een verhoogd comfort van de eigen (of een andere bestaande) woning dan in residentiële nieuwbouw.
De meeste uitgaven lijken daarbij te gaan naar energiezuinigheid, met name door de uitvoering van dakrenovaties of de plaatsing van een zonneboiler, maar zeker ook naar comfort. Een luxueuzere badkamer, een buitenkeuken, een vernieuwde zolder, of de uitbreiding van de woningoppervlakte door de aanbouw van een dure veranda… het zijn maar enkele voorbeelden van werken die maar al te graag worden ondernomen om het wonen (nog) aangenamer te maken.

Het btw- tarief bij renovatiewerken bedraagt slechts 6%, hetgeen renoveren interessant maakt. Het is evenwel opletten geblazen. Terwijl dit tarief voorheen enkel gold voor woningen ouder dan 5 jaar, wordt dit tarief vanaf 01.01.2016 enkel nog toegepast op woningen ouder dan 10 jaar.

Onnodig te zeggen dat dit in de praktijk belangrijke financiële gevolgen kan hebben, ook voor lopende renovaties. De wijziging van deze ouderdomsvereiste vraagt daarom enige toelichting.

1 Principe

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief van 6%, werd tot en met december 2015 een ouderdomsvereiste gesteld van 5 jaar. Met andere woorden diende de te renoveren woning minstens 5 jaar oud te zijn, vooraleer men kon genieten van dit tarief.

Bijkomend diende wel te worden aangetoond dat de werken konden gekwalificeerd worden als werken in onroerende staat (sanitair, dak,…), alsook dat de woning hoofdzakelijk voor privébewoning werd gebruikt en dat gefactureerd werd aan de eindgebruiker van de woning (eigenaar of huurder).

Vanaf 01.01.2016 wordt de ouderdomsvereiste van een woning verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Dit betekent dat het btw-tarief van 6% bij renovatiewerken enkel nog mag worden toegepast indien het voorwerp van de renovatie een woning is van ouder dan 10 jaar.

De ouderdom van de woning zal worden berekend vanaf de datum van de eerste ingebruikname en dus van de eerste bewoning van de woning.

2 Overgangsregeling

Hoe deze kwestie behandeld wordt in het kader van lopende renovaties, werd recent door de Minister van Financiën nader toegelicht naar aanleiding van het regeerakkoord van 27.11.2015.

Werd de woning na 31.12.2010 in gebruik genomen, dan kan er bij renovatie geen beroep worden gedaan op de oude regeling, maar evenmin op de overgangsregeling. Voor deze woningen kan er slechts vanaf 2021 een beroep gedaan worden op het verlaagd btw-tarief van 6%. De huidige tariefregeling is dus gewoon 21%.

Wil men na 31.12.2015 toch nog in aanmerking komen voor de oude regeling (ook wel “tariefregeling 2015" genoemd), en dus voor een verlaagd tarief voor woningen ouder dan 5 jaar, dient men verplicht cumulatief aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2.1 De woning moet tussen 01.01.2007 en 31.12.2010 voor het eerst in gebruik genomen zijn;

2.2 Op 31.12.2015 dient te zijn voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de tariefregeling 2015;

2.3 De overeenkomst met betrekking tot de uit te voeren werken dient uiterlijk op 31.12.2015 te zijn gesloten.

Er wordt wel gevraagd dat deze overeenkomst reeds concreet en gedetailleerd is, om misbruiken te vermijden. Aldus zal de overeenkomst minstens de coördinaten van partijen moeten bevatten, het adres van de woning waar de werken worden uitgevoerd, een concrete beschrijving van de aard van de werken, alsook de overeengekomen prijs. Een vage overeenkomst voor de toekomstige uitvoering van onbepaalde werken zal onvoldoende zijn, evenals een niet-aanvaarde offerte. Tevens zal de overeenkomst een vaste datum moeten verkrijgen door registratie, door opname in een authentieke akte of door verzending van een kopie van de overeenkomst naar het btw-controlekantoor;

OF

De aanvraag tot het bekomen van een – opnieuw concrete – stedenbouwkundige vergunning dient te zijn ingediend uiterlijk op 31.12.2015. Enkel de werken in de aanvraag zullen kunnen genieten van een verlaagd tarief, als er voor het overige een overeenkomst met vaste datum ontbreekt. De te vergunnen werken dienen voldoende gedetailleerd te zijn omschreven;

OF

De melding van de werken (bij afwezigheid van een vergunningsplicht maar aanwezigheid van een meldingsplicht) dient te zijn ingediend uiterlijk op 31.12.2015. Enkel de werken in het meldingsformulier zullen kunnen genieten van een verlaagd tarief, als er voor het overige een overeenkomst met vaste datum ontbreekt. Ook hier wordt gevraagd dat de te melden werken voldoende gedetailleerd worden omschreven;

2.4 De factuur met betrekking tot deze werken dient uiterlijk op 31.12.2017 te worden uitgereikt.

Het verdient uiteraard aanbeveling om voldoende aandacht te schenken aan deze administratieve voorwaarden. Het zou uiteraard zonde zijn om een verhoging van 15% btw te moeten betalen als de werken op zich wel zouden kunnen vallen onder de overgangsmaatregel maar dit boekhoudkundig niet kan worden gestaafd.

Besluit

Het btw-tarief voor renovaties van woningen bedoeld voor privé-bewoning ondergaat vanaf 01.01.2016 een belangrijke wijziging. Het tarief van 6% blijft behouden maar de ouderdomsvereiste wijzigt, met name dient een woning minstens 10 jaar in gebruik te zijn vooraleer van het verlaagde tarief gebruik kan gemaakt worden. De overgangsregeling die recent werd uitgewerkt zorgt ervoor dat de “tariefregeling 2015" niet onmiddellijk in het gedrang komt voor lopende renovaties. Wel dienen een aantal administratieve voorwaarden zorgvuldig te worden voldaan, bij gebreke waaraan alsnog 21% verschuldigd zal zijn.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie