nl

Doorverkopen van concerttickets

Publicatiedatum: 09/01/16
Doorverkopen van concerttickets

In juni 2016 komt Adèle eindelijk naar het Sportpaleis in Antwerpen. Waarschijnlijk zat u net zoals zovele andere op vrijdag 4 december voor uw pc, doch behoort u tot de ruime meerderheid die er niet in slaagde een ticket te bemachtigen en tracht u uw toevlucht te zoeken tot andere kanalen om toch een ticket te kunnen bemachtigen: een doorverkoper.

De prijzen die een doorverkoper hanteert, lopen echter vaak de spuigaten uit, daar deze vaak tickets aanbiedt op het ogenblik dat het aanbod nagenoeg onbestaande is.

Daarnaast loopt u het risico dat de organisator van het evenement er lucht van krijgt en uw ticket op de black list zet, met alle gevolgen vandien.

Dit fenomeen van de doorverkoop bestaat al sedert jaar en dag, doch de komst van het internet heeft ertoe geleid dat dit fenomeen enorm grote proporties aangenomen heeft.

De wetgever is de consument hierin tegemoet willen treden, door paal en perk te trachten te stellen aan het fenomeen van de doorverkoop.

Sinds oktober 2013 werd de verkoop van tickets voor culturele, sportieve of commerciële evenementen immers door de wetgever geregeld, daar de overheid regelmatig geconfronteerd werd met klachten van consumenten die het slachtoffer werden van woekerpraktijken.

Naar aanleiding hiervan werd de regelmatige doorverkoop van tickets verboden, net zoals de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke prijs.

Ook de doorverkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs (bijv. een ticket dat je gewonnen hebt) werd verboden.

Concreet betekent dit dat de georganiseerde doorverkoop van tickets in elk geval verboden is in België. De occasionele doorverkoop van een ticket door een consument mag wel, op voorwaarde dat er geen winst gemaakt wordt door de doorverkoper, het mogen geen tickets zijn die de doorverkoper heeft gekregen of gewonnen en er mag in elk geval niet verkocht worden voor de start van de oorspronkelijke verkoop van de tickets.

Doet men dit toch, begaat men een inbreuk op de wet, dewelke kan gesanctioneerd worden.

De overtreder kan, zodra dergelijke feiten aan het licht komen, een waarschuwing ontvangen met de boodschap deze handelingen stop te zetten. Er kan tevens een vordering tot staking worden ingeleid bij de Voorzitter Rechtbank van Koophandel door de Minister, de Directeur-Generaal van algemene directie Controle en bemiddeling van de FOD Economie of door iedere andere belanghebbende.

Daarnaast kunnen vaststellingen van overtredingen worden opgenomen in een proces-verbaal, dewelke worden overgemaakt aan de Procureur des Konings, met alle mogelijke gevolgen vandien op strafrechtelijk vlak.

Anderzijds werd er in de wet tevens in de mogelijkheid voorzien om de overtreder een minnelijke schikking aan te bieden.

De ambtenaren van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie werden bevoegd verklaard om eventuele inbreuken op te sporen en vast te stellen. Zij kunnen aldus eveneens een proces-verbaal opstellen, naar aanleiding waarvan het mogelijk is een minnelijke schikking aan te bieden aan de overtreder.

Middels K.B. dd. 19.03.2014 en M.B. dd. 21.03.2014 werd deze mogelijkheid tot minnelijke schikking intussen verder uitgewerkt.

Hierbij werd er bepaald dat het bedrag van de minnelijke schikking dewelke de overtreder dient te betalen niet lager mag zijn dan 26 euro, en niet hoger dan 60.000 euro.

De overtreder krijgt eerst een afschrift van het proces-verbaal waarbij de inbreuk wordt vastgesteld. Dat wordt ter kennis gebracht bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, en uiterlijk de 30ste dag na de datum van het proces-verbaal.

Vervolgens volgt er het voorstel tot betaling. Dit dient binnen 6 maanden te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal, overgemaakt te worden aan de overtreder bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, samen met de betalingstermijn, dewelke ten minste 8 dagen en ten hoogste 3 maanden kan bedragen.

Indien de overtreder overgaat tot betaling, vervalt de strafvordering.

Slechts wanneer de overtreder echter niet ingaat op de vraag tot betaling van de minnelijk schikking zal het proces-verbaal worden overgemaakt aan de Procureur des Konings met alle bijkomende gevolgen vandien op strafrechtelijk vlak.

Indien er binnen de termijn van 6 maanden geen voorstel tot betaling wordt gedaan door de ambtenaren, wordt het proces-verbaal in elk geval overgezonden aan de procureur des Konings.

De wetgever dacht ook aan de consument door te bepalen dat de consument , in het geval hij het slachtoffer wordt van een doorverkoop waarbij woekerprijzen werden gehanteerd, het prijsverschil bovenop de oorspronkelijke prijs kan terugvorderen van de doorverkoper. Elk prijsverschil, hoe klein ook wordt immers beschouwd als een onverschuldigde betaling.

Ondanks de invoering van de wet in 2013, blijven doorverkopers nog steeds actief op de Belgische markt via het internet. De boodschap blijft zeer voorzichtig te zijn met de aankoop van dergelijke tickets. Dit is immers verboden in België en de organisator heeft het recht om de toegang te weigeren indien u dergelijk ticket aanbiedt aan de inkom. Ondanks het feit dat u als consument weliswaar recht heeft op de terugvordering van het teveel betaalde bedrag, zal dit in de praktijk niet altijd een kan u het basisbedrag niet terugvorderen, en zal de invordering vaak geen kinderspel zijn. Bovendien is er tevens nog het basisbedrag dat u uiteraard niet kan terugvorderen.

Ook als particulier dient u voorzichtig te zijn met het uitzonderlijk verkopen van een ticket tegen een veel hogere prijs dan de oorspronkelijke prijs. De vrije markteconomie speelt hier immers niet. Zelfs indien de koper zelf bereid is een hogere prijs te betalen voor het ticket, blijft u strafbaar.

Besluit

Ondanks de invoering van de wet in 2013, blijven doorverkopers nog steeds actief op de Belgische markt via het internet. De boodschap blijft zeer voorzichtig te zijn met de aankoop van dergelijke tickets. Dit is immers verboden in België en de organisator heeft het recht om de toegang te weigeren indien u dergelijk ticket aanbiedt aan de inkom. Ondanks het feit dat u als consument weliswaar recht heeft op de terugvordering van het teveel betaalde bedrag, zal dit in de praktijk vaak geen kinderspel zijn. Bovendien is er tevens nog het basisbedrag dat u tevens betaalde en dat u uiteraard niet kan terugvorderen.

Ook als particulier dient u voorzichtig te zijn met het uitzonderlijk doorverkopen van een ticket tegen een veel hogere prijs dan de oorspronkelijke prijs. De vrije markteconomie speelt hier immers niet. Zelfs indien de koper bereid is een hogere prijs te betalen voor het ticket, blijft u immers strafbaar.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie