nl

De procedure tot uitwinning van een hypotheek

Publicatiedatum: 22/12/15
De procedure tot uitwinning van een hypotheek

In veel gevallen zal de aankoop van een onroerend goed gepaard gaan met het aanvragen van een financiering bij een kredietinstelling. In het geval dat de kredietinstelling bereid is een financiering toe te kennen, zal zij doorgaans vereisen dat er door de koper-kredietnemer een hypotheek wordt verleend op het onroerend goed in haar voordeel en dit tot zekerheid van de terugbetaling van het desbetreffende krediet. Een hypotheek geeft aan de kredietinstelling het recht om het onroerend goed openbaar te laten verkopen indien de kredietnemer zijn krediet niet terugbetaalt zoals was overeengekomen in de kredietovereenkomst. Verder geeft de hypotheek de kredietinstelling een voorrang op de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed tegenover eventuele andere schuldeisers. In deze bijdrage zal besproken worden hoe de procedure tot uitwinning van een hypotheek in zijn werk gaat.

1 De oproeping in verzoening voor de beslagrechter

De Wet op het Hypothecair Krediet voorziet in artikel 59 §1, lid 1 in de verplichting in hoofde van de hypothecaire schuldeiser, in dit geval de kredietinstelling, om voorafgaand aan de uitwinning van een hypotheek, over te gaan tot oproeping in verzoening van de schuldenaar-kredietnemer voor de beslagrechter.

Indien er in hoofde van de kredietnemer achterstallen bestaan in de terugbetaling van zijn krediet, zal de kredietinstelling de kredietnemer dus eerst moeten oproepen om te verschijnen voor de beslagrechter vooraleer zij beslag kan leggen op het onroerend goed van de kredietnemer. De verplichte oproeping in verzoening voor de beslagrechter vindt haar ratio legis in het feit dat men de kredietnemer steeds de kans wil geven een redelijk voorstel te formuleren om zijn achterstallen aan te zuiveren en op die manier te vermijden dat zijn onroerend goed verkocht zal worden.

Indien de kredietnemer met achterstallen verschijnt ter zitting van de beslagrechter en een redelijk voorstel tot aanzuivering formuleert, zal er een proces verbaal van verzoening worden opgesteld. Het proces verbaal van verzoening werkt de aanzuiveringsregeling waaromtrent overeenstemming werd bereikt tussen de kredietnemer en de kredietinstelling uit. Een redelijk voorstel is een voorstel dat aanvaardbaar is voor de kredietinstelling, waarbij de beslagrechter er over zal waken dat de kredietinstelling hierin een redelijke houding aanneemt. Indien de kredietnemer niet verschijnt of een voor de kredietinstelling onaanvaardbaar voorstel doet, zal er een proces verbaal van niet-verzoening worden opgesteld.

2 De opdracht tot uitvoerend onroerend beslag aan de gerechtsdeurwaarder

Indien er bij de oproeping in verzoening van de beslagrechter geen regeling kon worden getroffen tussen de kredietnemer en de kredietinstelling en er dus een proces verbaal van niet-verzoening werd opgesteld, zal de kredietinstelling de procedure tot uitwinning van haar hypotheek verderzetten. Hetzelfde geldt wanneer de kredietnemer de overeengekomen aanzuiveringsregeling niet naleeft. De kredietinstelling zal de gerechtsdeurwaarder beopdrachten om uitvoerend beslag te leggen op het gehypothekeerd onroerend goed.

2.1 Het bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag op onroerend goed

Vooraleer de gerechtsdeurwaarder effectief uitvoerend beslag zal leggen op het onroerend goed van de kredietnemer zal er eerst een bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag op onroerend goed aan hem worden betekend. Het bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag op onroerend goed is een bevel tot betaling. Na betekening van het exploot houdende bevel voorafgaand heeft de kredietnemer een termijn van 15 dagen om verzet aan te tekenen tegen dit bevel bij de beslagrechter. Dit kan nuttig zijn wanneer de kredietnemer gegronde redenen heeft om aan de beslagrechter nog een voorstel tot aanzuivering voor te leggen, dan wel een uitstel van betaling te vragen.

2.2 Het uitvoerend beslag op onroerend goed

Indien er na de betekening van het bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag op onroerend goed door de gerechtsdeurwaarder binnen de 15 dagen geen betaling of verzet volgt vanwege de kredietnemer, zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het effectief leggen van een uitvoerend beslag op het onroerend goed van de kredietnemer. Dit gebeurt door middel van de betekening van een exploot tot uitvoerend beslag op onroerend goed. Het gevolg van het uitvoerend beslag is dat de kredietnemer niet langer kan beschikken over het onroerend goed en dat het onroerend goed op korte termijn verkocht zal worden. Het uitvoerend beslag dient binnen de zes maanden na de betekening van het bevel voorafgaand te worden gelegd. Het uitvoerend beslag moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. De kredietnemer kan ook verzet aantekenen tegen het uitvoerend beslag op zijn onroerend goed. Dit gebeurt door middel van een dagvaarding in verzet voor de beslagrechter.

3 De aanstelling van een notaris

Binnen een maand na de overschrijving van het beslag op het hypotheekkantoor dient de kredietinstelling bij de beslagrechter een verzoekschrift neer te leggen waarbij zij de benoeming vraagt van een notaris. De beslagrechter wijst vervolgens een notaris aan die de opdracht krijgt om het in beslag genomen onroerend goed openbaar te verkopen.

4 De openbare verkoop

De notaris die door de beslagrechter werd beopdracht met de openbare verkoop zal in eerste instantie de nodige publiciteit voeren omtrent het onroerend goed. Het onroerend goed zal zo volledig mogelijk worden voorgesteld, inclusief stedenbouwkundige en kadastrale gegevens. Verder zal worden vermeld op welke datum en locatie de zitdag zal worden georganiseerd. Op de zitdag kunnen kandidaat-kopers een bod doen op het onroerend goed. Het goed zal vervolgens in principe worden toegewezen aan de hoogste bieder. De verkoopprijs wordt door de koper overgemaakt op de derdenrekening van de notaris.

Na verkoop zal de verkoopprijs worden verdeeld tussen de verschillende schuldeisers, waarbij er een voorrang zal bestaan in hoofde van de kredietinstelling gelet op haar hypotheek op het onroerend goed. De notaris zal een rangregeling opstellen, waarin alle schuldeisers worden opgenomen en hun rang of volgorde zal worden bepaald.

Besluit

De uitwinning van de hypotheek op een onroerend goed verloopt steeds volgens een geijkte procedure, waarvan de lijnen werden vastgelegd in ons Gerechtelijk Wetboek en de Wet op het Hypothecair Krediet. De hypothecaire schuldeiser, in dit geval de kredietinstelling, dient hierbij de verschillende onderdelen en stappen in de procedure te respecteren en dient te handelen binnen de door wet opgelegde termijnen. Op verschillende momenten in de procedure tot uitwinning van een hypotheek wordt aan de kredietnemer de mogelijkheid gegeven om de uitvoering aan te vechten voor de beslagrechter en te trachten op die manier zijn onroerend goed toch te behouden.


Lees ook de update van dit artikel

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie