nl

De nieuwe renovatiepremie voor woningen vanaf 1 december 2015 in 10 aandachtspunten

Publicatiedatum: 23/11/15
De nieuwe renovatiepremie voor woningen vanaf 1 december 2015 in 10 aandachtspunten

De Vlaamse Regering heeft op 30 oktober 2015 de nieuwe renovatiepremie definitief goedgekeurd. Enkele markante wijzigingen t.o.v. de “oude" renovatiepremie zijn bv.: de premievrager kan zijn werken voortaan spreiden in de tijd door 2 aanvragen in te dienen binnen een termijn van 10 jaar. De renovatiewerken worden in 4 categorieën opgedeeld en het volstaat dat de aanvrager minstens 2.500 investeert binnen één categorie om recht te hebben op de renovatiepremie. Woningen moeten vanaf 2017 minstens 30 jaar oud zijn om recht te hebben op de renovatiepremie. Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.

1 Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

De renovatiepremie kan aangevraagd worden zowel door de “bewoner" als de “verhuurder" van de desbetreffende woning.

Onder een “bewoner" wordt verstaan: een meerderjarige particulier die de premiewoning op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats bewoont. Deze bewoner beschikt over een zakelijk recht op de woning.

De “verhuurder" is nog steeds de meerderjarige particulier die de premiewoning voor een termijn van ten minste 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

2 Welke werken komen in aanmerking?

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën, nl.:

  • Categorie 1: De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;
  • Categorie 2: Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer;
  • Categorie 3: Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren;
  • Categorie 4: De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

3 Premiebedrag

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie) geldt voor wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 29.030 euro (te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste) of wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie).

Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

4 Wanneer aanvragen?

U kunt de premie aanvragen vanaf 1 december 2015.

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie.

Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen. Voor elke categorie kunt u maar eenmaal een premie aanvragen.

Het aanvraagformulier zal beschikbaar zijn in gemeentehuizen of via www.wonenvlaanderen.be

De tweede aanvraag doet u ten vroegste één jaar en maximaal twee jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk.

5 Welke woningen?

De woning die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.

6 Welke facturen?

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

7 Inkomensgrenzen

De inkomensgrenzen blijven behouden, dus als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag u niet meer verdienen dan:

  • 40.640 EUR als alleenstaande zonder persoon ten laste;
  • 58.050 EUR als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.260 euro per bijkomende persoon ten laste);
  • 58.050 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.260 euro per persoon ten laste).

8 Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.

Anders is het voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie. Het bedrag van die verbeteringspremie(s) wordt dan afgetrokken van de renovatiepremie.

Nadat die tien jaar zijn verstreken kunt u opnieuw de premie aanvragen.

9 Niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met de berekening van de toegekende premie, dan kunt u binnen de maand na ontvangst, een bezwaar indienen met een aangetekend schrijven.

Is uw aanvraag geweigerd, dan kunt u binnen de maand na de weigering, beroep aantekenen met een aangetekend schrijven.

10 Overgangsregime

Sinds 30 november 2014 wordt er geen renovatiepremie meer uitbetaald. Vanaf 1 december 2015 kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden. Voor al wie kan bewijzen dat hij vóór 1 december 2014 al een aannemingsovereenkomst voor renovatie had gesloten of dat hij al bouwmaterialen had besteld voor het uitvoeren van renovatiewerken, komt er – eindelijk – een overgangsregeling. Deze personen kunnen tot en met 31 januari 2016 alsnog een dossier indienen om een renovatiepremie te krijgen, volgens de voorwaarden van het oude regime.

Besluit

De nieuwe renovatiepremie voor woningen is in grote lijnen gelijkaardig met de renovatiepremie zoals tot 30 november 2014 gekend was. Enkele verfijningen werden aangebracht zoals de definiëring van het begrip “bewoner". Belangrijk is wel de mogelijkheid tot spreiding in de tijd om meerdere premieaanvragen in te dienen. Het maximumbedrag blijft 10.000 EUR, met een minimum van 2.500 EUR per factuur. Tevens blijven er inkomensgrenzen gelden.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie