nl

Cassatie versoepelt verbod op autofinanciering

Publicatiedatum: 24/06/15

In haar arrest van 30 januari 2015 heeft het Hof van Cassatie een voorlopig laatste verduidelijking aangebracht in het verbod voor vennootschappen om de aankoop van haar aandelen door een derde te financieren. Voor dit arrest bestond er onduidelijk over de invulling van het begrip “middelen voor te schieten" zoals gehanteerd door de wetgever.

1 Principe

Artikel 629 §1 W. Venn. verbiedt een naamloze vennootschap om middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op het verwerven van haar aandelen door derden.

Het Hof van Beroep te Gent had in een arrest van 17 oktober 2013, net zoals een aantal andere rechtbanken en hoven, geoordeeld dat het de vennootschap ingevolge dit artikel verboden was om middelen ter beschikking te stellen van een persoon teneinde deze persoon in staat te stellen aandelen van deze vennootschap te kopen, zelfs indien deze middelen niet terug betaald moesten worden aan de vennootschap.

Er bestond inderdaad vaak verwarring omtrent de noodzaak van deze terugbetalingsverplichting in het toepassingsgebied van voormeld verbod.

2 Terugbetalingsverplichting noodzakelijk

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 30 januari 2015 in niet mis te verstane bewoordingen geoordeeld dat de term “voorschieten van middelen" een terugbetalingsverplichting in hoofde van de begunstigde van deze middelen veronderstelt.

Indien er geen terugbetalingsverplichting bestaat, valt de transactie niet onder het verbod op autofinanciering. Dit betekent dat het de vennootschap toegestaan is om middelen definitief aan een derde uit te keren, zelfs indien deze middelen naderhand aangewend worden voor de aankoop van aandelen van de vennootschap. Te denken valt onder meer aan dividenden, tantièmes, uitkering van reserves en kapitaalsverminderingen.

Besluit

De definitieve uitkering van middelen, zonder terugbetalingspverplichting, van een vennootschap aan een derde met het oog op de aankoop door deze derde van aandelen van de vennootschap valt niet onder het verbod op autofinanciering zoals bepaald in artikel 629 §1 W. Venn.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie