nl

Schadebegroting bij ongevallen: Indicatieve Tabel

Publicatiedatum: 09/06/15
Schadebegroting bij ongevallen: Indicatieve Tabel

In 2013 vonden er 41.279 verkeersongevallen met lichamelijke letsels plaats in gans België waarbij er 53.967 mensen zwaar- of lichtgewond geraakten en 724 mensen het leven lieten. Slachtoffers van ongevallen en nabestaanden komen vervolgens niet zelden terecht in een administratieve en juridische mallemolen die zij onvoldoende kennen. Weet u echter ook welke schade wordt vergoed en op welke manier?

U heeft recht op een schadeloosstelling wanneer u kan aantonen dat u het slachtoffer bent geworden van een fout door een derde waardoor u schade heeft geleden die in oorzakelijk verband staat met de gemaakte fout. U zal niet alleen het bestaan van de schade moeten bewijzen, doch eveneens de omvang ervan. Het is daarbij van groot belang om de in aanmerking te nemen schade te omschrijven, die het resultaat is van het verschil tussen twee situaties: (1) de toestand waarin u zich bevindt ingevolge het ongeval en (2) deze waarin u zich zou bevonden hebben indien het ongeval niet was gebeurd. Slechts wanneer u niet in dezelfde toestand kan worden geplaatst als die waarin u zich zonder ongeval zou bevinden, kan uw schade het voorwerp uitmaken van een financiële compensatie die steeds concreet dient te worden begroot.

In veel gevallen zal de concrete omvang van uw schade echter niet vaststaan bij gebrek aan precieze gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld het slachtoffer bent geworden van een ongeval met tijdelijke en blijvende lichamelijke letsels tot gevolg, zal de verzekerings- of gerechtsdeskundige u bepaalde percentages van invaliditeit toekennen die vervolgens als grondslag zullen dienen voor het berekenen van de omvang van uw schade. Wegens het ontbreken van enige wettelijke afbakening waarin zowel de patrimoniale als extrapatrimoniale schade wordt becijferd, heeft de rechtspraak en rechtsleer een reeks van richtlijnen en aanbevelingen ontwikkeld, namelijk de 'Indicatieve Tabel'.

Sinds 2012 wordt er op het gebied van tijdelijke en blijvende letselschade een onderscheid gemaakt tussen drie onderscheiden schadeposten, nl. (1) de persoonlijke ongeschiktheid die het gevolg is van de aantasting van de fysieke en psychische integriteit op de handelingen en gedragingen in het dagelijks extrapatrimoniaal leven, (2) de huishoudelijke ongeschiktheid die het gevolg is van de aantasting van de geschiktheid tot het vervullen van huishoudelijke taken waarbij rekening wordt gehouden met de actuele familiale situatie en (3) de economische ongeschiktheid die het gevolg is van de aantasting van de fysieke en psychische integriteit op de handelingen en de gedragingen in het professioneel en lucratief leven van het slachtoffer alsook de aantasting van de concurrentiekracht op de arbeidsmarkt, rekening houdend met de individuele omstandigheden. Wanneer bepaalde letsels niet kunnen worden ondergebracht in een van de drie genoemde ongeschiktheden, zal de expert hier melding van maken onder een rubriek 'bijzondere schade' (pijnen, esthetische schade, seksuele schade of genoegenschade).

De tijdelijke ongeschiktheden worden in principe op forfaitaire wijze vergoed. De persoonlijke tijdelijke ongeschiktheid wordt vergoed middels een bedrag van € 31,00 per gewone dag hospitalisatie en middels € 25,00 per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100% en vervolgens pro rata. De huishoudelijke ongeschiktheid wordt vergoed middels een bedrag van € 20,00 per dag tijdelijke ongeschiktheid aan 100%, bedrag dat wordt verhoogd met € 5,00 per kind ten laste. Deze vergoedingen kunnen worden aangepast in functie van de bijdrage die elke partner in het huishouden levert, die bij gebrek aan concrete gegevens wordt gesplitst tot beloop van 65% voor de vrouw en 35% voor de man. De tijdelijke economische ongeschiktheid dient steeds in concreto te worden berekend aan de hand van het netto-loonsverlies.

De blijvende ongeschiktheden kunnen worden vergoed door een herzienbare en geïndexeerde rente, door kapitalisatie of door een forfaitaire vergoeding die in principe steeds wordt gebruikt voor de vergoeding van alle blijvende ongeschiktheden lager dan 15%. De forfaitaire bedragen houden rekening met zowel de graad van ongeschiktheid als met de leeftijd van het slachtoffer op de datum van consolidatie van de letsels en worden geacht de blijvende schade vanaf de consolidatie te vergoeden voortvloeiend zowel uit de persoonlijke, de huishoudelijke als de economische ongeschiktheid en dit in gelijke delen in verhouding tot de door de expert weerhouden graden en waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen ongeschiktheden lager dan 6% en ongeschiktheden van 6% en hoger.

Besluit

Zoals zijn naam het aangeeft, is de Indicatieve Tabel geen wet, noch een dwingend voorschrift en laat het de soevereine appreciatiemacht om te oordelen over de omvang van uw schade van de rechter ten gronde onverlet. Het kan bijgevolg enkel dienen als hulpmiddel in de zoektocht naar de vergoeding van slachtoffers. Bij gebrek aan concrete gegevens om de omvang van de schade te bepalen, zal de Indicatieve Tabel echter vaak een rode draad zijn voor zowel verzekeringsmaatschappijen, advocaten als rechters waarop kan worden teruggevallen. Adlex Advocaten heeft met haar cel Verzekeringsrecht in de loop der jaren de nodige ervaring, expertise en specialisatie opgedaan om u met raad en daad bij te staan en ervoor te zorgen dat u ook daadwerkelijk de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie