nl

De Omgevingsvergunning: aanwijzing van Vlaamse en provinciale projecten

Publicatiedatum: 27/05/15
De Omgevingsvergunning: aanwijzing van Vlaamse en provinciale projecten

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, lijst de projecten op waarvoor de Vlaamse Regering resp. de deputatie bevoegd worden in eerste aanleg. De restbevoegdheid ligt bij het college van burgemeester en schepenen waar het project gesitueerd is.

Vandaag de dag worden stedenbouwkundige vergunningen in regel ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het goed gelegen is. Enkel voor een limitatieve lijst van bijzondere (en meestal in het kader van het algemeen belang) projecten is het Vlaams Gewest bevoegd. Milieuvergunningsaanvragen worden ingediend naar gelang hun klasse van hinderlijkheid. Voor klasse 1-inrichtingen (meest hinderlijk) is de deputatie bevoegd, voor klasse 2-inrichtingen (minder hinderlijk) is het college van burgemeester en schepenen bevoegd.

Welnu, met de introductie van de Omgevingsvergunning in het verschiet wordt tevens de bevoegdheidsverdeling herschikt. Het is algemeen geweten dat de Omgevingsvergunning zowel de stedenbouwkundige- als de milieuvergunning omvat.

In regel zal het college van burgemeester en schepenen bevoegd blijven voor de alle vergunningsaanvragen/-veranderingen, behalve wanneer er een decretale toewijzing geldt aan de Vlaamse regering dan wel de deputatie. Anders gezegd, het college van burgemeester en schepenen houdt de “restbevoegdheid". Het Omgevingsvergunningsdecreet geeft de Vlaamse regering de mogelijkheid om ook een lijst van exclusieve “gemeentelijke projecten" op te maken, maar de Vlaamse regering heeft dat (tot op heden) niet gedaan.

Welke projecten worden nu toegewezen aan de Vlaamse regering:

- De Vlaamse projecten;

- projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten omvatten over 2 of meer provincies. Een “uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichting of activiteit" is bijvoorbeeld een verplaatsbare betoncentrale.

De Vlaamse regering heeft 23 “Vlaamse projecten" geselecteerd. Hieronder worden enkele voorbeelden opgelijst:

- aanvragen met betrekking tot openbare spoorwegen voor het personen- en goederenvervoer met inbegrip van de perrons, de stelplaatsen en de stations;

- aanvragen met betrekking tot het beheer of de veiligheid van het luchtverkeer, zoals radar- en surveillanceinstallaties, controletorens, satelliet- en navigatieapparatuur en meteorologische installaties;

- aanvragen met betrekking tot de natte en droge infrastructuur met openbaar karakter binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan;

- aanvragen met betrekking tot kerncentrales en installaties voor de berging en verwerking van splijtstoffen;

- aanvragen met betrekking tot infrastructuur voor het vervoer via pijpleiding van vloeibare stoffen en gassen naar het openbare distributienet, met uitzondering van leidingen voor hemelwater, oppervlaktewater, afvalwater en water;

- aanvragen ingediend door de militaire overheid.

- …

Welke projecten worden nu toegewezen aan de provincies (deputatie):

- provinciale projecten;

- projecten die uitsluitend mobiele of verplaatsbare inrichtingen of activiteiten omvatten over 2 of meer gemeenten binnen de provincie;

- alle projecten die betrekking hebben op klasse 1-inrichtingen of -activiteiten die niet geheel of gedeeltelijk werden opgenomen bij de Vlaamse of provinciale projecten.

De lijst met “provinciale projecten" wordt beperkt tot 6 projecten:

- aanvragen met betrekking tot fietspaden die functioneren binnen een bovenlokaal fietsnetwerk, voor zover ze niet gelegen zijn langs een weg of waterweg;

- aanvragen met betrekking tot de natte en droge infrastructuur met openbaar karakter van:

  • onbevaarbare waterlopen van de tweede of de derde categorie;
  • overstromingsgebieden langs die waterlopen of aangelegd door de beheerders van die waterlopen.

- aanvragen voor:

  • recreatieve terreinen, die beheerd worden door het gewest of de provincie (Bv. Bokrijk, Dommelhof (Neerpelt), Nieuwenhoven (Sint-Truiden), …)
  • permanente omlopen voor motorvoertuigen of motorvaartuigen (Bv. Horensbergdam, …);
  • golfterreinen met meer dan 8, en minder dan 18 holes.

- aanvragen voor ontginningsgebieden;

- aanvragen voor gebouwen of gebouwencomplexen met een totale nuttige vloeroppervlakte van het deel met de functie handel van minstens 15.000 m², buiten de 13 Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout);

- aanvragen voor installaties voor het opwekken van elektriciteit door windenergie, tot en met vier windturbines per aanvraag, en met een vermogen per windturbine van meer dan 1.500 kW, buiten de grenzen van de zeehavens (Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen). Belangrijk is hier dat er gekeken wordt naar het aantal turbines per aanvraag (1 tot 4), en niet naar het totale aantal bestaande en nieuwe turbines ter plaatse. Bij de evaluatie zal de deputatie echter wél rekening moeten houden met de gecumuleerde effecten van alle turbines samen;

De opdeling van de projecten is in werking getreden op 14 maart 2015. Geen onbelangrijk detail: de Omgevingsvergunning zelf bestaat nog niet op heden. De bedoeling van de Vlaamse regering om nu reeds een opdeling te maken tussen de verschillende vergunningverlenende overheden kadert in de regelgeving inzake “complexe projecten".

Besluit

De Vlaamse regering heeft – alvorens de inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning – reeds een oplijsting gemaakt van Vlaamse, dan wel provinciale projecten. Voor deze projecten zal de Vlaamse regering dan wel de deputatie bevoegd zijn om in eerste aanleg uitspraak te doen over de vergunningsaanvraag/-verandering. De restbevoegdheid gaat naar het college van burgemeester en schepenen. Zij zijn dus de bevoegde vergunningverlenende overheid voor alle projecten die niet als Vlaams, dan wel provinciaal project zijn vastgesteld. Nu is het enkel nog wachten op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie