nl

Het KLIP-decreet: een update

Publicatiedatum: 27/05/15
Het KLIP-decreet: een update

Op 17 januari 2014 heeft de Vlaamse Regering het KLIP-wijzigingsdecreet bekrachtigd en afgekondigd. Het gewijzigde KLIP-decreet biedt het wettelijke kader voor het gebruik en de werking van het KLIP in de geplande digitale fase. Het “Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP)" heeft als doel het voorkomen van graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen.

1 Wat is het KLIP-decreet?

Het KLIP-decreet, dat sinds 1 juni 2009 van kracht is, maakt het mogelijk om via één enkele elektronische aanvraag de plannen te bekomen van alle beheerders die op de plaats van de geplande werken ondergrondse kabels en leidingen hebben liggen. Vanaf 1 september 2009 moet iedereen die grondwerken uitvoert een planaanvraag indienen via het KLIP. Kabel en Leidingbeheerders moeten zich voor 1 september 2009 registreren in het KLIP. De afkorting "KLIP" staat voor: 'Kabel en Leiding Informatieportaal". Het KLIP is aldus een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting en uitwisseling van informatie over kabels en leidingen.

Het doel van het Klip-decreet staat neergeschreven in haar artikel 3: Het voorkomen van directe en indirecte milieuschade, de economische schade en de risico's inzake veiligheid en gezondheid ingevolge schade aan kabels en leidingen door grondwerken, dit door de informatie over kabels en leidingen beter te ontsluiten en uit te wisselen. Het doelgebied blijft beperkt tot het Vlaams Gewest.

Het KLIP-decreet voorziet zowel verplichtingen voor de beheerders van de kabels en leidingen als voor de personen die grondwerken uitvoeren.

2 Belangrijke procedurele aspecten

Artikel 8 stelt dat elke persoon die grondwerken zal uitvoeren, verplicht is ten vroegste veertig werkdagen op voorhand en uiterlijk twintig werkdagen op voorhand voor de aanvang van de grondwerken via het KLIP een planaanvraag in te dienen.

Thans blijkt uit de praktijk dat indien de uitvoerder van de grondwerken minder dan twintig werkdagen voor de geplande aanvangsdatum van deze grondwerken kennis heeft gekregen van die aanvangsdatum. Het decreet werd op dit punt aangepast zodat de twintig-dagen-termijn niet geldt wanneer er minder dan twintig werkdagen liggen tussen de geplande aanvangsdatum en de kennisname van die aanvangsdatum door de uitvoerder. In dat geval moeten de planaanvraag via het KLIP zo snel mogelijk na de kennisname van de geplande uitvoeringsdatum geschieden en in ieder geval vóór de geplande aanvang van de grondwerken.

Enkele uitzondering op deze KLIP-verplichting betreffen overmacht en grondwerken die manueel worden uitgevoerd. De verplichting geldt tevens niet indien het grondwerken betreft op grond die eigendom is of in beheer is van de persoon die de grondwerken zal uitvoeren en indien die persoon weet dat er sinds een voorafgaande planaanvraag aan de aanwezigheid en de ligging van de kabels en leidingen niets is veranderd.

Belangrijk is op te merken is wel dat het verrichten van de planaanvraag niet volstaat om de grondwerken te mogen aanvatten. In het KLIP-decreet is expliciet opgenomen dat er hoe dan ook nooit met de effectieve uitvoering van de grondwerken mag worden gestart voordat de planaanvrager de benodigde kabel- en leidinginformatie heeft ontvangen.

Elke planaanvraag wordt elektronisch ingediend bij het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Binnen de vijftien dagen na indiening van de planaanvragen dienen de kabel- en leidingbeheerders de gevraagde informatie mee te delen. Deze informatie is geheel kosteloos.

Bij inbreuken tegen de bepalingen van dit decreet wordt de overtreder gestraft met geldboetes van 50 tot 100.000 euro.

De procedure en voorwaarden voor de registratie, de controle van de aanvraag tot registratie en de schorsing en de opheffing van de registratie, alsmede de koppeling van internettoepassingen met vergelijkbaar doel worden geregeld in een uitvoeringsbesluit.

3 Wijzigingen KLIP-decreet gelden vanaf 1 januari 2016

Vandaag maakt het KLIP het mogelijk dat planaanvragers, zoals aannemers en studiebureaus, via één elektronische aanvraag de plannen bekomen van alle nutsbedrijven die op de plaats van de geplande werken kabels en leidingen beheren. Met deze eerste stap wordt een einde gemaakt aan de vroegere omslachtige planaanvraagprocedure.

Na de inwerkingtreding van de wijzigingen van het KLIP-decreet zal voorzien worden in een tweede en nieuwe fase. In deze voorziene tweede fase van het KLIP zal niet alleen de planaanvraag, maar ook de uitwisseling van de plannen op een uniforme en digitale wijze via het KLIP verlopen. Dit zal gebeuren door het gebruik van een gemeenschappelijk informatiemodel voor kabels en leidingen (IMKL), in combinatie met het Grootschalig Referentiebestand (GRB) als uniforme achtergrondkaart. Het aangepaste KLIP-decreet zal dan ook de regels voor het gebruik en de werking van het KLIP in de digitale fase bevatten.

De andere belangrijkste wijzigingen aan het huidig KLIP-decreet hebben betrekking op:

- Bijkomende functionaliteit: in de digitale fase van het KLIP zal naast de planaanvraag ook de planafhandeling via het KLIP verlopen;

- Betalende planaanvraag: in de digitale fase van het KLIP wordt een planaanvraag betalend (10 EUR). Met deze inkomsten zal die dienstverlening en het verdere onderhoud van de KLIP-toepassing worden gefinancierd;

- Kortere termijn voor planafhandeling: door de bijkomende automatisatiemogelijkheden die KLIP Digitale Fase biedt, wordt de standaardtermijn voor de planafhandeling gehalveerd van 15 werkdagen tot 7 werkdagen.

Op 6 juni 2014 heeft de Vlaamse Regering het KLIP-uitvoeringsbesluit definitief goedgekeurd. Dat bepaalt onder meer dat de inwerkingtreding van KLIP Digitale Fase vastligt op 1 januari 2016.

4 Vernieuwd KLIP sinds 1 april 2015

Op 1 april 2015 heeft het AGIV het volledig vernieuwde Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) opengesteld. Deze vernieuwingsoperatie kaderde in de overgang naar een volledig digitale afhandeling: vanaf nu kunnen kabel- en leidingbeheerders de antwoorden op een planaanvraag ook via KLIP versturen. Een planaanvrager ziet deze antwoorden in een speciaal ontwikkelde kaartviewer. Vanaf januari 2016 zullen alle kabel- en leidingbeheerders antwoorden via KLIP en zal de planaanvrager geen liggingsplannen meer ontvangen via de post of via e-mail.

Besluit

Voor de invoering van de project-MER-screeningsnota diende de aanvrager van een vergunning hetzij een project-MER op te maken, hetzij om een ontheffing te verzoeken, hetzij niets te ondernemen. Door de wijziging in de regelgeving dienen aanvragers enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. De situaties “niets ondernemen" wordt nu grotendeels vervangen door het opmaken van een project-MER-screening. Belangrijk is om elk individueel project te toetsen aan de projecten zoals opgesomd in Bijlage III van het MER-Besluit. Echter, bepaalde begrippen zijn nogal vaag omschreven in deze Bijlage III. Voor een concrete invulling of twijfel kan u contact opnemen met uw raadsman.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie