nl

De Vlaamse Vastgoedcodex: een “misleidende” naam?

Publicatiedatum: 27/05/15

De “Vlaamse Vastgoedcodex" is in werking getreden op 1 januari 2015. Anders dan de naam doet vermoeden bundelt de Vlaamse Vastgoedcodex niet de wettelijke akten die te maken hebben met eigendom, afpaling, verwerving, overdracht, ... van onroerende goederen. Deze codex thans alleen maar voorschriften die te maken hebben met de Vlaamse commissarissen, die als “notaris van de Vlaamse overheid" kunnen optreden.

1 What's in a name?

De Vlaamse overheid heeft een “Vlaamse Vastgoedcodex" afgekondigd, die de bevoegdheden regelt van de commissarissen van de vroegere federale aankoopcomités en van de instrumenterende ambtenaren van de Vlaamse Dienst Vastgoedakten. Die laatste worden nu ook “commissarissen" genoemd. Alle commissarissen worden samen ondergebracht bij het agentschap “Vlaamse Belastingdienst". Het introduceren van de “Vlaamse Vastgoedcodex" betreft een gevolg van de laatste staatshervorming.

De Vlaamse Belastingdienst is belast met de verwerving van alle onroerende goederen voor rekening van het Vlaamse Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap. Zij treedt dus automatisch op wanneer een entiteit van de Gemeenschap of het Gewest een onroerend goed wil aankopen of op een andere manier wil verwerven.

Tevens kan de Vlaamse Belastingdienst overgaan tot het vervreemden van onroerende goederen voor rekening van het Vlaamse Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap. Deze tussenkomst is dus facultatief. De entiteiten zijn niet verplicht om een beroep te doen op de diensten van de Vlaamse commissarissen binnen de Vlaamse Belastingdienst wanneer zij een stuk grond of een gebouw willen verkopen.

De Vlaamse Belastingdienst verricht de vervolgingen en voert de (gerechtelijke) onteigeningsprocedures uit, in naam en voor rekening van de minister. Juridisch gezien moet deze vordering ingesteld worden door de betrokken minister, maar de Vlaamse Belastingdienst krijgt in de codex wel delegatie om alle vervolgingen te verrichten en alle procedures toe te passen.

2 Inhoudelijke aspecten

In de eerste plaats regelt de “Vlaamse Vastgoedcodex" de gevallen wanneer de “commissarissen" een dossier over de aankoop, verkoop of onteigening van een onroerend goed mogen weigeren:

- de onafhankelijkheid van de Vlaamse Belastingdienst of zijn Vlaamse commissarissen komt in het gedrang;

- de Vlaamse Belastingdienst krijgt tegenstrijdige opdrachten;

- het dossier of de opdracht is onvolledig of foutief;

- de te verlijden akte bevat bepalingen die strijdig zijn met de openbare orde of die derden kunnen misleiden;

- de Vlaamse Belastingdienst of zijn Vlaamse commissarissen zijn onbevoegd.

Een belangrijke rode draad in de “Vlaamse Vastgoedcodex" betreft dat bij de behandeling van de dossiers en de opstelling van de akten de Vlaamse Belastingdienst en zijn Vlaamse commissarissen blijk geven van een volkomen onpartijdigheid.

Naast het wettelijk geregelde beroepsgeheim, zijn de Vlaamse Belastingdienst alsook zijn Vlaamse commissarissen, gehouden tot discretieplicht. De discretieplicht verbiedt hun om inlichtingen mee te delen aan derden, behalve als die mededeling noodzakelijk of nuttig is voor de verrichtingen waarmee ze belast zijn.

Het uitvoeringsbesluit bepaalt tot slot nog onder welke uitzonderlijke omstandigheden de Vlaamse Belastingdienst de minuten – dat zijn de originelen – van de authentieke aktes m.b.t. een verwerving, vervreemding of onteigening uit handen mag geven. En hoe de Vlaamse commissarissen hun akten en processen-verbaal moeten vermelden in het centrale repertorium.

Tot slot krijgt de Vlaamse minister van Financiën de bevoegdheid om binnen de Vlaamse Belastingdienst de personen aan te wijzen die zich “Vlaams commissaris" mogen noemen.

3 Toekomstmuziek

De Vlaamse Vastgoedcodex zal op termijn uitgebreid worden met een gewestelijk Onteigeningsdecreet, dat nog wordt voorbereid door de diensten van de Vlaamse minister van Financiën.

Zoals de Vlaamse Codex fiscaliteit de leidraad is voor elke fiscalist, zo moet de Vlaamse Vastgoedcodex het werkdocument worden van elke commissaris, aldus de minister.

De “Vlaamse Vastgoedcodex" is in werking getreden op 1 januari 2015.

Besluit

De invoering van de “Vlaamse Vastgoedcodex" wekt de indruk dat voor het eerst gepoogd werd om (alle) regelgeving inzake vastgoed in Vlaanderen te bundelen. Niets is minder waar, de “Vlaamse Vastgoedcodex" regelt enkel de taak van de Vlaamse commissarissen die werkzaam zijn bij de Vlaamse Belastingdienst en die instaan voor de verwerving en eventueel de vervreemding van onroerende goederen in naam en voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest. Het blijft dus nog wachten op een coördinatie van alle Vlaamse vastgoedregelgeving.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie