nl

De beperking van de vrijwaringsplicht voor lichte, verborgen gebreken: een nuttige clausule in uw aannemingsovereenkomst

Publicatiedatum: 24/05/15

Als aannemer blijft u ook na de definitieve oplevering van de door u uitgevoerde bouwwerken aansprakelijk voor verborgen gebreken. Daar waar zichtbare gebreken gedekt worden door de oplevering van de werken, dit wil zeggen dat ze geacht worden aanvaard te zijn, is dit uiteraard niet het geval voor gebreken die op het tijdstip van de oplevering verborgen waren en zich pas later manifesteren. Er bestaat echter een mogelijkheid om uw aansprakelijkheid in welbepaalde gevallen te beperken door het voorzien van een clausule in uw aannemingsovereenkomst. In deze bijdrage zal worden besproken in welke gevallen u uw aansprakelijkheid op die manier kunt beperken en op welke wijze u dit best doet.

1 Tienjarige aansprakelijkheid

Als aannemer kan u enerzijds worden aangesproken voor ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan in gevaar brengen op basis van de tienjarige aansprakelijkheid. De tienjarige aansprakelijkheid vindt haar grondslag in de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek. Elke aannemer is gedurende tien jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten.

Het leerstuk van de tienjarige aansprakelijk is van openbare orde, hetgeen impliceert dat hiervan niet kan worden afgeweken. Uw aansprakelijkheid als aannemer voor ernstige gebreken die onder de toepassing van de tienjarige aansprakelijkheid vallen, kan dan ook niet contractueel worden uitgesloten of beperkt.

2 Vrijwaringsplicht voor lichte, verborgen gebreken

Anderzijds kunt u als aannemer ook aansprakelijk worden gesteld voor lichte, verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet van die aard zijn dat ze de stevigheid van het bouwwerk aantasten en bijgevolg niet onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Er rust op de aannemer een vrijwaringsplicht of waarborgplicht wat de lichte, verborgen gebreken betreft.

Een vordering uit hoofde van lichte, verborgen gebreken dient steeds ingesteld te worden binnen een redelijke termijn vanaf kennisname van het gebrek. Hoe het begrip 'redelijke termijn' wordt ingevuld is een feitenkwestie: de rechter zal geval per geval oordelen of de termijn waarbinnen de vordering werd ingesteld als redelijk kan worden beschouwd, rekening houdende met de omstandigheden.

In tegenstelling tot de tienjarige aansprakelijkheid is de vrijwaringsplicht voor lichte, verborgen gebreken niet van openbare orde, waardoor hiervan wel contractueel kan worden afgeweken.

3 Contractuele beperking van de vrijwaringsplicht voor lichte, verborgen gebreken

Zoals hoger in deze bijdrage werd uiteengezet bestaat de mogelijkheid om contractueel af te wijken van de vrijwaringsplicht voor lichte, verborgen gebreken. U kunt in uw aannemingsovereenkomst voorzien in een bevrijdingsbeding, dit is een clausule die uw vrijwaringsplicht beperkt. Die beperking kan zowel bestaan in een beperking in de tijd, als in een beperking van de omvang van uw aansprakelijkheid.

Het bevrijdingsbeding kan bijvoorbeeld als volgt worden geformuleerd:

“Gedurende de periode van een jaar na de oplevering waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de tienjarige aansprakelijkheid uit de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de opdrachtgever tijdig en voor het einde van deze periode kennis er kennis van geeft aan de aannemer. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is niet meer gegrond na het verstrijken van de bovenvermelde periode.
Herstellingen worden steeds beperkt tot de rechtstreeks aangetaste en door ons geplaatste materialen, met uitsluiting van alle andere schade, zoals gevolgschade."

Het voorzien van een contractuele beperking van uw vrijwaringsplicht voor lichte, verborgen gebreken kan nuttig zijn om verschillende redenen:

Enerzijds creëert een dergelijke clausule meer rechtszekerheid. U weet op voorhand en exact binnen welke termijn u nog kan worden aangespraken voor lichte, verborgen gebreken. U bent dan ook niet onderworpen aan het feitelijk oordeel van een rechter voor wat de invulling van het begrip 'redelijke termijn' betreft.

Anderzijds kunt u aan de hand van een bevrijdingsbeding ook de omvang van uw aansprakelijkheid beperken, door bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten.

Een dergelijk beperkingsbeding wordt door de rechtspraak algemeen aanvaard.

Besluit

De vrijwaringsplicht voor lichte, verborgen gebreken is niet van openbare orde, waardoor hiervan contractueel kan worden afgeweken. Het voorzien van een contractuele beperking van uw vrijwaringsplicht voor lichte, verborgen gebreken kan nuttig zijn om verschillende redenen. Enerzijds creëert een dergelijke clausule meer rechtszekerheid: u weet op voorhand en exact binnen welke termijn u nog kan worden aangesproken door een opdrachtgever van een bouwwerk voor lichte, verborgen gebreken. Anderzijds kunt u aan de hand van een bevrijdingsbeding ook de omvang van uw aansprakelijkheid beperken, door bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten.

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie