nl
De huidige Wegverkeerswet bepaalt dat de immobilisering en de verbeurdverklaring van voertuigen enkel en alleen mogelijk is indien de overtreder eveneens eigenaar is van het betrokken voertuig. Het nieuwe wetsvoorstel geeft aan de politierechter de mogelijkheid om het voertuig van de overtreder verbeurd te verklaren of te immobiliseren in plaats van het voertuig waarmee hij de overtreding beging. Bovendien wil de wetgever het mogelijk maken om een verbeurdverklaring bij equivalent uit te spreken indien het voertuig onvindbaar is. Dit betekent dat het mogelijk wordt andere zaken uit uw vermogen verbeurd te verklaren en dit ten belope van de waarde van uw voertuig.
Op 30 juli 2015 schreven wij al een bijdrage waarin de regels over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon werden toegelicht. Deze regels liggen vervat in art. 5 van het Strafwetboek (Sw.). Op 20 juli 2018 werden deze regels echter grondig hervormd door de publicatie van de wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft. Wij vatten hierna voor u de belangrijkste hervormingen samen.
In de voorbije maanden heeft u ongetwijfeld gehoord van de aangrijpende veranderingen in de privacywetgeving. Ook het gebruik van bewakingscamera’s wordt door die wetgeving beïnvloed. Heeft u zelf bewakingscamera’s geïnstalleerd? Dan leest u hier waar u op moet letten.
De nieuwe modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Koninklijk besluit van 16 april 2018) is op 2 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Het nieuwe vennootschapsrecht: de belangrijkste nieuwigheden
Enkele jaren geleden werd beslist het privaat huurrecht te regionaliseren. In afwachting van een Vlaams huurdecreet bleven de bestaande (federale) regels van toepassing. Vlaanderen heeft ondertussen een ontwerp van decreet klaar. Hoewel de tekst nog niet definitief is, liggen de krijtlijnen vast.
Als onderneming moet u voldoen aan de regels voorzien in de GDPR indien u persoonsgegevens verwerkt. Dat wil zeggen: het verwerken (verzamelen, opslaan, raadplegen, gebruiken, verstrekken,...) van alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Opzegtermijn van amper één week voor de werkgever gedurende eerste drie maanden van de samenwerking vanaf 1 mei 2018.
Op 1 maart 2018 is het decreet handhaving omgevingsvergunning in werking getreden. Dit betekent dat het bestaande sanctiemechanisme zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening integraal en volledig wordt vervangen. Hierna geven wij u een bloemlezing van de belangrijkste nieuwigheden.
Op 22 december 2017 heeft de Vlaamse regering het decreet lokale besturen goedgekeurd. Dit decreet omvat alle regels voor de Vlaamse lokale besturen. Het is dan ook een waar megadecreet geworden met maar liefst 609 artikelen dewelke opgedeeld zijn in 6 delen.
< 1 ... 123456789 ... 25
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie