nl
In de nacht van zondag 9 februari 2020 op maandag 10 februari 2020 raasde de storm Ciara door ons land. Weerman Frank Deboosere deelde op VRT NWS mee dat men rukwinden tot lokaal 130 kilometer per uur kon verwachten. De verwachting was dan ook dat de storm Ciara heel wat schade zou aanrichten. Verder kon men op nieuwswebsites lezen dat het lang geleden is dat België geconfronteerd werd met zo’n zware storm. Net omdat het zo lang geleden is, zit er heel wat los in de natuur. Men verwachtte dat dit allemaal weg zou waaien. Niet geheel onbelangrijk is de vraag in welke mate men aansprakelijk gesteld kan worden indien uw bomen schade aanrichten aan derden. Deze vraag zal in onderstaand artikel worden toegelicht.
Het wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek beoogt de rechtsregels aangaande het goederenrecht te moderniseren. De wetgever is immers van mening dat het archaïsche karakter van de regelgeving, de rechtszekerheid in een aantal gevallen in het gedrang brengt. Dit is ook niet geheel onlogisch, nu het goederenrecht uit de tijd van Napoleon stamt. Een modernisering van deze bepalingen drong zich dan ook op. Het bestaande systeem van zakelijke rechten zal blijven behouden, maar diverse aspecten ervan zullen worden opgekleed en bijgewerkt, zo argumenteert de wetgever. In wat volgt zal één wijziging uitgelicht worden, m.n. de voorgestelde wijzigingen inzake burenhinder. De nieuwe regeling wordt van toepassing binnen de 18 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Het Instrumentendecreet werd in het leven geroepen als antwoord op de intussen befaamde ‘betonstop’. Dit decreet geeft de Vlaamse regering de nodige instrumenten om haar strategische visie omtrent het omgevingsbeleid op het terrein te realiseren.
In een recent arrest heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigd dat het in bepaalde gevallen mogelijk is om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief landbouwbedrijf.
De Raad van State heeft in een recent arrest geoordeeld dat wanneer kandidaten of inschrijvers geen Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voegen bij hun offerte de aanbesteder geen keuze heeft dan deze offerte substantieel onregelmatig en bijgevolg nietig te verklaren.
Voor de periode 2020-2021 heeft de Europese Unie nieuwe drempelbedragen gepubliceerd voor de overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels.
Inwoners van gemeenten en provincies kunnen opnieuw namens hun gemeente of provincie zich tot de rechter wenden. Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse decreetgever die deze mogelijkheid op 1 januari 2019 had afgeschaft, teruggefloten.
Vlaanderen geeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen aan de gemeenten zelf. Hiermee wordt een van de oudste federale wetten uit 1841 op de buurtwegen opgeheven.
Menige bewoner van het Vlaams Gewest beschikt over een riant stuk grond bij diens woning die veelal als tuin wordt gebruikt. Op een gegeven moment kan deze tuin en het bijkomend onderhoud een obstakel worden of wenst u gewoonweg deze tuin als bouwkavel te verkopen. Hoe gaat u dan te werk? Volstaat het om een notariële splitsing aan te vragen of dient u een verkavelingsvergunning aan te vragen?
Bij een huwelijk met grensoverschrijdende aspecten is het belangrijk om te weten welk recht van toepassing is op de vermogensrechtelijke gevolgen.
< 1 ... 123456789 ... 29
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie