nl

Strengere aanpak van verkeersrecidivisten

Publicatiedatum: 12/03/15
Strengere aanpak van verkeersrecidivisten

U zal het wellicht al hebben vernomen in de media: sedert 1 januari 2015 zijn de straffen in het verkeersrecht behoorlijk verzwaard ingevolge de wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. De wetgever zet hiermee de ingeslagen weg van een strengere beteugeling van verkeersdelinquenten verder. De wetgever beoogt namelijk om het totaal aantal verkeersdoden gevoelig te doen dalen. Hoewel deze wet eveneens veranderingen aanbrengt op procedureel vlak, beperkt dit artikel zich tot een bespreking van de verlaging van het strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurders enerzijds en de verruiming en zwaardere bestraffing van bijzondere herhalingsvormen anderzijds.

1 Verlaging strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurders

De eerste belangrijke wijziging die de wet van 9 maart 2014 invoert, is een verlaging van het strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurders naar 0,2 promille in het bloed of 0,09 mg/l in alveolaire lucht. De verstrenging is enkel van toepassing op de volgende categorieën van bestuurders:

- bestuurders van een voertuig waarvoor een rijbewijs C1, C, C1+E, C+E, D, D1, D1+E of DE vereist is;

- bestuurders die personen vervoeren met een voertuig van een andere rijbewijscategorie voor wie dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders van vrachtwagens, autobussen of autocars. Er kan o.a. worden gedacht aan taxichauffeurs, chauffeurs van limousines, leerlingenvervoer, ambulances, enz.

Wanneer bij een beroepschauffeur een alcoholgehalte wordt gemeten tussen 0,2 promille en 0,5 promille in het bloed of 0,09 mg/l en 0,22 mg/l in alveolaire lucht, zal het deze bestuurder voortaan verboden zijn een voertuig te besturen voor de duur van twee uren. In dit geval is het parket verplicht om de bestuurder eveneens een voorstel tot onmiddellijke inning over te maken indien het feit geen schade aan derden heeft veroorzaakt.

Het strafbaar alcoholgehalte voor de overige chauffeurs, inclusief de chauffeurs die minder dan twee jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs (de zgn. 'jonge bestuurders') blijft voorlopig onveranderd.

2 Verruiming en verstrenging van het herhalingsregime

De wetgever voert daarnaast een resem belangrijke wijzigingen aan de bijzondere herhalingsregimes in het verkeersrecht in. Een overtreder bevindt zich juridisch in herhaling wanneer de betrokkene reeds eerder bij een rechterlijke beslissing werd veroordeeld en thans opnieuw (doorgaans binnen drie jaar na de vorige rechterlijke beslissing) een misdrijf begaat. Vóór 1 januari 2015, bevond een overtreder zich in de regel pas in staat van herhaling wanneer hij nadien binnen een tijdsbestek van drie jaar na de vorige veroordeling een identieke overtreding beging.

Van deze algemene herhalingsregels werd reeds een eerste keer afgeweken met de wet van 2 december 2011 waarin de herhalingsregimes werden uitgebreid naar eerdere misdrijven van dezelfde aard, met name overtredingen van zware alcoholintoxicatie (> 0,8 promille in bloed of 0,35 mg/l in alveolaire lucht), het sturen in staat van dronkenschap of soortgelijke toestand en het sturen onder invloed van drugs. Wanneer bijvoorbeeld een veroordeling voor sturen onder invloed van drugs was voorafgegaan door een veroordeling wegens zware alcoholintoxicatie, verkeerde u reeds in wettelijke staat van herhaling.

Vanaf 1 januari 2015 bevindt u zich voortaan in staat van herhaling voor een combinatie van de zwaarste inbreuken op de verkeerswetgeving, met name:

  • overtredingen van de zgn. vierde graad (o.a. het negeren van politiebevelen, het uitdagen van een bestuurder tot overdreven snel rijden, spookrijden, etc.)
  • zware snelheidsovertredingen
  • rijden zonder (geldig) rijbewijs
  • vluchtmisdrijf
  • zware alcoholintoxicatie (> 0,8 promille in bloed of 0,35 mg/l in alveolaire lucht)
  • dronkenschap of soortgelijke toestand
  • drugs

De gevolgen van het nieuwe bijzondere herhalingsregime zijn uitsluitend te situeren op het vlak van de strafmaat, namelijk op het niveau van het rijverbod en de voortaan verplichte herstelexamens. De strafmaat voor de geldboetes blijft voorlopig ongewijzigd.

Indien de verkeersovertreder voor één van de hierboven vermelde misdrijven binnen de drie jaar na zijn veroordeling recidiveert, wordt er een onderscheid gemaakt inzake het op te leggen rijverbod naar gelang van het aantal nieuwe inbreuken:

  • 1 nieuwe inbreuk binnen drie jaar: minimaal rijverbod van 3 maanden;
  • 2 nieuwe inbreuken binnen drie jaar: minimaal rijverbod van 6 maanden;
  • 3 nieuwe inbreuken binnen drie jaar: minimaal rijverbod van 9 maanden.

Bovendien wordt het herstel in het recht tot sturen verplicht afhankelijk gemaakt van het slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen alsook medische en psychologische proeven.

Last but not least, zal de politierechter voortaan geen modaliteiten (weekendrijverbod of beperking van het rijverbod tot bepaalde categorie van het rijbewijs) meer kunnen koppelen aan het rijverbod wanneer de wet voorziet in het opleggen van één van de vier herstelexamens.

De achterliggende redenering is dat bezwaarlijk kan worden verantwoord dat iemand onvoldoende theoretische of praktische kennis zou hebben of medisch of psychologisch ongeschikt zou zijn tijdens de weekends, maar niet op weekdagen. Evenmin kan worden verantwoord dat bijvoorbeeld een vrachtwagenbestuurder onvoldoende theoretische of praktische kennis zou hebben of medisch of psychologisch ongeschikt zou zijn om zijn vrachtwagen te besturen, maar niet om zijn personenwagen te besturen.

3 Vanaf wanneer is de verstrenging van toepassing?

Zoals medegedeeld, is de verstrengde verkeerswetgeving van toepassing op strafbare feiten gepleegd vanaf 1 januari 2015. Indien u bijvoorbeeld in 2013 zou zijn veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding en vóór 1 januari 2015 werd betrapt voor rijden onder invloed van drugs, zal de rechtbank niet verplicht zijn om een rijverbod van drie maanden op te leggen. Het herstel in het recht tot sturen daarentegen wordt wel onmiddellijk afhankelijk gemaakt van het slagen voor de vier herstelexamens. Indien u zich na 1 januari 2015 plichtig maakt aan een van de hogergenoemde zware verkeersovertredingen na een vorige, zware verkeersovertreding, zijn de nieuwe herhalingsregimes integraal van toepassing.

Besluit

De nadruk van de nieuwe verkeerswetgeving komt hoofdzakelijk te liggen op het verruimen van het rijverbod alsook het slagen voor de herstelexamens. Vooral de verzwaring van het herhalingsregime in combinatie met de onmogelijkheid om modaliteiten (weekend of categorie van voertuig) te koppelen aan het rijverbod, zal voor veel recidivisten een gevoelige verstrenging van de sancties met zich meebrengen.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie