nl

Tax Shelter: last call

Publicatiedatum: 05/11/14
Tax Shelter: last call

De Tax Shelter-regeling zoals ze vandaag bestaat wordt binnenkort gevoelig gewijzigd. Dit schept een gelegenheid om de huidige regeling kort in herinnering te brengen teneinde potentiële investeerders te wijzen op het belang om nu nog gebruik te maken van het 'oude' fiscaal gunstige regime.

1 Introductie 'in a nutshell'

Hoe kunnen we het best een regime voorstellen dat al een tiental jaren 'op de markt' is? Simpel: door het 'marktpraatje' weer te geven van enkele van onze grootste financiële instellingen. De tax shelter staat dan voor:

  • Fiscaal voordeel: U kunt de belastbare gereserveerde winst van uw onderneming (deels) investeren in een erkend audiovisueel werk (bv. speelfilms). Het geïnvesteerde bedrag kunt u voor 150% fiscaal aftrekken.
  • Minimum basisrendement: Tussen 3,5% en 4,05% per jaar op de totale investering... netto. Dit vertaalt zich in een netto nominaal rendement van 9,6%op de eigen inbreng. En meer zelfs: dit rendement kan nog hoger oplopen afhankelijk van het commerciële succes van het audiovisuele project waarin wordt geïnvesteerd.
  • Risicocontrole: alle risico's die verbonden zijn aan een investering in de tax shelter zijn ingedekt via bankgaranties, specifieke verzekeringen, etc…

Als de financiële tussenpersoon dan nog gewag maakt van kwalitatief hoogstaande projecten, conformiteit aan alle wettelijke (fiscale) bepalingen, en… uitnodigingen voor avant-premières, dan bent u nu ongetwijfeld aan het bedenken welke sommen u de voorbije jaren hebt laten liggen en welke goede 'motion pictures' de Belgische filmindustrie de laatste tijd heeft uitgebracht. En vooral… waarom dit artikel er nu (pas) komt. Alvorens hiertoe te komen, een korte opfrissing inzake de totstandkoming en de principes van de 'Tax Shelter'.

2 Tax Shelter: totstandkoming en principes

2.1 Totstandkoming

In de jaren kort na de eeuwwisseling besloot onze wetgever de slabakkende Belgische filmindustrie een duwtje in de rug te geven door het invoeren van enkele fiscaal zeer gunstige maatregelen, die sedertdien bekend staan als de 'Tax Shelter'-regeling. Het is dan ook dankzij deze regeling dat bedrijven sterk gestimuleerd werden om te investeren in de productie van audiovisuele en cinematografische werken en dat de Belgische beeldindustrie de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen in de vorm van bioscoopfilms, fictiereeksen voor tv, documentaires, kinder- en animatiefilms of –series, etc…

2.2 Principes

Enkel Belgische vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen komen in aanmerking. Bovendien dienen deze vennootschappen een aanzienlijk kasoverschot te hebben, dienen de bedrijfswinsten gereserveerd te zijn binnen de vennootschap en moet er ook naar de toekomst uitzicht zijn op winstcreatie. Slechts als deze omstandigheden zijn vervuld, is het aangewezen naar een Tax Shelter-investering uit te kijken.

Eenmaal een vennootschap aan deze investeringsvoorwaarden voldoet, dient zij met het productiehuis een raamovereenkomst af te sluiten. Hiervoor wordt in de meeste gevallen beroep gedaan op een gespecialiseerde tussenpersoon, die de investerings- en productievennootschappen samenbrengt. De raamovereenkomst is opgebouwd rond de basisvoorwaarden die van toepassing zijn voor een Tax Shelter-investering en waardoor de investeerder van fiscale gunsten kan genieten.

Zo dient er vooreerst over te worden gewaakt dat de Tax Shelter-investering niet hoger is dan 50% van het totale productiebudget. Een deel van de investering – maximum 40% – wordt daarbij toegekend als lening. Met het restbedrag (minimum 60%), d.i. het risicokapitaal, verkrijgt de investeerder rechtstreeks rechten in de commerciële exploitatie van de productie (film, serie,…). Sommige investeerders houden deze rechten aan en genieten zo mee van de mogelijke opbrengsten van de productie, andere investeerders kiezen eieren voor hun geld en opteren ervoor om vroegtijdig een put-optie – die quasi standaard is opgenomen in de overeenkomst – uit te oefenen waardoor ze de producent verplichten de rechten terug te kopen alvorens de productie commercieel wordt. In dit laatste geval wordt een gewaarborgde return gerealiseerd. Die gewaarborgde return ligt een stuk lager dan het geïnvesteerde bedrag aan risicokapitaal, maar dit 'verlies' wordt ruim gecompenseerd door de fiscale vrijstelling die de investeerder kan genieten en de rendementen op de lening.

De fiscale vrijstelling die de investerende vennootschap kan genieten bedraagt immers 150% van het geïnvesteerde bedrag. Daarbij heeft de wetgever wel in een rem voorzien: de fiscale vrijstelling mag nooit meer bedragen dan 50% van de belastbare winst van de vennootschap, met een absoluut maximum vrijstellingsbedrag van 750.000,00 EUR. Op een investering van 500.000,00 EUR (waarvan 40% in de vorm van een lening), en met een belastingvoet van 33,99%, kan de vennootschap dus een belastingbesparing van 254.925,00 EUR bekomen. Dit komt overeen met ca. 51% van het initiële Tax Shelter-investeringsbedrag.

Ten slotte wordt ook de lening terugbetaald en dit met een zeer royale interestuitkering van – in nagenoeg alle ons gekende gevallen – meer dan 6,75% bruto.

Indien we uitgaan van het feit dat de investeerder niet kiest voor de commerciële opbrengsten uit de exploitatie van de productie, maar opteert voor een gegarandeerd minimumrendement via de put-optie, dan kan het nettorendement 4,52% bedragen, hetgeen tegenwoordig nagenoeg onmogelijk te bereiken is via enig ander veilig financieel instrument (gelddeposito's, obligaties, kasbons,…).

3 Veranderingen op til

Voormeld hoog rendement verklaart uiteraard het grote succes van de regeling, maar heeft tegelijkertijd voor uitwassen gezorgd waaraan zowel de filmsector als de wetgever paal en perk wilde stellen.

Bij Wet van 12 mei 2014 heeft de Belgische wetgever dan ook drastische wijzigingen doorgevoerd aan het systeem van Tax Shelter, waarbij de kernwoorden 'transparantie' en 'controle' centraal staan. Meestal staat dit echter niet voor goed nieuws in hoofde van de investeerder… en een eerste lezing van de voorgenomen veranderingen lijkt dit te bevestigen aangezien, onder andere, de hoogte van het concrete fiscale vrijstellingsbedrag, hetgeen toch de hoofdbekommernis van iedere investeerder is, plots onzeker wordt.

Hiermee is meteen ook het opzet van deze uiteenzetting duidelijk: zij die nog willen genieten van de zekerheid van het beschreven Tax Shelter-regime moeten nu in actie komen. De voorgestelde wetswijzigingen liggen momenteel nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie, maar een beslissing wordt elk ogenblik verwacht. Tax Shelter-constructies die worden afgesloten voor de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving kunnen nog genieten van het huidige, zekere regime.

Besluit

De huidige Tax Shelter-reglementering kan de investeerder een hoge en quasi gegarandeerde return on investment opleveren. De op til zijnde wetswijziging zou deze zekerheid wel eens kunnen uithollen. De potentiële investeerder kijkt dus best nu nog uit naar de opportuniteit om een Tax Shelter-investering te verrichten.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie