nl

Het Wetboek Economisch Recht, een codificatie van het handelsrecht

Publicatiedatum: 05/11/14

Op 28 februari 2013 werd in het parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat verschillende handelswetten zou incorporeren in het Wetboek Economisch Recht (of WER). Dit wetboek kent maar liefst 18 boeken, maar door haar gefaseerde inwerkingtreding is het niet steeds duidelijk welke boeken reeds van toepassing zijn. In deze bijdrage zullen de regels inzake de vrijheid van vestiging, marktpraktijken en consumentenbescherming (met in het verlengde daarvan de uitoefening van een vrij beroep)en de handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies bondig besproken worden.

De wetgever heeft een nieuw wetboek gecreëerd om de belangrijkste handelsrechtelijke wetten te bundelen. Dit biedt het voordeel van duidelijkheid en transparantie. Belangrijker voor de rechtszoekende is te weten dat bepaalde voorafgaande handelsrechtelijke wetgeving thans niet meer up to date is, doch het nieuwe Wetboek Economisch Recht deze grosso modo vervangt. De verwarring was dan ook groot toen het wetboek werd gelanceerd, omdat niet alle boeken meteen in werking traden. De eerste boeken van het WER zijn in werking getreden op 31 december 2013. Daarna zijn heel wat boeken gefaseerd in werking getreden in het voorjaar van 2014. Behoudens boek XI. Intellectuele eigendomsrechten, dat nog in werking moet treden op 1 januari 2015, is heel het WER thans van kracht. Drie boeken krijgen in deze bijdrage een bijzondere aandacht omwille van hun belang in de praktijk.

1 Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen

Deze materie is terug te vinden in Boek III, dat in werking is getreden op 9 mei 2014. Dit boek beschrijft onder andere de regelgeving omtrent de vrijheid van dienstverlening en de vrijheid van vestiging, zoals voorgeschreven door de Europese regelgeving. Daarnaast codificeert dit boek ook de volledige regelgeving met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit impliceert de oprichting van een KBO-register, de verplichte registratie van een onderneming, de modaliteiten van deze gegevensuitwisseling, de werking van de ondernemingsloketten en dergelijke meer. Dit maakt dat de initiële KBO-wet van 16 januari 2003 thans achterhaald is. .

In titel III van Boek III worden daarnaast, enerzijds, de verplichtingen van ondernemingen opgesomd. Zo zijn ondernemingen verplicht om bepaalde informatie mede te delen, in het bijzonder aan de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar ook aan hun afnemers. Het gaat dan bijvoorbeeld over hun benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer. Anderzijds wordt ook de boekhoudwet van 17 juli 1975 volledig geïntegreerd in het nieuwe wetboek, waardoor ook deze afzonderlijk wet op heden niet meer van toepassing is.

2 Marktpraktijken en consumentenbescherming

Op 31 mei 2014 traden boek VI en XIV in werking. Boek VI vervangt de Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC). Dit boek regelt de relaties tussen ondernemingen en consumenten. Deze regelgeving is erop geënt om eerlijke mededinging te garanderen, maar vooral ook om consumenten te beschermen tegen een kluwen van ondernemers.

Let wel: de stakingsvordering die initieel in de WMPC terug te vinden was, heeft men in het WER ondergebracht in boek XVII bij de bijzondere rechtsprocedures.

In de WMPC waren vrije beroepers uitgesloten van het toepassingsgebied omdat deze niet als “ondernemers" gekwalificeerd konden worden. Met het nieuwe WER heeft men de vrije beroepers ook onder het toepassingsgebied van het WMPC gebracht, doch wel onder een eigen boek met specifieke regels voor vrije beroepers (Boek XIV). De juridische bijstand van advocaten heeft men echter specifiek aan het toepassingsgebied van het WER onttrokken… .

3 Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies

Het tiende boek van het WER trad in werking op 31 mei 2014. Dit boek elimineert op haar beurt ook drie bestaande wetten, nl. de handelsagentuurwet, de wet inzake de precontractuele informatieplicht en de alleenverkoopwet.

De handelsagentuurwet en de alleenverkoopwet worden ongewijzigd geïncorporeerd in het WER. De wet van 19 december 2005 over de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten werd wel licht gewijzigd. Zo wordt het toepassingsgebied van deze wet uitgebreid. De commerciële samenwerkingsovereenkomsten moeten niet meer louter tussen twee personen gesloten zijn, maar ook commerciële samenwerkingsovereenkomsten tussen meerdere personen vallen nu onder het toepassingsgebied van het WER. Daarnaast wordt ook de procedure voor de wijziging of vernieuwing van een lopende samenwerkingsovereenkomst aanzienlijk vereenvoudigd.

Besluit

Het Wetboek Economisch Recht bestaat. Het volledige wetboek is nu van kracht, met uitzondering van boek XI. Intellectuele eigendomsrechten dat begin volgend jaar als sluitstuk van een hele reeks codificaties in werking zal treden. Het is duidelijk dat heel wat bestaande handelsrechtelijke wetten als zodanig uit het rechtsverkeer zullen verdwijnen en in een andere gedaante, al dan niet gewijzigd, zullen verschijnen in het WER. In deze bijdrage werden de voornaamste handelsrechtelijke wetten besproken, maar het spreekt voor zich dat in het achttien boeken tellende wetboek nog heel wat wetgeving is geïncorporeerd die hier niet besproken werd. Laat het een reflex zijn: bij handelsrechtelijke conflicten is het WER dé juridische bron bij uitstek.

Meer over ondernemings- en vennootschapsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie