nl
Het Instrumentendecreet werd in het leven geroepen als antwoord op de intussen befaamde ‘betonstop’. Dit decreet geeft de Vlaamse regering de nodige instrumenten om haar strategische visie omtrent het omgevingsbeleid op het terrein te realiseren.
In een recent arrest heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigd dat het in bepaalde gevallen mogelijk is om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief landbouwbedrijf.
De Raad van State heeft in een recent arrest geoordeeld dat wanneer kandidaten of inschrijvers geen Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voegen bij hun offerte de aanbesteder geen keuze heeft dan deze offerte substantieel onregelmatig en bijgevolg nietig te verklaren.
Voor de periode 2020-2021 heeft de Europese Unie nieuwe drempelbedragen gepubliceerd voor de overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels.
Inwoners van gemeenten en provincies kunnen opnieuw namens hun gemeente of provincie zich tot de rechter wenden. Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse decreetgever die deze mogelijkheid op 1 januari 2019 had afgeschaft, teruggefloten.
Vlaanderen geeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen aan de gemeenten zelf. Hiermee wordt een van de oudste federale wetten uit 1841 op de buurtwegen opgeheven.
Menige bewoner van het Vlaams Gewest beschikt over een riant stuk grond bij diens woning die veelal als tuin wordt gebruikt. Op een gegeven moment kan deze tuin en het bijkomend onderhoud een obstakel worden of wenst u gewoonweg deze tuin als bouwkavel te verkopen. Hoe gaat u dan te werk? Volstaat het om een notariële splitsing aan te vragen of dient u een verkavelingsvergunning aan te vragen?
Bij een huwelijk met grensoverschrijdende aspecten is het belangrijk om te weten welk recht van toepassing is op de vermogensrechtelijke gevolgen.
De bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die de toegang tot het administratief beroep en het jurisdictioneel beroep voor omwonenden afhankelijk maken van de indiening van een gemotiveerd standpunt (bezwaar) tijdens het openbaar onderzoek werden recent vernietigd door het Grondwettelijk Hof.
Een verleende omgevingsvergunning dient aangeplakt te worden. Deze aanplakking betreft niet enkel een decretale plicht maar regelt tevens het uitgangspunt om de beroepstermijn te berekenen. In de praktijk rijzen er vaak discussies omtrent de aanplakking. Wie dient in feite het bewijs te leveren inzake de aanplakking?
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie