nl
Vanaf 01.01.2021 zal de regelgeving inzake het Vlaamse woonbeleid veranderen. De huidige Wooncode dateert immers van 1997 en heeft tot op heden meermaals wijzigingen ondergaan. Hoog tijd dus voor het bundelen van alle relevante regelgeving om de leesbaarheid en samenhang te verbeteren.
In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV STADSBADER) zich uitgesproken over de vermeende schending van de gelijkheid tussen de deelnemers wanneer de aanbesteder binnen een mededingingsprocedure met onderhandeling aan bepaalde deelnemers verduidelijkingen heeft gevraagd inzake prijsdetaillering bij enkele posten.
Menig Vlaming heeft het afgelopen decennium zonnepanelen laten installeren en vervolgens groenestroomcertificaten verkregen. Echter, vele jaren later ontvangen steeds meer Vlamingen een schrijven van Fluvius waarin inbreuken op het Energiedecreet worden vastgesteld. Als gevolg hiervan schorst Fluvius de toekomstige uitbetaling van groenestroomcertificaten en vordert Fluvius alle in het verleden uitbetaalde steun terug.
Op 1 december 2020 treedt de nieuwe B2B-wetgeving (Wet 4 april 2019) inzake onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen in werking. Concreet wil dit zeggen dat alle overeenkomsten dewelke gesloten, hernieuwd of gewijzigd worden na deze datum aan deze wetgeving moet voldoen.
In de strijd tegen het coronavirus heeft de overheid een nieuwe lockdown opgelegd. Zo moeten niet-essentiële winkels de deuren sluiten, contacten worden drastisch teruggeschroefd, er moet opnieuw steeds meer afstandsonderwijs worden toegepast… Tot nog toe werd aan bedrijven gevraagd om daar waar mogelijk een beroep te doen op telewerk. Sinds vandaag worden werkgevers verplicht om hun personeel te laten telewerken, wie niet kan telewerken zal hiervoor een attest nodig hebben van de werkgever.
Nu blijkt dat het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en er wederom strengere maatregelen werden opgelegd, worden ook artsen steeds vaker geconfronteerd met conflictsituaties waarbij hun beroepsgeheim eventueel in het gedrang komt. De Nationale Orde van artsen heeft recent duidelijkheid geschept.
Reeds lange tijd bestaat er in het medisch aansprakelijkheidsrecht discussie over wie het bewijs moest leveren dat een patiënt op afdoende wijze werd geïnformeerd over de mogelijke complicaties door zijn/haar arts. Het Hof van Cassatie heeft bij arrest dd. 18 juni 2020 een einde gemaakt aan de jarenlange discussie.
Een lange en dure procedure: geen enkele ondernemer zit hier op te wachten. Conflicten zijn echter niet steeds te vermijden: discussie met uw leverancier, wanbetaling van een klant, discussie over contractuele voorwaarden… Discussiebeslechting buiten de rechtbank zit al jaren in de lift en heeft stilaan een vaste plek ingenomen in de bedrijfswereld én in de rechtbank.
Nu de piek in de besmettingen en ziekenhuisopnames in gevolge het Covid-19 virus achter de rug is en de strikte maatregelen stilaan worden versoepeld, dacht ook de gezondheidszorgbeoefenaar dat voor hem de situatie zou normaliseren. Het bijzondere volmachtenbesluit nr. 16 beslist hier mogelijk anders over. Ten gevolge van de huidige uitzonderlijke maatregelen voorziet dit besluit immers in de mogelijkheid om gezondheidszorgbeoefenaars die nog niet gemobiliseerd zouden zijn, op te vorderen. Deze opgevorderde gezondheidszorgbeoefenaars worden vervolgens toegewezen aan zorginstellingen met een te beperkte capaciteit.
Laat ons allen hopen dat de inhoud van deze nieuwsbrief bitter weinig praktijkgevallen kent. Thans wanneer de situatie zich zou voordoen dat een aannemer of opdrachtnemer failliet gaat dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een gemeenrechtelijke overeenkomst en een lopende overheidsopdracht.
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie