nl

Vervangend rijverbod: maximaal 1 jaar – Wet 15.07.2013 - Belgisch Staatsblad 31.01.2014

Publicatiedatum: 16/02/14

Meer bepaald wordt de wet van 16 maart 1968 betreffende de Politie over het Wegverkeer gewijzigd.

De rechtbank kon tot kort beslissen een geldboete die onbetaald bleef, te vervangen door en verval van het recht tot sturen (rijverbod) voor een periode van 8 dagen tot een maand.

De recente wetswijziging laat de politierechter toe om thans de onbetaalde boete te vervangen door een verval van het recht tot sturen (rijverbod) van maximaal één jaar.

Noot:

De Politierechter kan geen vervangend rijverbod opleggen voor de straffen die opgelegd worden in het strafwetboek en die nochtans samen kunnen gaan met verkeersovertreding/verkeersongeval.

Meer specifiek wordt gedacht aan de artikelen 418-420 van het strafwetboek, met name wanneer onopzettelijk doding of onopzettelijk letsels worden veroorzaakt bij een verkeersongeval.

In die zin werd reeds geoordeeld door het Hof van Cassatie bij arrest van 2 juni 2010 (HOF VAN CASSATIE 2.6.10 - Nr. 385)

De recente wet verandert hier niets aan.

De wettekst: FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

15 JULI 2013. — Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968

betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft de termijn

bij een vervangend verval van het recht tot sturen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in

artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 69bis van de wet van 16 maart 1968 betreffende de

politie over het wegverkeer, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2003,

worden de woorden « een maand » vervangen door de woorden « een

jaar ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden

bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Mevr. J. MILQUET

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,

M. WATHELET

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

Mevr. A. TURTELBOOM

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie