nl
Als aannemer blijft u ook na de definitieve oplevering van de door u uitgevoerde bouwwerken aansprakelijk voor verborgen gebreken. Daar waar zichtbare gebreken gedekt worden door de oplevering van de werken, dit wil zeggen dat ze geacht worden aanvaard te zijn, is dit uiteraard niet het geval voor gebreken die op het tijdstip van de oplevering verborgen waren en zich pas later manifesteren. Er bestaat echter een mogelijkheid om uw aansprakelijkheid in welbepaalde gevallen te beperken door het voorzien van een clausule in uw aannemingsovereenkomst. In deze bijdrage zal worden besproken in welke gevallen u uw aansprakelijkheid op die manier kunt beperken en op welke wijze u dit best doet.
Deze bijdrage spitst zich toe op het systeem van de arbeidsongeschiktheid en op de gevolgen hiervan voor de werknemer en voor de werkgever. Wanneer wordt een werknemer als arbeidsongeschikt beschouwd en wat zijn de gevolgen daarvan? En welke opties heeft een werkgever om de arbeidsongeschiktheid te controleren?
Bent u met uw voertuig betrokken bij een verkeersongeval en weet u niet wie verantwoordelijk is voor het ongeval en uw schade? Blijkt dat de betrokken bestuurders en eventuele getuigen tegenstrijdige verklaringen afleggen zodat het onzeker is wie nu juist in fout is? Blijkt uit het ingevuld aanrijdingsformulier evenmin wie aansprakelijk is voor het ongeval? In dat geval zou u wel eens beroep kunnen doen op de “kettingbotsingbepaling" van artikel 19bis-11, §2 WAM en vergoeding kunnen vragen van de betrokken verzekeringsmaatschappijen die de burgerlijke aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders dekken.
U zal het wellicht al hebben vernomen in de media: sedert 1 januari 2015 zijn de straffen in het verkeersrecht behoorlijk verzwaard ingevolge de wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. De wetgever zet hiermee de ingeslagen weg van een strengere beteugeling van verkeersdelinquenten verder. De wetgever beoogt namelijk om het totaal aantal verkeersdoden gevoelig te doen dalen. Hoewel deze wet eveneens veranderingen aanbrengt op procedureel vlak, beperkt dit artikel zich tot een bespreking van de verlaging van het strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurders enerzijds en de verruiming en zwaardere bestraffing van bijzondere herhalingsvormen anderzijds.
De Tax Shelter-regeling zoals ze vandaag bestaat wordt binnenkort gevoelig gewijzigd. Dit schept een gelegenheid om de huidige regeling kort in herinnering te brengen teneinde potentiële investeerders te wijzen op het belang om nu nog gebruik te maken van het 'oude' fiscaal gunstige regime.
Op 28 februari 2013 werd in het parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat verschillende handelswetten zou incorporeren in het Wetboek Economisch Recht (of WER). Dit wetboek kent maar liefst 18 boeken, maar door haar gefaseerde inwerkingtreding is het niet steeds duidelijk welke boeken reeds van toepassing zijn. In deze bijdrage zullen de regels inzake de vrijheid van vestiging, marktpraktijken en consumentenbescherming (met in het verlengde daarvan de uitoefening van een vrij beroep)en de handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies bondig besproken worden.
Nog geen jaar na de inwerkingtreding van de meest ingrijpende wijziging van de overheidsopdrachtenreglementering in het laatste decennium, wordt de burger opnieuw geconfronteerd met een reeks aanmerkelijke wijzigingen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de fase van de uitvoering van de overheidsopdrachten en de concessie van openbare werken. In deze bijdrage worden de recente aanpassingen aangaande het betalingsmechanisme binnen het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, onder de loep genomen. Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing op opdrachten waarvan de “verzending van de bekendmaking van de opdracht" na 8 juni 2014 valt. Opgelet: het is dus niet de datum van bekendmaking van de opdracht zelf die doorslaggevend is.
Volgens het algemeen principe schorst het hoger beroep de uitvoerbaarheid van een vonnis. Dit betekent dat de deurwaarder het niet kan uitvoeren tot een definitieve beslissing is tussengekomen. De eerste rechter kan het vonnis evenwel uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Dit uitzonderingsgeval kan zeer nuttig zijn voor de schuldeiser, maar houdt desondanks bepaalde risico's in. Deze bijdrage bespreekt het principe van de uitvoerbaarheid bij voorraad en de mogelijkheid om de beslissing tot uitvoerbaarheid bij voorraad in graad van beroep te doen wijzigen.
Het nieuwe gerechtelijke jaar bracht niet enkel een uniformisering maar ook een humanisering met zich mee voor de beschermingsstatus van de wilsonbekwame meerderjarigen. Waar er vroeger vier verschillende beschermingsmechanismen bestonden (het voorlopig bewind, de verlengde minderjarigheid, de gerechtelijke onbekwaamverklaring en de bijstand van een gerechtelijk raadsman), verenigt de wet van 17 maart 2013 deze nu tot één mechanisme: het bewind. De klemtoon ligt niet langer enkel op de bescherming van de goederen van de wilsonbekwame, maar breidt zich uit tot de bescherming van de persoon zelf.
Op 1 september 2015 gingen de familierechtbanken in ons land van start. Dankzij de familierechtbank worden voortaan alle familiale geschillen door één en dezelfde rechtbank behandeld. Het is dus niet langer noodzakelijk om familiezaken aanhangig te maken bij verschillende rechtbanken afhankelijk van het soort dossier (huwelijk, echtscheiding,…), dan wel het tijdstip van de vordering (tijdens het huwelijk of na het huwelijk,…).
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie