nl
De verplichte omzetting van effecten aan toonder hield het verbod in tot het uitgeven en afleveren van nieuwe effecten aan toonder vanaf 1 januari 2008. Tevens dienden alle bestaande effecten aan toonder tegen uiterlijk 31 december 2013 omgezet te worden in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Dit ging gepaard met een taks, totdat het Grondwettelijk Hof zich op 5 februari 2015 over de zaak uitsprak. De wet van 28 december 2011 voerde een omzettingstaks van 1% in ingeval de eff...
Inherent aan de jaarlijkse notulen van de algemene vergadering, en de eventuele tussentijdse notulen ingevolge bijzondere algemene vergaderingen, is dat zij diverse beslissingen bevatten die bindend zijn voor de mede-eigenaren. Het is dan ook belangrijk dat deze notulen niet enkel intern juist kunnen worden geïnterpreteerd, maar ook extern voor weinig betwisting vatbaar zijn. De gewenste duidelijkheid, met het doel betwistingen te vermijden, begint bij de syndicus als opsteller van deze notulen. Hier volgen enkele aandachtspunten.
In een eerdere nieuwsbrief berichtte wij u reeds uitvoerig omtrent de invoering van een rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State, dit naar analogie met de regeling van de rechtsplegingsvergoeding dat geldt voor de klassieke rechtbanken en hoven. Een aantal misnoegde burgers had tegen de invoering van voornoemde rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State een beroep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. Zij waren namelijk van mening dat de kwestieuze regeling manifest strijdig is met de Grondwet: o.a. het gelijkheidsbeginsel, het recht op toegang tot de rechter en buitensporige kosten conform artikel 23 Grondwet. Dit beroep werd door het Grondwettelijk Hof afgewezen.
In 2013 vonden er 41.279 verkeersongevallen met lichamelijke letsels plaats in gans België waarbij er 53.967 mensen zwaar- of lichtgewond geraakten en 724 mensen het leven lieten. Slachtoffers van ongevallen en nabestaanden komen vervolgens niet zelden terecht in een administratieve en juridische mallemolen die zij onvoldoende kennen. Weet u echter ook welke schade wordt vergoed en op welke manier?
Het is vaak niet geweten door het grote publiek dat ieder vonnis of arrest wordt geregistreerd. Dit is voorzien door de wet dewelke bepaalt dat de griffier het vonnis of arrest dient aan te bieden ter registratie, en dit teneinde na te gaan of er ingevolge het vonnis of arrest al dan niet registratierechten verschuldigd zijn.
Meer en meer Belgen kopen een elektrische fiets zonder dat zij stil staan bij de (mogelijke) wettelijke gevolgen die deze aankoop met zich meebrengt. Veel mensen gaan er bijna vanzelfsprekend vanuit dat zij niet over een rijbewijs of verzekering hoeven te beschikken om een elektrische fiets te mogen besturen. Niets is echter minder waar. Het wettelijk statuut van de elektrische fiets is immers afhankelijk van meerdere factoren die hieronder worden besproken.
Het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, lijst de projecten op waarvoor de Vlaamse Regering resp. de deputatie bevoegd worden in eerste aanleg. De restbevoegdheid ligt bij het college van burgemeester en schepenen waar het project gesitueerd is.
Op 24 maart 2011 oordeelde het Hof van Justitie in een arrest dat de Vlaamse wetgeving niet in overeenstemming was met de Europese project-MER-richtlijn. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening, voert bijgevolg een verplichte project-MER-screening in voor milieuvergunningsaanvragen en bouwaanvragen waarbij de drempelwaarden om een volwaardig milieueffectenrapport op te stellen niet worden overschreden. Hierna zal eerst een opfrissing volgen van de rechtsfiguur “project-MER-screening" en daarna wordt dieper ingegaan op enkele interessante aandachtspunten.
Op 17 januari 2014 heeft de Vlaamse Regering het KLIP-wijzigingsdecreet bekrachtigd en afgekondigd. Het gewijzigde KLIP-decreet biedt het wettelijke kader voor het gebruik en de werking van het KLIP in de geplande digitale fase. Het “Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP)" heeft als doel het voorkomen van graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Bij Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 28 april 2015 wordt het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest vastgesteld. Dit modelformulier vervangt het modelformulier dat bij het ministerieel besluit van 3 april 2013 werd vastgesteld. Het nieuwe formulier werd aangepast aan de nieuwe indelingslijsten van risico-inrichtingen.
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie