nl

Speelt de schuldvraag nog bij echtscheiding?

Publicatiedatum: 10/12/13

Door de invoering van de Wet van 27 april 2007 tot hervorming van de echtscheiding leeft de opvatting dat de schuldvraag volledig is verdwenen uit het nieuwe echtscheidingsrecht. Is dit terecht?

Vanaf 1 september 2007, zijnde de inwerkingtreding van de Wet van 27 april 2007, is het echtscheidingsrecht grondig hervormd. Er bestaan nog slechts twee gronden tot echtscheiding, met name de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (ook wel EOO genaamd) en de echtscheiding door onderlinge toestemming (ook gekend als EOT).

De echtscheiding op grond van fout en op grond van meer dan twee jaar feitelijke scheiding wordt in de wet vervangen door de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, ook wel de schuldloze echtscheiding genoemd.

Er wordt met andere woorden niet meer gekeken naar wie schuld heeft aan de echtscheiding.

Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge de ontwrichting.

Maar, een foutief gedrag van de eisende en/of verwerende echtgenoot kan de onherstelbare ontwrichting tot gevolg hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van overspel, geweld, grove beledigingen,…

Op deze manier sluipt de schuldvraag toch terug binnen in het nieuwe echtscheidingsrecht.

De echtgenoten die willen scheiden moeten enkel bewijzen dat hun huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Dit bewijs kan geleverd worden door alle wettelijke middelen, e-mails, brieven, getuigenverklaringen, foto's, vaststelling overspel door de gerechtsdeurwaarder,…

In een aantal gevallen moeten de echtgenoten dat bewijs niet leveren omdat er sowieso een onherstelbare ontwrichting wordt verondersteld:

- na een feitelijke scheiding van meer dan zes maanden als de aanvraag tot echtscheiding gezamenlijk wordt geformuleerd, of

- na een feitelijke scheiding van meer dan één jaar als de aanvraag door één echtgeno(o)t(e) wordt geformuleerd.

In een latere fase van de echtscheidingsprocedure kan de schuldvraag ook weer opduiken.

Om een persoonlijke onderhoudsuitkering na echtscheiding te bekomen, kan zelfs bij de voorgestelde schuldloze echtscheiding opnieuw de discussie ontstaan wie aan de basis lag van de duurzame ontwrichting van het huwelijk ( met andere woorden wie de schuld treft).

Het moet gaan om een ernstige, zwaarwichtige, eenmalige of opeenvolgende tekortkoming door een echtgenoot, in zulke ernstige omstandigheden dat iedere persoonlijke uitkering tot levensonderhoud moet worden uitgesloten, ongeacht de eventuele staat van behoeftigheid.

Een zware fout veronderstelt een zwaarwichtige inbreuk op de huwelijksverplichtingen. Als zware fout denkt men wederom aan overspel, beledigingen, psychisch geweld, …

Ook deze zware fout kan met alle wettelijke middelen worden bewezen, zoals een betrapping overspel of een getuigenverhoor, e-mails of chatlogs, …

De rechter oordeelt of iemand al dan niet behoeftig is en kan vervolgens een persoonlijke onderhoudsuitkering weigeren wanneer de andere partner bewijst dat de verzoeker van de onderhoudsuitkering zulk een zware fout heeft begaan die de verdere samenleving onmogelijk heeft gemaakt.

Ondanks de invoering van de schuldloze echtscheiding, blijft de schuldvraag zowel bij het inleiden van de echtscheidingsprocedure als bij de vordering tot een persoonlijke onderhoudsuitkering na echtscheiding nog steeds een belangrijke rol spelen.
De discussie over wie schuld heeft aan het mislukken van het huwelijk behoort nog steeds niet tot het verleden.

Rechtsdomeinen

Meer over familierecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie