nl
Het is een publiek geheim dat makelaars een belangrijke rol spelen binnen de voetbalwereld. Dat gaf in het verleden niet zelden aanleiding tot negatieve berichtgeving in de pers, waarbij bepaalde makelaars afgeschilderd werden als louche mensenhandelaars. Die perceptie had een negatieve invloed op de voetbalwereld, zo vond ook de Wereldvoetbalbond FIFA. Naar aanleiding van haar befaamde queeste tegen corruptie en illegale praktijken stelde de FIFA dan ook een hervormingsplan voor waarbij zij de strijd aanbond tegen de corruptie binnen de voetbalmakelaardij. Het resultaat is een volledig gewijzigde regelgeving omtrent de samenwerking met tussenpersonen die niet langer de nadruk legt op de kwalificatie van de makelaar maar op de transacties zelf. Het was aan de nationale voetbalbonden om die FIFA-voorschriften te implementeren, iets wat de Belgische voetbalbond (KBVB) 1 april 2015 dan ook gedaan heeft. Hierna volgt een bespreking van de nieuwe regels omtrent het functioneren van de spelersmakelaars.
Volgens cijfers van Vlaams Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq zijn er op vandaag meer dan 170 Belgische bedrijven actief in de sector van de drones. In tegenstelling tot onze buurlanden, bestaat er in België evenwel nog geen wettelijk kader dat het privé en commercieel gebruik van drones reguleert. Het Directoraat-Generaal publiceerde op 29 juli 2013 weliswaar de circulaire GDF-01 waarin de diverse, uiteenlopende reguleringen betreffende modelluchtvaarttuigen werden samengevat, doch een wettelijk kader voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen voor professionele doeleinden ontbreekt tot op heden. Minister Galant heeft daarom een ontwerp van Koninklijk Besluit opgesteld dat normaal in werking zal treden in het najaar van 2015.
In mijn carrière word ik veelvuldig geconfronteerd met geschillen tussen aandeelhouders, vertrouwensbreuk tussen familieleden, onenigheid tussen actieve en niet actieve aandeelhouders en problemen bij successieplanning. Tevens wordt ons kantoor regelmatig gevraagd om de verkoop van KMO's en bedrijven te begeleiden.
De vakantieperiode zit er nagenoeg op. Wij hopen dat de meesten onder jullie een vruchtbare en vlekkeloze vakantieperiode achter de rug hebben gehad. Helaas zal dat niet voor iedereen het geval zijn geweest. Maar al te vaak worden reizigers geconfronteerd met een aanzienlijke vertraging of een plotse annulering van hun vlucht. In dat geval, heeft u als passagier recht op een compensatie. Onder welke voorwaarden heeft u nu juist recht op zo'n compensatie?
Bij een misdrijf zijn vaak talloze personen betrokken, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Het is de taak van de vonnisrechter om het concrete misdrijf toe te rekenen aan de juiste persoon en alleen aan die persoon. Het toewijzen van een misdrijf aan de juridisch verantwoordelijke persoon is een complexe vraag die vaak rijst in het strafrecht. In sommige gevallen kan de strafrechter zowel een natuurlijke persoon als de rechtspersoon aanduiden als dader. De belangrijkste principes van de zgn. strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon worden hieronder uiteengezet.
Een faillissement komt zelden als een verrassing. Vaak bevindt de onderneming zich reeds geruime tijd in troebel vaarwater. Een zorgvuldig bestuursorgaan neemt normaliter gepaste maatregelen om deze moeilijkheden op te lossen. De alarmbelprocedure wil een maatregel zijn om het bestuursorgaan tijdig wakker te schudden.
De Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen (hierna: WCO) is volgens haar eigen bewoordingen niet van toepassing op burgerlijke vennootschappen met handelsvorm die tot doel hebben een vrije beroepsactiviteit uit te oefenen. Het Grondwettelijk Hof zit hierin geen graten en bevestigt de inhoud van de wet.
De mogelijkheid tot een gedwongen uittreding en uitsluiting in vennootschappen kent in de praktijk vele toepassingsgevallen. Omdat de wetgever de regeling van deze procedures vrij summier heeft benaderd, beschikt de voorzitter van de rechtbank van koophandel bij de beoordeling van deze geschillen over een relatief grote beoordelingsvrijheid. Dit heeft als voordeel dat de rechtbank de geschillenregeling vaak op maat van de concrete problematiek kan snijden. Hierna wordt beknopt stilgestaan bij twee voorbeelden van maatwerk: de invulling van de gegronde reden en de waarderingscorrecties van de rechter.
In haar arrest van 30 januari 2015 heeft het Hof van Cassatie een voorlopig laatste verduidelijking aangebracht in het verbod voor vennootschappen om de aankoop van haar aandelen door een derde te financieren. Voor dit arrest bestond er onduidelijk over de invulling van het begrip “middelen voor te schieten" zoals gehanteerd door de wetgever.
Sinds de invoering van de s-bvba in januari 2010 is het in België eveneens mogelijk om een vennootschap op te richten met een maatschappelijk kapitaal van slechts een symbolische euro en niettemin te genieten van de bescherming van het privévermogen. Bovendien wordt er gewerkt aan een flexibilisering van het Belgisch vennootschapsrecht, waarbij de afschaffing van de kapitaalsplicht binnen de bvba tot de mogelijkheden behoort. Bij een afnemende tot afwezige kapitaalsplicht dringen alternatieve vormen van schuldeisersbescherming zich op.
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie