nl
In veel gevallen zal de aankoop van een onroerend goed gepaard gaan met het aanvragen van een financiering bij een kredietinstelling. In het geval dat de kredietinstelling bereid is een financiering toe te kennen, zal zij doorgaans vereisen dat er door de koper-kredietnemer een hypotheek wordt verleend op het onroerend goed in haar voordeel en dit tot zekerheid van de terugbetaling van het desbetreffende krediet. Een hypotheek geeft aan de kredietinstelling het recht om het onroerend goed openbaar te laten verkopen indien de kredietnemer zijn krediet niet terugbetaalt zoals was overeengekomen in de kredietovereenkomst. Verder geeft de hypotheek de kredietinstelling een voorrang op de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed tegenover eventuele andere schuldeisers. In deze bijdrage zal besproken worden hoe de procedure tot uitwinning van een hypotheek in zijn werk gaat.
De Europese Commissie heeft in de Europese aanbestedingsrichtlijnen de drempelbedragen vastgesteld, waarvoor de Europese bekendmaking in het Europees Publicatieblad geldt. De verschillende drempelbedragen werden (lichtjes) verhoogd. De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 01.01.2016 t.e.m. 31.12.2017.
De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (hierna W. Verz.) verscheen meer dan een jaar geleden in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2014. Zij codificeert de belangrijkste wetgeving met betrekking tot verzekeringen. De meeste bepalingen van die wet zijn in werking getreden op 1 november 2014. Die bepalingen waren, in principe, van toepassing op zowel nieuwe als lopende verzekeringsovereenkomsten. Ondertussen is de nieuwe wet een jaar van kracht. Dat verdient dan ook een terugblik. Dit artikel zal een beknopt overzicht geven over enkele belangrijke wijzigingen die de W. Verz. heeft aangebracht.
Op 22 oktober 2015 is de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet wordt ook wel de “Wet Potpourri" genoemd en voorziet verregaande hervormingen in de burgerlijke rechtspleging. De Wet Potpourri beoogt de burgerlijke rechtspleging aan te passen aan de noden van de tijd, zodanig dat de procedures sneller en efficiënter verlopen zonder dat de kwaliteit van de rechtsbedeling vermindert. Dit artikel zal enkele belangrijke hervormingen toelichten.
De Vlaamse Regering heeft op 30 oktober 2015 de nieuwe renovatiepremie definitief goedgekeurd. Enkele markante wijzigingen t.o.v. de “oude" renovatiepremie zijn bv.: de premievrager kan zijn werken voortaan spreiden in de tijd door 2 aanvragen in te dienen binnen een termijn van 10 jaar. De renovatiewerken worden in 4 categorieën opgedeeld en het volstaat dat de aanvrager minstens 2.500 investeert binnen één categorie om recht te hebben op de renovatiepremie. Woningen moeten vanaf 2017 minstens 30 jaar oud zijn om recht te hebben op de renovatiepremie. Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro.
In deze bijdrage worden enkele zorgvuldig gekozen topics inzake de vereffening van vennootschappen behandeld. Het opzet van deze bijdrage is niet op exhaustieve een overzicht te bieden van alle vereffeningswerkzaamheden, maar wel enkele aspecten beknopt te bespreken. De topics werden gekozen omwille van hun actualiteit dan wel omwille van de risico's die ze in de praktijk inhouden.
De overname van een bedrijf of bedrijfstak, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt (sharedeal vs. assetdeal) en ongeacht de schaal van de transactie (KMO vs. grote vennootschappen (publiek of niet-publiek)), is een aangelegenheid die zowel voor de verkopende als voor de kopende partij een zgn. 'milestone decision' inhoudt.
Enige tijd geleden ontstond er opschudding in de media naar aanleiding van een arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin een basketbalcoach, die op heterdaad betrapt werd toen hij met zijn gsm stiekem beelden aan het maken was van de speelsters van zijn basketbalploeg in de kleedkamer, werd vrijgesproken. De media reageerde (terecht) verontwaardigd: “Voyeurisme is niet strafbaar, oordeelt hof van beroep" en “Vrijspraak voor trainer die naakte meisjes filmde: 'Niets in de gaten, geen voyeurisme'" waren maar enkele van de krantenkoppen. Maar klopt het wel dat voyeurisme niet strafbaar is?
Hoewel de wettelijke minimumduur van een handelshuur negen jaar bedraagt, wordt de handelshuurovereenkomst bij succes doorgaans hernieuwd. Er kan eveneens al van bij aanvang voor een langere contractduur zijn gekozen. Verbintenissen tussen handelsverhuurder en handelshuurder van langer dan 20 jaar zijn dan ook (gelukkig) geen uitzondering. Om deze langdurige handelsrelaties niet in het gedrang te brengen door schommelingen in de waarde van het verhuurde handelspand, voorziet de wet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om een huurprijsherziening aan te vragen indien hiertoe tijdens de duur van de handelshuurovereenkomst een objectieve aanleiding zou zijn ontstaan.
Als verhuurder bent u vaak minder machteloos tegen een huurder met huurachterstallen, die bovendien nog heel wat andere schulden heeft, dan u zou denken. De wet voorziet namelijk in een voorrecht in hoofde van de onbetaalde verhuurder. Dit voorrecht geeft de verhuurder een onderpand tot waarborg van zijn schuldvordering en verschaft de verhuurder een voorrang ten opzichte van eventuele andere schuldeisers van de huurder. In deze bijdrage wordt het voorrecht van de onbetaalde verhuurder toegelicht en wordt het belang ervan in de verf gezet.
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie