nl
Aanstaande woensdag is er weer een nationale staking aangekondigd, waarvan voorspeld wordt dat er zeer veel hinder zal zijn bij het openbaar vervoer. Hierdoor zal menig werknemer niet tijdig op het werk geraken of zelfs helemaal niet in staat zijn om het werk aan te vatten. Wat is de impact hiervan op hun (gewaarborgd) loon? Diverse werkgevers van hun zijde zullen problemen ervaren met het invullen van voldoende mankracht voor hun productielijnen te bemannen. Welke mogelijkheden hebben werkgevers op dat punt? En wat kunnen ondernemingen doen die ten gevolge van een stakingspiket volledig afgesneden worden van de buitenwereld?
In het kader van het actieplan sociale fraudebestrijding 2019 werd opnieuw besloten om flitscontroles te organiseren in de fraudegevoelige sectoren. Flitscontroles zijn aangekondigde controles uitgevoerd door de verschillende sociale inspectiediensten. Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Dit neemt niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kunnen - en wellicht zullen - verbaliseren.
In een steeds internationaler wordende samenleving rijzen er regelmatig vragen van internationaal privaatrecht. De behoefte aan uniforme regels om te bepalen welk recht moet worden toegepast, welke rechter bevoegd is casu quo of een beslissing of een akte uit het ene land ook in het ander land wordt erkend, is toegenomen. Nadat in augustus 2015 de Erfrechtverordening van toepassing is geworden op het terrein van de erfopvolging, treden thans twee nieuwe Europese verordeningen in werking op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en het partnerschapsvermogensrecht.
Wanneer de huisarts onderzoeksresultaten ontvangt van zijn patiënt, die een verdere opvolging of behandeling noodzakelijk maken, is de huisarts verplicht actief de patiënt te contacteren en zich ervan te vergewissen dat hij de nodige opvolgmaatregelen neemt.
Iedereen die reeds in contact is gekomen met het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren weet dat dit gepaard gaat met een aanzienlijke papierwinkel. Teneinde hieraan een halt toe te roepen heeft de Vlaamse Regering in samenwerking met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving en Wonen-Vlaanderen de ‘digitale Woningpas’ ingevoerd.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat voor stedenbouwkundige handelingen een voorafgaandelijke omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden. Op deze regel bestaat naast de lijst met meldingsplichtige handelingen ook een lijst van stedenbouwkundige handelingen die vrijgesteld zijn van de omgevingsvergunningsplicht. Deze lijst werd recent herzien. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
In een recent arrest van de Raad van State wordt nogmaals bevestigd dat de beroepscommissie dezelfde beslissingsmacht heeft over de zaak en dit op dezelfde wijze en in haar geheel als de delibererende klassenraad. Het kan dan ook niet dat de beroepscommissie eenvoudigweg de beslissing van de delibererende klassenraad bevestigt.
In een recent arrest stelt de Raad van State dat een beoordelingsmethode in beginsel niet worden vastgesteld na het openen van de offertes, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze methode om aantoonbare redenen niet vóór de opening van de offertes kon worden vastgesteld. Zo niet is er sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel en het daaruit voortvloeiende transparantiebeginsel.
De federale Woninghuurwet voorziet de mogelijkheid dat partijen bij een contract van negen jaar de huurprijs driejaarlijks aanpassen, en dit omwille van ‘nieuwe omstandigheden’ dan wel ingevolge werken uitgevoerd door de verhuurder. De voorwaarden en formaliteiten worden strikt geregeld door de wet. Het Vlaams Woninghuurdecreet neemt deze regelgeving ongewijzigd over. Bijkomend wordt er een nieuwe herzieningsmogelijkheid toegevoegd omwille van energiebesparende investeringen.
Het Vlaams Woninghuurdecreet bevestigt het basisprincipe dat huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen een negenjarige duur hebben. Blijven evenwel ook nog steeds mogelijk: een contract van korte duur (≤ 3 jaar), een huurovereenkomst met een duur langer dan negen jaar en een huurovereenkomst voor het leven. Op het vlak van de opzegmodaliteiten verandert er wel één en ander. De belangrijkste wijzigingen worden in dit artikel kort toegelicht.
<123456 ... 24
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie