nl

Bewakingscamera’s: waar moet ik op letten?

Publicatiedatum: 25/07/18
Bewakingscamera’s: waar moet ik op letten?

In de voorbije maanden heeft u ongetwijfeld gehoord van de aangrijpende veranderingen in de privacywetgeving. Ook het gebruik van bewakingscamera’s wordt door die wetgeving beïnvloed. Heeft u zelf bewakingscamera’s geïnstalleerd? Dan leest u hier waar u op moet letten.

 1             Toepassingsgebied

Het gebruik van bewakingscamera’s wordt gereglementeerd door de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (hierna: Camerawet). Die wet is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met als doel:

 • Misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;
 • Overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven.

De verplichtingen waaraan u moet voldoen, zijn afhankelijk van de locatie waar de bewakingscamera’s zijn geplaatst:

 • Niet besloten plaats: elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek , waaronder de openbare wegen beheerd door de openbare overheden bevoegd voor het wegbeheer;
 • voor het publiek toegankelijke besloten plaats: elk gebouw of elke door een omsluiting afgebakende plaats bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt;
 • niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats: elk gebouw of elke door een omsluiting afgebakende plaats, die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de gewoonlijke gebruikers.


2             Wat zijn mijn verplichtingen?

 Als u beslist om bewakingscamera’s te plaatsen, dient u te voldoen aan een aantal verplichtingen:

 1. U geeft de bewakingscamera aan via http://www.aangiftecamera.be/;
 2. U houdt een register bij met de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's uitgevoerd onder uw verantwoordelijkheid;
 3. U plaatst bij de toegang tot de voor het publiek toegankelijke besloten plaats een pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt;
 4. U ziet erop toe dat de bewakingscamera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor u niet zelf de gegevens verwerkt. In geval van bewaking van een ingang van een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, tegenover een niet-besloten plaats of een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, worden de bewakingscamera of -camera's zo gericht dat de opnamen op die plaats tot het strikte minimum worden beperkt;
 5. Het bekijken van beelden in real time is uitsluitend toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde;
 6. Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren;
 7. U wist de beelden die niet als bewijs kunnen dienen na één maand;
 8. U neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen teneinde de toegang tot de beelden te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 3             Wat mag ik met de beelden doen?

De personen die toegang hebben tot de beelden, hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren. U kan het volgende doen met de beelden:

 1. Overdragen aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden indien u feiten vaststelt die een misdrijf kunnen vormen en de beelden kunnen bijdragen tot het bewijzen van die feiten en het identificeren van de daders;
 2. Overdragen aan de politiediensten indien zij hierom verzoeken in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie en de beelden het vastgestelde misdrijf of de vastgestelde overlast betreffen. Indien het een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats betreft, kan de verantwoordelijke voor de verwerking of de persoon die onder zijn gezag handelt, evenwel eisen dat er een gerechtelijk mandaat in het kader van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek wordt voorgelegd;

Bewakingscamera's mogen noch beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, noch gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

4             Rechten van de gefilmde persoon

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden. Hij richt daartoe een verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform de regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Dit verzoek bevat voldoende gedetailleerde aanwijzingen om de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren. De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart de beelden die het voorwerp uitmaken van het verzoek tot toegang zolang dit nodig is voor de verwerking ervan.

 5             Sancties

Leeft u de voorschriften van de Camerawet niet na, kan dit aanleiding geven tot een geldboete van honderd tot tienduizend euro (nog te vermeerderen met de opdeciemen).

Besluit

Het gebruik van bewakingscamera’s wordt strikt gereglementeerd. Houd er rekening mee dat u een ernstige geldboete kan oplopen indien u de verplichtingen van de Camerawet niet volgt. Het belangrijkste om te onthouden is dat u de camera registreert, een pictogram plaatst en een register van de camera’s bijhoudt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

 

Rechtsdomeinen

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie