nl

Decreet lokale besturen: het megadecreet ontrafeld

Publicatiedatum: 13/04/18

Op 22 december 2017 heeft de Vlaamse regering het decreet lokale besturen goedgekeurd. Dit decreet omvat alle regels voor de Vlaamse lokale besturen. Het is dan ook een waar megadecreet geworden met maar liefst 609 artikelen dewelke opgedeeld zijn in 6 delen.

Het uitgangspunt van het decreet lokale besturen betreft de verregaande integratie van twee lokale besturen bij uitstek namelijk enerzijds de gemeente en anderzijds het OCMW. Los van deze integratie blijft het OCMW voortaan als een afzonderlijke rechtspersoon bestaan.

Dit nieuwe decreet heft zowel het gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten als het decreet intergemeentelijke samenwerking op.

Organisatorisch verandert er een en ander. Als gevolg van de integratie zal er voortaan een gemeenschappelijke algemeen directeur en een gemeenschappelijke financieel directeur moeten aangesteld worden. Beide lokale besturen dienen ook gezamenlijke beleidsrapporten op te maken.

Naar invulling van de politieke mandaten wijzigt er ook veel. Gelet op de maximale gelijkschakeling van de organen van de gemeenten en de OCMW’s zullen voortaan dezelfde personen zetelen in de organen van beide lokale besturen. De voorzitter van de gemeenteraad is voortaan ook voorzitter van de OCMW-raad. Om werkbaar te blijven wordt binnen het OCMW een bijzonder comité opgericht voor de sociale dienst dat zich bezig houdt met dossiers inzake individuele steunverlening.

Een andere nieuwigheid betreft de afschaffing van het tweetraps bestuurlijk toezicht. Het goedkeuringstoezicht van de hiërarchische overheid verdwijnt, evenals de schorsing van de uitvoering van een betwiste beslissing. Voortaan kan een betwiste beslissing enkel nog vernietigd worden door de toezichthoudende overheid. Het uitgangspunt inzake bestuurlijk toezicht spitst zich toe op algemeen toezicht, waarbij de toezichthoudende overheid slechts in bepaalde gevallen nog de beslissing dient goed te keuren. De persoon van toezichthouder zal naar gelang het geval hetzij de Vlaamse regering zijn, hetzij de provinciegouverneur, waarbij aangenomen wordt dat de provinciegouverneur de klachten zal behandelen, maar de minister steeds het dossier voor beslissing naar zich toe kan trekken. De toezichtstermijn bedraagt voortaan slechts 30 dagen.

Intercommunales en hun participaties worden in een strenger keurslijf gewrongen. Deze raden van bestuur mogen voortaan slechts bestaan uit 15 leden mét genderevenwicht. Nieuw is ook het principe van ‘meervoudige voordrachten’ waarbij een persoon meerdere gemeenten vertegenwoordigt. Tot slot wordt de opname van onafhankelijke bestuurders sterk aangemoedigd.

Op financieel vlak wordt het budget in een meerjarenplan geïntegreerd en worden de regels inzake beleids- en beheerscyclus vereenvoudigd.

Qua structuur werd geopteerd voor 6 delen, nl. deel 1 betreffende de algemene bepalingen, deel 2 betreffende het bestuur van de gemeente en het OCMW inclusief het bestuurlijk toezicht, deel 3 handelt over de intercommunales en hun participaties alsook de deelname van gemeenten in rechtspersonen, deel 4 beperkt zich tot de Voeren en de faciliteitengemeenten, deel 5 lijst de wijzigingsbepalingen op en deel 6 handelt over de slotbepalingen, opheffingsbepalingen, de overgangsbepalingen en inwerkingtredingsregel.

Daargelaten het decreet door de Vlaamse regering reeds op 22 december 2017 werd goedgekeurd zal het decreet slechts in werking treden op 1 januari 2019. Deze datum is niet zomaar gekozen maar valt samen met de nieuwe bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. De nieuwe regels rond de beleids- en beheerscyclus treden later in werking: vanaf 1 januari 2020 dan wel vanaf 1 januari 2021.

Besluit

Het decreet lokale besturen voert een nieuwe wind in binnen de gemeentes en de OCMW’s. Adlex kan er inkomen dat u als overheid of als burger hieromtrent vragen of advies wenst. Het Adlex-team staat steeds paraat om u bij te staan bij de implementatie van het decreet lokale besturen alsook bij al uw andere bestuurlijke kwesties. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie