nl

Inwerkingtreding omgevingsvergunning sinds 1 januari 2018 (integratie stedenbouwkundige- en milieuvergunning): eerste aanpassingen en wijzigingen

Publicatiedatum: 08/02/18

Belanghebbende buren vergunningsprocedure best al waakzaam in fase van openbaar onderzoek

Reeds op 1 januari 2018 schakelden steden en gemeenten principieel over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning combineert in één procedure. Nieuwe aanvragen gebeuren voortaan steeds via het Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/). Nog voor de wetgeving goed en wel in werking trad werden de eerste aanpassingen en wijzigingen al doorgevoerd (‘Vlaamse Codextrein’).[1]

De nieuwe regeling voorziet o.a. dat belanghebbenden die geen bezwaarschrift hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek in de vergunningsprocedure, geen beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen meer kunnen instellen tegen de vergunningsbeslissing zelf.

Het wordt dus nog belangrijker om als bijv. als belanghebbende buur reeds in de fase van het openbaar onderzoek (dat wordt gecommuniceerd via aanplakking ter plaatse) in de vergunningsprocedure tussen te komen via het indienen van een bezwaarschrift.

Nochtans had de Raad van State ernstige twijfels over deze beperking van de beroepsmogelijkheden tot belanghebbenden die een bezwaar hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag:

“Het indienen van een gemotiveerd bezwaar of opmerking in een openbaar onderzoek wordt aldus een te vervullen verplichting in tempore non suspecto om het recht op toegang tot de rechter niet te verliezen. Deze inperking van het recht op toegang tot de rechter strookt evenwel niet met de plicht (…) om een ruime toegang tot de rechter te verschaffen."[2]

Ook in het licht van Europeesrechtelijke wetgeving en rechtspraak kan men twijfelen aan de categorische uitsluiting van een beroepsmogelijkheid tegen een omgevingsvergunning wanneer men geen bezwaar heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek.[3] Recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof onderstreept trouwens ook het belang van het hoorrecht als beginsel van behoorlijk bestuur, zelfs bij gebreke van uitdrukkelijke wettelijke basis hiervan.[4]

Vroeger konden belanghebbenden steeds hoger beroep instellen tegen de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning, zonder dat het noodzakelijk was om al een bezwaar te hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek (bijv. omdat men niet op de hoogte was, het niet opportuun vond om al tussen te komen via een advocaat, of zelfs op dat moment nog geen belanghebbende was,…).

Dit verandert nu met de Vlaamse Codextrein. Belanghebbenden dienen vanaf nu reeds in de fase van het openbaar onderzoek een bezwaar in te dienen om nadien nog over de mogelijkheid te beschikken om een hoger beroep in te stellen.

Toch is het laatste woord nog niet gevallen over het uitsluiten van deze beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De categorische uitsluiting van belanghebbenden die geen bezwaarschrift hebben ingediend komt immers potentieel in conflict, niet alleen met het Europees recht, maar ook met zowel Raad van State als Grondwettelijk Hof.

Besluit

Wenst u op te treden tegen een naburig bouwproject of vergunningsplichtige handeling, aarzel dan ook niet om contact op te nemen met ons om u reeds in de fase van het openbaar onderzoek te laten bijstaan met het oog op het indienen van een bezwaarschrift (langer wachten zou wel eens te laat kunnen zijn). Ook als u geen bezwaarschrift heeft ingediend (en dus in principe geen hoger beroep tegen de vergunningsbeslissing meer kan instellen) heeft het echter zin om contact op te nemen om de mogelijkheden te onderzoeken…
 

[1] Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, 14 november 2017. Het voorontwerp werd reeds op 25 november 2016 voor de tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Zie Parl. St. Vl. Parl. 1149 (2016-2017) nr. 1, https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1137457

[2] Parl.St. Vl.Parl. 2016 - 17, nr. 1149/6, 9. Deze wijziging werd bij amendement voorgesteld, en houdt in dat het betrokken publiek een ―standpunt, opmerking, of bezwaar moet hebben ingediend om naderhand nog een beroep te kunnen instellen ( Parl.St. Vl.Parl. 2016 - 17, nr. 114 9/1, 147).

[3] Zie K.-J. VANDORMAEL, Recht op inspraak en toegang tot de rechter in Milieuaangelegenheden. Lessen van Europees recht voor het nationaal (proces)recht, of nog: ‘de codextrein in de problemen’? (noot bij HvJ 8 november 2016, C-243/15), RABG 2018, te verschijnen.

 [4] Zie K.-J. VANDORMAEL en A. MAES, noot bij GwH 15 juni 2018, nr. 73/2017, Limb. Rechtsl., te publiceren


Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie