nl

Codextrein inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving aangekomen op haar eindbestemming

Publicatiedatum: 19/01/18

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen omvat de doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te transformeren. De ‘Codextrein’ betreft de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

De ‘Codex-trein’ zoals deze gemakkelijkheidshalve wordt genoemd betreft in feite het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving dat op 29.11.2017 door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd.
De ‘Codextrein’ zorgt voor een hele reeks (belangrijke) wijzigingen binnen het ruime omgevingsrecht, een bloemlezing:

Inzake planning:

 • Gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen vervangen de ruimtelijke structuurplannen. Dit betreft niet enkel een naamswijziging, doch ook een inhoudelijke andere opbouw;
 • Na opmaak van een beleidsplan kunnen gewest en provincies bepalingen van een gemeentelijk structuurplan expliciet schrappen mits voorafgaandelijk advies van de gemeenteraad;
 • Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan steeds worden opgemaakt in uitvoering van een provinciaal of Vlaams ruimtelijk beleidsplan;
 • Het advies van provincie en Vlaanderen moet ingewonnen worden bij de opmaak van een stedenbouwkundige verordening; 
 • De toezichthoudende overheid kan voortaan gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vernietigen in plaats van enkel maar schorsen;
 • Het bebouwen van waterzieke bouwgronden wordt tegengegaan.

Op vergunningsgebied:

 • Beperken van de beroepsmogelijkheden bij vergunningsbeslissingen tot de personen die eerder bezwaar indienden;
 • De invoer van een vervalregeling van de aktename van een stedenbouwkundige melding wanneer de uitvoering van deze melding slechts geschiedt 2 jaar na aktename;
 • Een herziening van bevoegdheidsverdeling om te bepalen wie de vergunningverlenende overheid is lijkt er aan te komen;
 • Het college van burgemeester en schepen mag voortaan voorbijgaan aan het advies van de omgevingsambtenaar indien dit niet verleend werd uiterlijk 10 voor de beslissing van het college.
 • Voortaan wordt het mogelijk om in limitatieve gevallen af te wijken van de voorschriften van een BPA ouder dan 15 jaar;
 • Verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar mogen geen weigeringsgrond meer zijn;

De impact van veel van deze wijzigingen zullen slechts duidelijk worden naar verloop van tijd.

Besluit

De ‘Codextrein’ zorgt voor meerdere belangrijke wijzigingen inzake planning en op vergunningsgebied. De impact van veel van deze wijzigingen zullen slechts duidelijk worden naar verloop van tijd. Wij zullen u hieromtrent op tijd en stond informeren. Indien u intussen geconfronteerd wordt met een probleemsituatie of indien u met vragen zit kan u ons steeds contacteren.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie