nl

Wanneer en hoe vraag ik de hernieuwing van mijn handelshuur?

Publicatiedatum: 17/01/18

Een handelshuurovereenkomst wordt nooit automatisch hernieuwd. De hernieuwing moet door de handelshuurder worden aangevraagd, en dit met inachtneming van een aantal strenge vorm- en grondvoorwaarden. Wanneer en hoe moet u deze hernieuwing aanvragen? En waar kan u zich vervolgens aan verwachten? 

Principe

Artikel 13 Handelshuurwet geeft de huurder het recht om - bij voorrang op alle anderen - de hernieuwing van zijn handelshuurovereenkomst aan te vragen met het oog op de voortzetting van dezelfde handel. De wet kent de huurder dit recht driemaal toe: bij het einde van de oorspronkelijke periode, alsook bij het einde van de eerste en tweede hernieuwing van zijn huur. 
De huurder die zijn recht op huurhernieuwing wenst uit te oefenen, moet zelf het initiatief nemen en de huurhernieuwing aanvragen. De verhuurder kan de huurder niet voorafgaand vrijstellen van deze verplichting. (Zelfs indien de verhuurder de huurhernieuwing al zou hebben toegestaan in de oorspronkelijke handelshuurovereenkomst, moet de huurder dus de hernieuwing aanvragen.) 

Procedure

De Handelshuurwet bepaalt de formaliteiten die de huurder in acht moet nemen wanneer hij zijn handelshuur wenst te hernieuwen:

  • De huurder moet zijn aanvraag aan de verhuurder ter kennis brengen ten hoogste 18 maanden en ten minste 15 maanden voor het einde van de lopende huur.
  • De aanvraag dient te gebeuren bij deurwaardersexploot  of bij aangetekende brief. 
  • In zijn aanvraag moet de huurder de voorwaarden opgeven waaronder hij zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan.
  • Tot slot moet de huurder in zijn aanvraag vermelden dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing onder de door hem voorgestelde voorwaarden in te stemmen indien hij niet met een aangetekende brief of deurwaardersexploot binnen 3 maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering, ofwel van andere voorwaarden, ofwel van het aanbod van een derde. 

Op het internet zijn talloze voorbeeldbrieven terug te vinden. Elke aanvraag kent echter zijn bijzonderheden. Misschien huurt u het pand samen met uw zakenpartner? Of het pand behoort toe aan meerdere eigenaars? En wat wanneer u slechts onderhuurder bent? Elk van deze elementen is bepalend voor de inhoud van uw aanvraag. 

De sanctie voor het niet respecteren van deze formaliteiten is heel zwaar: indien de handelshuurder zijn aanvraag niet tijdig of niet conform de wettelijke formaliteiten doet, komt zijn recht te vervallen en zal hij (behoudens akkoord van de verhuurder) het pand moeten verlaten op het einde van de lopende huurperiode. Hij heeft in dat geval ook geen recht op een uitzettingsvergoeding.

Mogelijke reacties van de verhuurder

De verhuurder kan op verschillende manieren reageren op de aanvraag tot handelshuurhernieuwing: 

  • niet of laattijdig reageren
  • uitdrukkelijk akkoord gaan 
  • aanvaarden onder andere voorwaarden
  • gemotiveerd weigeren
  • weigeren zonder reden
  • een hoger bod van een derde voorleggen

Elke reactie heeft zijn eigen gevolgen. Voor de tegenreactie van de huurder gelden vaak opnieuw dwingende termijnen. 

Besluit

De rechtspraak past het formalisme van de Handelshuurwet streng toe. Zelfs een kleine onzorgvuldigheid bij het aanvragen van uw handelshuurhernieuwing kan dus verregaande gevolgen hebben. 
Wij adviseren u dan ook om nooit zo maar een voorbeeldbrief over te nemen. Het voortbestaan van uw handelszaak staat immers op het spel. 

Meer over vastgoed- en goederenrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie