nl

Ik ben slachtoffer van een verkeersongeval en moet lang wachten op mijn schadevergoeding. Wat kan ik doen?

Publicatiedatum: 27/11/17
Ik ben slachtoffer van een verkeersongeval en moet lang wachten op mijn schadevergoeding. Wat kan ik doen?

In de media circuleren regelmatig klachten van slachtoffers van verkeersongevallen die lang moeten wachten op hun schadevergoeding. Veelal wordt de schuld in de schoenen van de verzekeringsmaatschappijen geschoven. Zij worden verweten het schadedossier op langzame wijze af te wikkelen en/of te lage voorschotten te betalen. Nochtans beschikt u als slachtoffer over een aantal wapens om sneller een schadevergoeding te bekomen. De Belgische wetgever voorziet immers een  sanctiemechanisme voor verzekeringsondernemingen die zich onredelijk opstellen. Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijke stappen die u kan ondernemen.

1             Onder druk zetten van de verzekeraar

Voor verkeersongevallen waarin motorrijtuigen betrokken zijn, is een bijzondere sanctieregeling bepaald. De wetgever voorziet namelijk in wettelijke termijnen voor de verzekeraar om te reageren op een verzoek van het slachtoffer en verbindt sancties aan de schending ervan.

Er kunnen zich drie hypotheses voordoen:

1) Er bestaat geen discussie over de aansprakelijkheid noch over de schade

In dit geval is de verzekeringsonderneming of de schaderegelaar verplicht om een gemotiveerd voorstel tot schadevergoeding voor te leggen binnen een termijn van drie maanden na de datum waarop u het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend.

2) Er bestaat geen discussie over de aansprakelijkheid en de schade kan worden begroot

In dit geval is de verzekeringsonderneming of haar schaderegelaar verplicht om een voorstel tot voorschot voor te leggen binnen een termijn van drie maanden na de datum waarop u het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend.

Dit voorstel heeft betrekking op de reeds gemaakte kosten, de aard van de letsels, het ondergane leed en het nadeel van de reeds verstreken periodes van ongeschiktheid. Het voorschot heeft ook betrekking op het meest waarschijnlijke nadeel voor de toekomst. Dit mag, voor de toekomst, beperkt worden tot het meest waarschijnlijke nadeel voor de drie maanden na de datum waarop u het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend

3) Er bestaat discussie over de aansprakelijkheid of de schade wordt betwist of kan niet volledig worden begroot

In dit geval is de verzekeringsonderneming of de schaderegelaar verplicht binnen een termijn van drie maanden na de datum waarop u het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend een gemotiveerd antwoord geven op de elementen die in de aanvraag vermeld worden.

Wanneer de verzekeraar, in de eerste twee hypotheses, de termijnen niet naleeft, is de verzekeraar gehouden tot betaling van een bijkomend bedrag, berekend tegen de wettelijke interestvoet, toegepast op de door hem voorgestelde of door de rechter aan u toegewezen vergoeding. Dezelfde sanctie is van toepassing wanneer het bedrag vermeld in het voorstel tot schadevergoeding of het voorstel tot voorschot niet betaald wordt binnen dertig werkdagen die volgen op de aanvaarding van het voorstel. Deze sanctie geldt ook wanneer het bedrag vermeld in het voorstel tot schadevergoeding of het voorstel tot voorschot kennelijk ontoereikend is.

Leeft de verzekeraar de termijnen in de derde hypothese niet na, moet hij een forfaitair bedrag van 250 euro per dag betalen.

2             Gemeenschappelijk Waarborgfonds

U heeft ook de mogelijkheid om het Gemeenschappelijk Waarborgfonds aan te spreken wanneer er geen antwoord is van de verzekeraar of schaderegelaar binnen de drie maanden na het verzoek tot schadevergoeding.

De verzekeraar blijft wel de mogelijkheid behouden u van antwoord te dienen binnen de twee maanden nadat het Fonds zelf uw verzoek tot vergoeding heeft ontvangen. In dat geval moet het Fonds zijn optreden staken.

Besluit

Als slachtoffer van een verkeersongeval heeft u verschillende manieren om de verzekeraar onder druk te zetten. De wetgever legt aan de verzekeraar strenge termijnen op. Indien de verzekeraar deze termijnen niet naleeft, kunnen er zware sancties worden opgelegd. Ten slotte bestaat er de mogelijkheid om u te richten tot het Gemeenschappelijk Waarborgfonds indien de verzekeraar een passieve houding aanneemt.

Meer over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie