nl

Inschrijver aansprakelijk voor zorgvuldig opgestelde offerte en de bijhorende formaliteiten

Publicatiedatum: 24/10/17

De Raad van State heeft in een recent arrest nogmaals herhaald dat het aan de inschrijver zelf toekomt zijn offerte zorgvuldig op te stellen en daarbij te voldoen aan de vereiste formaliteiten.

In haar arrest NV TRIGION van 4 mei 2017 met nummer 238.098 heeft de Raad van State herhaald dat de inschrijver gehouden is de juiste stukken inzake de ondertekening toe te voegen en de correcte vermelding van de hoedanigheid waarin de offerte door een natuurlijk persoon wordt ondertekend voor een rechtspersoon en dit des te meer indien het belang daarvan uitdrukkelijk wordt gewezen in het bestek en onderaan het offerteformulier.

In casu had NV TRIGION in een bijzondere volmachten handtekeningsbevoegdheden vastgelegd. Twee handtekeningen waren noodzakelijk om de kwestieuze offerte rechtsgeldig te ondertekenen. De offerte bevatte slechts één handtekening. NV TRIGION had voornoemde gepubliceerde bijzondere volmacht gevoegd bij haar offerte.

Van een zorgvuldige aanbestedende overheid mag verwacht worden dat zij haar beslissing over een ondertekeningsbevoegdheid veelal zal steunen op een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zeker als deze publicatie gevoegd wordt door een inschrijver zelf aan diens offerte. Dan nog onder het specifieke opschrift ‘Bewijs van handtekeningsbevoegdheid’.

De Raad van State oordeelt dat uit de gebrekkige wijze van ondertekening en offerte-opmaak het lijkt alsof degenen die voor NV TRIGION optraden daarbij op zijn minst onzorgvuldig te werk zijn gegaan. 

In de omstandigheden van deze zaak heeft NV TRIGION niet  aangetoond dat de aanbestedende overheid onzorgvuldig handelde door de offerte van de verzoekende partij als niet geldig ondertekend te weren op grond van de bij de offerte gevoegde stukken.

Besluit

In het recent arrest NV TRIGION heeft de Raad van State nogmaals gewezen op het belang van een zorgvuldige indiening van een offerte. Immers, het is enkel en alleen aan de inschrijver om de nodige zorg te dragen voor diens offerte. Dit geldt eveneens voor de behoorlijke ondertekening.

Rechtsdomeinen

Meer over overheidsopdrachten

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie