nl

Interessante weetjes inzake ontbossing

Publicatiedatum: 24/10/17

Ontbossing betreft sedert een jaar een zgn. ’hot item’ in Vlaanderen. Minister Schauvliege heeft een hele reeks van maatregelen goedgekeurd om de verdere ontbossing van Vlaanderen tegen te gaan. Twee ‘verduidelijkingen’ betreffen enerzijds de aansprakelijkheid van de verwerver bij illegale ontbossing en anderzijds de ontbossing in agrarisch gebied.

De decreetgever breidt de ‘betrokken’ bij het misdrijf van een onwettige ontbossing uit door ‘eenieder’ aansprakelijk te maken voor dit misdrijf. Dus niet enkel en alleen de eigenaar die het terrein eerder illegaal ontboste.

Het decreet op de handhaving van de omgevingsvergunning beschouwt het in stand houden van diverse illegale handelingen in ruimtelijk kwetsbaar gebied als een stedenbouwkundige inbreuk, die bestraft kan worden met een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 50.000 EUR. Dit geldt dus ook voor ‘onwettige ontbossing’.

Uit de nieuwe formulering blijkt dat de decreetgever niet alleen de eigenaar of houder van het zakelijk recht viseert die het terrein illegaal heeft ontbost en die de onwettige ontbossing daarna ook in stand houdt, maar ook de eventuele verwerver die na de overname van het terrein de onwettige ontbossing in stand houdt.

Voor overtreders geldt voorlopig nog een respijttermijn, aangezien het decreet op de handhaving van de omgevingsvergunning is echter nog niet in werking getreden.

Een tweede verduidelijking betreft de termijn waarbinnen het mogelijk is om in agrarisch gebied te ontbossen na melding, in plaats van na vergunning. Onder meer wanneer er zich op de landbouwgrond spontaan bos heeft gevormd na de laatste aanplanting. Deze termijn wordt voortaan op 22 jaar gebracht.

Het volstaat om de voorgenomen ontbossing vooraf te melden aan de landbouwkundig ingenieur van de Dienst Landbouw en de stedenbouwkundige ambtenaar.

Besluit

In de toekomst zal ‘eenieder’ die betrokken is bij onwettige ontbossing zich blootstellen aan een exclusieve bestuurlijke geldboete. Met ‘eenieder’ wordt tevens de toekomstige eigenaar bedoeld die de ontbossing in stand houdt. Daarnaast wordt de termijn voor ontbossing middels melding na spontane bebossing in agrarisch gebied op 22 jaar gebracht.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie