nl

Archeologienota als verplicht onderdeel van vergunningsaanvraag?

Publicatiedatum: 24/10/17

Sedert 01.07.2016 is de aanvrager van een stedenbouwkundige of verkavelings- of omgevingsvergunning verplicht om een bekrachtigde archeologienota te voegen. Hierna zal dieper ingegaan worden op het ABC van de archeologienota.

In bepaalde gevallen zal u als bouwheer of ontwikkelaar verplicht zijn een bekrachtigde archeologienota of een ter bekrachtiging ingediende archeologienota toe te voegen aan uw vergunningsaanvraag. Deze verplichting is o.a. afhankelijk van: de totale oppervlakte van de betrokken percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein, de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris, de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site, … .

De Vlaamse overheid heeft Vlaanderen ingedeeld in verschillende archeologische zones, zijnde terreinen waar de kans op archeologie redelijk groot is. Concreet gaat het voorlopig om 58 historische stadskernen.

Klik hier om te weten te komen of uw project in aanmerking voor de verplichte archeologienota.

Voornoemde archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek waarvoor u als bouwheer een erkende archeoloog zal moeten aanstellen. Per definitie bestaat een archeologienota uit een bureauonderzoek en veldwerk.

De archeologie omvat:

  • Een precieze aanduiding op kaart van de percelen en de geplande werken
  • De resultaten van het archeologisch vooronderzoek
  • Een advies over wenselijke maatregelen
  • Een kostenraming en de geschatte duur van de voorgestelde maatregelen

Vervolgens zal deze archeologienota, die o.a. aangeeft hoe er met eventuele archeologische resten zal worden omgesprongen, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze heeft op haar beurt 21 dagen tijd om te beslissen. Deze beslissing wordt de ‘bekrachtiging’ genoemd. 

Na bekrachtiging dient de bouwheer deze bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij de aanvraag tot stedenbouwkundige of verkavelings- of omgevingsvergunning. 

Wanneer de vergunningverlenende overheid haar vergunningsbeslissing neemt zal een voorwaarde opgenomen worden dat de maatregelen uit de archeologienota uitgevoerd moeten worden bij de realisatie van de werken.


Besluit

Het rijtje nieuwe actoren op de werf wordt aangevuld met een erkende archeoloog, nadat eerder de EPB-verslaggever, de veiligheidscoördinator, … hun intrede hebben gemaakt. Deze archeoloog zal belast zijn met de opmaak van de archeologienota voor terreinen waar de kans op archeologie redelijk groot is. Het Agentschap Onroerend Erfgoed is belast met de bekrachtiging van deze archeologienota, dewelke een verplicht onderdeel van een vergunningsaanvraag uitmaakt.

Rechtsdomeinen

Meer over omgevingsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie