nl

Vanaf 1 oktober 2017 verbindingspersoon in kader van detachering aanmelden op www.limosa.be

Publicatiedatum: 29/09/17

Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten voorafgaandelijk een Limosa-melding doen (www.limosa.be), maar vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosa-melding toegevoegd waaronder de aanduiding van de verbindingspersoon.

1 Ter herinnering

De LIMOSA-aangifte verplicht sinds 2007 elke buitenlandse werkgever die een werknemer naar België detacheert om dit voorafgaandelijk aan te melden via het elektronische meldingsplatform www.limosa.be. Het ontvangende bedrijf in België heeft de verplichting om na te gaan of de LIMOSA-melding werd gedaan, door het opvragen van het L1-document dat voor elke betrokken werknemer wordt afgeleverd.
Met de wet van 11 december 2016 (omzetting Europese Handhavingsrichtlijn 2014/67/EU) werd in de detacheringswet van 5 maart 2002 de verplichting ingevoerd voor een buitenlandse werkgever om - voorafgaandelijk aan de detachering naar België - een verbindingspersoon aan te duiden en deze aanstelling mee te delen aan de inspectiediensten. Hoe die mededeling precies moest gebeuren zou nog worden bepaald bij koninklijk besluit. Vanaf 1 oktober 2017 gebeurt deze mededeling dus via de Limosa website.

2 De verbindingspersoon

Het begrip “verbindingspersoon” wordt omschreven in de Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002: “de natuurlijke persoon die wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening van deze laatste, het contact te verzekeren met de ambtenaren aangewezen door de Koning en met wie contact kan worden opgenomen door deze laatsten om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de werknemers gedetacheerd in België”.
De bedoeling van het aanduiden van een verbindingspersoon is ervoor te zorgen dat er steeds een “aanspreekpunt” is voor de inspectiediensten. De rol van de verbindingspersoon is om alle bij te houden sociale documenten over de gedetacheerde werknemers en hun buitenlandse werkgever ter beschikking te stellen op vraag van de inspectiediensten en tevens elk document of advies in ontvangst nemen van de inspectie dat hierop betrekking heeft.
De verbindingspersoon moet een natuurlijke persoon zijn. De verbindingspersoon moet niet gedomicilieerd zijn in België en het kan om het even welke persoon zijn (de buitenlandse werkgever zelf indien deze een natuurlijke persoon is, een werknemer van de werkgever of een derde).

3 Strafsanctie

Het niet meedelen aan de inspectiediensten van de aanwijzing van een verbindingspersoon wordt gestraft met een sanctie van niveau 2 zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek. Rekening houdend met de opdeciemen die van toepassing zijn sinds 1 januari 2017 betreft het dus een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 EUR of een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR.

4 Limosamelding

De aanduiding van de verbindingspersoon moet met ingang van 1 oktober 2017 gebeuren via de LIMOSA-aangifte, waarbij de volgende informatie moet worden gemeld over de verbindingspersoon:

4.1 De persoonlijke gegevens van de verbindingspersoon: naam, voornaam, geboortedatum. Indien het gaat om iemand die een identificatienummer van de sociale zekerheid heeft (rijksregisternummer) mag dit nummer worden ingevuld in plaats van de bovenstaande gegevens. Het moet dus om een fysieke persoon gaan.

4.2 De hoedanigheid van deze persoon. Men moet aangeven of het gaat om een gedetacheerde werknemer in België, om een ander personeelslid van de werkgever, dan wel om iemand die geen deel uitmaakt van het personeel. Dit laatste zal het geval zijn indien een externe mandataris optreedt als verbindingspersoon.

4.3 Het fysieke adres, het telefoonnummer en het elektronisch adres van de verbindingspersoon.

5 Andere wijzigingen in de Limosamelding

Vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan de Limosamelding toegevoegd, m.n.:

  • Algemeen: de aard van de activiteit moet worden ingevuld door middel van een keuzemenu bestaande uit een beperkte reeks activiteitsectoren.
  • Voor uitzendkrachten: het relevante erkenningsnummer van het buitenlandse uitzendkantoor moet worden ingevuld.
  • Voor het bouwbedrijf: er moet worden aangegeven of de werknemers tijdens hun werk in België kunnen genieten van een regeling die equivalent is met de Belgische regeling betreffende de toekenning van getrouwheidszegels en weerverletzegels in de bouwsector.

Deze wijzigingen in dit Koninklijk Besluit hebben allemaal betrekking op de aangifte van gedetacheerde werknemers. De meldingsplicht voor zelfstandigen zal op korte termijn eveneens worden aangepast.

Bron:

Koninklijk Besluit 14 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, BS 20 september 2017, 86086

Besluit

Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België detacheren, moeten dus vanaf 1 oktober 2017 in de LIMOSA-melding een verbindingspersoon (natuurlijk persoon) aanduiden om het contact met de Belgische inspectiediensten te verzekeren. Belgische opdrachtgevers of aannemers die met buitenlandse werkgevers samenwerken, zijn gewaarschuwd om deze melding van de verbindingspersoon te controleren.

Meer over arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie