nl
De wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen heeft de rechtsgrond voor de ontbinding van slapende vennootschappen aanzienlijk verstrengd. Voor de wet van 17 mei 2017 kon iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van een vennootschap vorderen indien deze gedurende drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekening niet had neergelegd. Thans kan deze vordering reeds ingesteld worden vanaf het eerste boekjaar waarin de vennootschap deze verplichting niet is nagekomen. Deze wet is op 12 juni 2017 in werking getreden.
Een openbare werkgever, zoals een gemeente of een OCMW, die wil overgaan tot ontslag van een contractuele werknemer om redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, moet die werknemer vooraf horen. M.a.w. de hoorplicht zoals die geldt voor statutaire ambtenaren wordt doorgetrokken naar de contractuele werknemers.
Uw woning wordt gekraakt. Wat nu? Sinds 16 november 2017 staat u niet langer voor een voldongen feit waarbij u niet (meer) binnen kan in uw eigen woning. De wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans onroerend goed brengt wijzigingen aan in zowel het strafwetboek als het gerechtelijk wetboek. Een overzicht.
Wanneer één van de partijen, hoewel regelmatig opgeroepen, niet ter zitting verschijnt en ook geen conclusie heeft neergelegd, zal in de regel een verstekvonnis worden uitgesproken.
Een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed komt tot stand als er een akkoord is over de prijs die de koper zal betalen, en over het voorwerp dat de koper zal aankopen. Of kan het ogenblik van deze totstandkoming toch worden gemoduleerd?
U wenst een perceel grond, een woonst, een handelspand, een industriegebouw te kopen of verkopen. Maar u heeft niet veel tijd, en formaliteiten vervullen en aangetekende brieven versturen lijkt van de vorige eeuw. In tijden van snelle onderhandelingen, gehaaste kopers of verkopers en veelvuldig gebruik van sociale media, wordt al evenwel snel uit het oog verloren welke onwenselijke gevolgen sms’en, Hangouts, WhatsApp-berichten en e-mails kunnen hebben indien blijkt dat er plots een koop kan worden bewezen... Of welke wenselijke gevolgen deze berichten helaas niet hebben terwijl toch een koop wordt beoogd. Een beknopt overzicht van het bewijs van een koop van een onroerend goed is in onze huidige multimediale cultuur zeker op zijn plaats.
Om te voorkomen dat de oppervlakte bos in Vlaanderen verder achteruitgaat is er conform het Bosdecreet een ontbossingsverbod van kracht. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan er een vergunning verleend worden om te ontbossen. Deze ontbossing moet echter bijna altijd door nieuw bos gecompenseerd worden.
Het Decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid voert een nieuwe rechtsfiguur in genaamd de ‘handelsvestigingsconvenant’ waardoor gemeenten en bouwpromotoren vanaf nu afspraken kunnen maken over de inplanting van winkelcomplexen.
Op heden kunnen eigenaars die een erfgoedpremie hebben aangevraagd teneinde het onderhoud of de restauratie van hun beschermd erfgoed mede te bekostigen, de btw op de werken in rekening brengen. Deze btw-recuperatie zal in de toekomst verdwijnen.
De Raad van State heeft in een recent arrest nogmaals herhaald dat het aan de inschrijver zelf toekomt zijn offerte zorgvuldig op te stellen en daarbij te voldoen aan de vereiste formaliteiten.
12345 ... 18
Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille