nl
Vlaanderen geeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen aan de gemeenten zelf. Hiermee wordt een van de oudste federale wetten uit 1841 op de buurtwegen opgeheven.
Menige bewoner van het Vlaams Gewest beschikt over een riant stuk grond bij diens woning die veelal als tuin wordt gebruikt. Op een gegeven moment kan deze tuin en het bijkomend onderhoud een obstakel worden of wenst u gewoonweg deze tuin als bouwkavel te verkopen. Hoe gaat u dan te werk? Volstaat het om een notariële splitsing aan te vragen of dient u een verkavelingsvergunning aan te vragen?
Bij een huwelijk met grensoverschrijdende aspecten is het belangrijk om te weten welk recht van toepassing is op de vermogensrechtelijke gevolgen.
De bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die de toegang tot het administratief beroep en het jurisdictioneel beroep voor omwonenden afhankelijk maken van de indiening van een gemotiveerd standpunt (bezwaar) tijdens het openbaar onderzoek werden recent vernietigd door het Grondwettelijk Hof.
Een verleende omgevingsvergunning dient aangeplakt te worden. Deze aanplakking betreft niet enkel een decretale plicht maar regelt tevens het uitgangspunt om de beroepstermijn te berekenen. In de praktijk rijzen er vaak discussies omtrent de aanplakking. Wie dient in feite het bewijs te leveren inzake de aanplakking?
Door de invoering van de eengemaakte omgevingsvergunning is het niet altijd even duidelijk of ingedeelde inrichtingen of activiteiten al dan niet gemeld dienen te worden bij een overdracht. Welnu, er dienen enkele situaties onderscheiden te worden die elk een eigen finaliteit kennen.
Als hoofdregel geldt dat de verordening van toepassing is op huwelijken gesloten op of na 29 januari 2019. Daarmee lijkt de verordening voor de procespraktijk op het eerste gezicht enkel voor de toekomst van belang en dus een 'ver-van-mijn-bed-show'. Niets is echter minder waar. De rechtsmachtsregels, met name de regels die bepalen welke rechter bevoegd is om een geschil te beslechten, gelden immers onmiddellijk voor alle procedures die op of na 29 januari 2019 aanhangig worden gemaakt. Zulks dus ongeacht of het huwelijk van voor die datum is. De HuwvermVo neemt als uitgangspunt dat procedures die met elkaar samenhangen zoveel mogelijk aanhangig moeten worden gemaakt bij dezelfde rechter. We brengen de belangrijkste bevoegdheidsbepalingen voor u in kaart.
Met de huwelijksvermogensrechtverordening wil de Europese wetgever de echtgenoten meer rechtszekerheid en voorspelbaarheid bieden in vermogensrechtelijke aangelegenheden in een internationale en grensoverschrijdende context. De focus ligt hier voornamelijk bij de regels van bevoegdheid, toepasselijk recht en alsmede erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en akten.
Op 6 december 2018 bracht het Grondwettelijk Hof heugelijk nieuws voor de wettelijke samenwoners onder ons. Ook wettelijk samenwonende partners kunnen vanaf dan genieten van een langere bescherming voor de tussen hen uitgesproken voorlopige maatregelen.
Op 11 januari 2019 heeft het Hof van Cassatie geantwoord op de vraag wie nu dient te bewijzen of een verpleegkundige de patiënte had geïnformeerd te wachten met rechtkomen en afstappen tot de tafel van de scanner naar beneden werd gelaten. De patiënte was bij het rechtkomen van de tafel gegleden waarbij ze haar enkel brak. De verklaringen van de verpleegkundige en de patiënte stonden diametraal tegenover elkaar. Het Hof van Cassatie grijpt terug naar artikel 870 Gerechtelijk Wetboek dat stelt dat iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die ze aanvoert. In de rechtsleer gaan al stemmen op dat hiermee het pleit over wie de bewijslast draagt inzake het naleven van de informatieplicht van de zorgberoeper definitief is beslecht. Toch lijkt voorzichtigheid op zijn plaats.
12345 ... 24
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie