nl
Als aannemer, architect of studiebureau zal u ongetwijfeld gehoord hebben over de zogenaamde verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Een wet van 31 mei 2017 voert de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in. De verplichte verzekeringsplicht treedt in werking op 1 juli 2018, meer in het bijzonder voor alle werken van woningbouw, waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd vanaf voormelde datum.
Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden wordt de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste automatisch toegekend aan de partner met het hoogste belastbare inkomen. In het merendeel van de gevallen is dit voor de belastingplichtigen ook het voordeligst. Echter, indien de partner met het hoogste inkomen in het buitenland tewerkgesteld is en aldaar belast wordt, is de situatie mogelijk anders. De inkomsten van deze partner worden in België doorgaans vrijgesteld van belasting zodat een bijkomende belastingvermindering inderdaad zijn effect verliest. Ingevolge Europese en nationale rechtspraak dringt zich evenwel een koerswijziging op in het voordeel van de belastingplichtigen.
Dit impliceert dat vanaf 30 juni 2017 alle opdrachten die worden aangekondigd of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een offerte of een aanvraag tot deelneming is ingediend de nieuwe regels samengevat in dit artikel moeten respecteren.
Hoewel artikel 19bis-11, §2 WAM-wet binnenkort zal worden opgeheven, blijft de saga over de invulling van het wetsartikel gewoon verder lopen. In een prejudicieel arrest van 22 juni 2017 buigt het Grondwettelijk Hof zich opnieuw over het veelbesproken wetsartikel. Volgens het Grondwettelijk Hof is de interpretatie van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet niet conform de Belgische Grondwet indien het de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid toelaat de vergoeding van de schade aan het voertuig van zijn eigen verzekerde te weigeren wanneer om zijn tegemoetkoming wordt verzocht op grond van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet. Derhalve kan worden verdedigd dat de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid, in toepassing van artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, de vergoeding van de schade aan het voertuig van de eigen verzekeraar niet kan weigeren.
​Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval van een geschil. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft u steeds een vrije keuze van advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft. Dat recht van vrije keuze is bij wet van 9 april 2017 verder uitgebreid. Nu geldt het recht van vrije keuze ook in geval van arbitrage- en bemiddelingsprocedures en bij de alternatieve vormen van geschillenbeslechting.
Zowel in de pers als op sociale media is actueel veel commotie omtrent het door het Agentschap Natuur en Bos namens de Vlaamse Overheid georganiseerde openbaar onderzoek omtrent de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ of ook wel de zgn. zonevreemde bossen genoemd. In deze bijdrage trachten wij u een duidelijk beeld te scheppen omtrent de draagwijdte en de gevolgen van deze beleidsbeslissing.
Elke werkgever zal af en toe moeten vaststellen dat er extra prestaties nodig zijn van het personeel om het werk tijdig te kunnen voltooien. Hiervoor kan beroep gedaan worden op interim-arbeid, maar vaak is (of lijkt) het eenvoudiger om de werknemers bijkomend in te schakelen en hun overuren te laten presteren. In dit artikel willen wij u graag enkele tools aanreiken om dit op een legale manier te organiseren.
De faillissementswet voorziet in een automatische doorwerking van de verschoonbaarheid van de gefailleerde ten opzichte van diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 27 april 2017 echter verduidelijkt dat de fiscale schuld die betrekking heeft op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige wettelijk samenwonende partner van de gefailleerde geen eigen fiscale schuld van de gefailleerde is en hiervoor dus niet bevrijd is ten aanzien van de fiscus.
Wat als ik door ouderdom, ziekte of een ongeval niet meer in staat ben om tijdens mijn leven mijn eigen vermogen zelfstandig te beheren? Sedert 1 september 2014 geeft de wetgever u een ‘op maat gemaakte’ oplossing, met name de zorgvolmacht.
Reeds lange tijd bestond de wens om het faillissementsgebeuren te digitaliseren. Sedert 1 april 2017 is de eerste stap in dit informatiseringsproces gezet met de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit, afgekort “CSR”.
12345 ... 15
Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille