nl
Hasselt, 23 december 2017. Maar liefst 150 bestuurders daagden op voor de politierechtbank met een dagvaarding in de hand omdat ze in Lummen ter hoogte van de werkzaamheden aan de E314 werden geflitst aan 110 km/u of meer. Het bleek nadien om een “themazitting” te gaan. In de media werd vervolgens zelfs aangekondigd dat er nog dergelijke “themazittingen” zouden volgen, hetgeen nu ook blijkt te kloppen. Op 28 februari 2018 is het opnieuw zover.
Wanneer u als Nederbelg uw testament opstelt, zal het Nederlandse recht niet automatisch van toepassing zijn op uw nalatenschap. Sedert 17 augustus 2015 dient u voor een grensoverschrijdende nalatenschap rekening te houden met de Europese Erfrechtverordening.
Smartphones en andere technologieën laten toe dat u een (telefoon)gesprek opneemt. Onder een heimelijk opgenomen gesprek verstaan wij elk gesprek dat door u werd opgenomen zonder medeweten van uw gesprekspartner. In dit artikel beantwoorden wij de vraag of u een heimelijk opgenomen gesprek kan gebruiken als bewijs tegen de persoon die zonder zijn medeweten werd opgenomen.
Reeds op 1 januari 2018 schakelden steden en gemeenten principieel over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning combineert in één procedure. Nog voor de wetgeving goed en wel in werking trad werden de eerste aanpassingen en wijzigingen al doorgevoerd.
Met de komst van de Europese Erfrechtverordening heeft de Europese wetgever getracht om de verschillen bij grensoverschrijdende nalatenschappen te minimaliseren. Zulks dus ook voor wat betreft nalatenschappen met een Nederlands en Belgisch karakter.
‚ÄčOp het terrein van het huwelijksvermogensrecht is er nog geen sprake van uniforme regels van internationaal privaatrecht. Dit betekent dat de Belgische rechter de vraag naar het toepasselijke huwelijksvermogensrecht aan de hand van andere regels beantwoordt dan de Nederlandse rechter, hetgeen tot andere uitkomsten kan leiden.
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen omvat de doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te transformeren. De ‘Codextrein’ betreft de juridische grondslag voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
Reeds eerder adviseerden wij u om zo snel mogelijk zowel vanuit Belgisch als Nederlands perspectief naar een grensoverschrijdende kwestie te kijken. De regels van internationaal privaatrecht (IPR) ter beantwoording van de vraag welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is op een vraagstuk, zijn namelijk niet op alle terreinen gelijkluidend in beide landen. Soms kan er slechts in één van beide landen worden geprocedeerd. Wanneer er kan worden gekozen tussen de Nederlandse of Belgische rechter, is het van belang om vooraf de consequenties van deze keuze volledig in kaart te brengen. Welk recht zal de aangezochte rechter toepassen op het betreffende vraagstuk? En wat is de inhoud van dat recht? Uit deze analyse kan blijken dat het interessant is om te 'forumshoppen', dat wil zeggen om te kiezen voor de rechter waar men de meest gunstige uitkomst verwacht.
Op 1 september 2017 werd het nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Na een lange weg, is de hervorming van het erfrecht inmiddels een feit. Met deze hervorming heeft de wetgever getracht om het erfrecht aan te passen aan de huidige samenleving en de gezinnen van de dag van vandaag. Zo zal u meer vrijheid krijgen om te beslissen wat er met uw nalatenschap zal gebeuren, indien u er niet meer bent. Wij zetten alvast even de belangrijkste nieuwigheden voor u op een rijtje:
België kent een behoorlijk aantal Nederbelgen. Ondanks de recente wijzigingen in het Belgische erfrecht, blijven de verschillen tussen België en Nederland op erfrechtelijk vlak nog steeds aanzienlijk. Maar wat betekent de Europese Erfrechtverordening nu precies voor de Nederbelg en zijn erfgenamen?
12345 ... 20
Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

KMO-Portefeuille