nl
Het wetboek van koophandel maakte een onderscheid tussen handelaars (“kooplieden”) en niet-handelaars. Dit onderscheid bepaalde de bevoegdheid van de rechtbank, het toepasselijke bewijsrecht en het toepassingsgebied van de faillissementswet. Het parlement keurde intussen de wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht goed, waarmee een centraal ondernemingsbegrip werd ingevoerd. Bovendien werd de rechtbank van koophandel omgedoopt tot de ondernemingsrechtbank. Deze wet is in werking getreden op 1 november 2018.
Vaak wordt er - ten onrechte- vanuit gegaan dat schade enkel geleden wordt door het rechtstreekse slachtoffer van het schadegeval. In geval van een fietser die wordt aangereden door een autochauffeur, en maandenlang in een coma zit alvorens te ontwaken en te herstellen, dan wel uiteindelijk sterft, zou dit betekenen dat enkel de fietser schade zou kunnen lijden of geleden hebben. Een schadegeval kan logischerwijze echter ook op andere personen, dan het slachtoffer zelf, inslaan.
Men zegt wel eens dat kinderen slapen als een roos. Eens je kinderen hebt, kan je er echter van op aan dat je nooit meer zal kunnen slapen als een roos en dus nooit meer volledige rust zal kunnen vinden, zeker in het geval deze minderjarige kinderen, besluiten om wat kattenkwaad uit te halen.
Met de Wet van 18 juni 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen in het Gerechtelijke Wetboek gewijzigd en ingevoerd om uitvoering te geven aan haar belofte om meer in te zetten op het stimuleren van alternatieve vormen van geschillenbeslechting, waaronder de bemiddeling. Het doel van het bevorderen van alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes ligt vanzelfsprekend in het ontlasten van de rechtbanken om op die manier de gerechtelijke achterstand op termijn weg te werken. In deze bijdragen zullen de nieuwigheden inzake de bemiddeling zoals ingevoerd bij de Wet van 18 juni 2018 kort worden opgelijst.
Het pand is een zakelijke zekerheid waarbij aan de schuldeiser (de pandhouder) het recht wordt verleend om, wanneer zijn schuldenaar (de pandgever) nalaat om de gewaarborgde schuld terug te betalen, zijn pandrecht uit te winnen en bij voorrang boven de andere schuldeisers betaald te worden uit de opbrengst van de verkoop van de met het pand bezwaarde goed. Het probleem met het pandrecht op roerende goederen was echter de verplichte buitenbezitstelling van het verpande goed: opdat het pandrecht tegenwerpelijk zou zijn aan derden, zoals andere schuldeisers van de pandgever, was het noodzakelijk dat de eigenaar als het ware werd onteigend en dat het verpand goed op materiële wijze werd overhandigd aan de pandhouder. Door de buitenbezitstelling was de pandgever echter niet meer in mogelijkheid het verpande goed zelf aan te wenden, te gebruiken of te exploiteren. Dit gegeven creëerde vooral een verregaand nadeel voor een pand op bedrijfsgoederen, nu deze bedrijfsgoederen de schuldenaar-pandgever net in staat zouden moeten stellen inkomsten te genereren om de gewaarborgde schuld terug te betalen. Het is onder meer dit praktisch nadeel dat de wetgever er toe heeft aangezet het pandrecht te reviseren. Met de langverwachte Wet van 1 januari 2018 voerde de wetgever dan ook een aantal nieuwigheden in betreffende het pandrecht, zoals de invoering van het Nationaal Pandregister.
Een vereniging van mede-eigenaars (“VME”) wordt op afzonderlijke punten al eens vergeleken met een vennootschapsstructuur. Een VME heeft immers eveneens organen met wettelijke bevoegdheden, ze heeft een ondernemingsnummer en voert een boekhouding. Een parallel is nochtans niet steeds aanwezig. Een raad van mede-eigendom (“RME”) is bijvoorbeeld geenszins vergelijkbaar met een raad van bestuur.
Naar aanleiding van de stakingen van de voorbije maanden wensten een aantal Belgische passagiers dan ook vergoed te worden, doch Ryanair weigert deze passagiers te vergoeden. In het geval van overmacht is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht om haar passagiers te compenseren voor de vertragingen. Aangekondigde stakingen kunnen in hoofde van de luchtvaartmaatschappij echter niet beschouwd worden als overmacht en men is als luchtvaartmaatschappij aldus gehouden om de passagiers te compenseren voor vertragingen van minstens 3 uur (ten opzichte van de voorziene aankomsttijd), of als de vlucht geannuleerd werd en je hierover minder dan 2 weken voor de vlucht werd geïnformeerd. Test-Aankoop kondigde dan ook reeds aan juridische stappen te zullen ondernomen tegen Ryanair, na te hebben onderzocht welke procedure de meest aangewezen zou zijn.
De wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (ook wel de Potpourri VI genoemd) heeft als doel een snellere en kwaliteitsvollere afhandeling van gerechtelijke dossiers te bewerkstelligen. Dankzij deze wet wordt het vanaf 1 september 2018 eenvoudiger om bij een onderlinge toestemming uit de echt te scheiden.
Een vernieuwde Vlaamse erfbelasting: de wijzigingen in het decreet uitgelegd
De huidige Wegverkeerswet bepaalt dat de immobilisering en de verbeurdverklaring van voertuigen enkel en alleen mogelijk is indien de overtreder eveneens eigenaar is van het betrokken voertuig. Het nieuwe wetsvoorstel geeft aan de politierechter de mogelijkheid om het voertuig van de overtreder verbeurd te verklaren of te immobiliseren in plaats van het voertuig waarmee hij de overtreding beging. Bovendien wil de wetgever het mogelijk maken om een verbeurdverklaring bij equivalent uit te spreken indien het voertuig onvindbaar is. Dit betekent dat het mogelijk wordt andere zaken uit uw vermogen verbeurd te verklaren en dit ten belope van de waarde van uw voertuig.
12345 ... 23
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie