nl
Het verlijden van een schenking van effecten met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris, was tot voor kort niet zonder risico, voornamelijk inzake successierechten. Evenwel heeft een recent arrest van de Raad van State van 12 juni 2018 elke twijfel uit de wereld geholpen.
Vaak wordt er - ten onrechte- vanuit gegaan dat schade enkel geleden wordt door het rechtstreekse slachtoffer van het schadegeval. In geval van een fietser die wordt aangereden door een autochauffeur, en maandenlang in een coma zit alvorens te ontwaken en te herstellen, dan wel uiteindelijk sterft, zou dit betekenen dat enkel de fietser schade zou kunnen lijden of geleden hebben. Een schadegeval kan logischerwijze echter ook op andere personen, dan het slachtoffer zelf, inslaan.
Men zegt wel eens dat kinderen slapen als een roos. Eens je kinderen hebt, kan je er echter van op aan dat je nooit meer zal kunnen slapen als een roos en dus nooit meer volledige rust zal kunnen vinden, zeker in het geval deze minderjarige kinderen, besluiten om wat kattenkwaad uit te halen.
Bent u samen met één of meerdere anderen eigenaar van een onroerend goed, maar bent u de enige die exclusief gebruik maakt van dit goed? Wees er dan op bedacht dat de andere mede-eigenaren u kunnen verplichten een gebruiksvergoeding te betalen.
Met de Wet van 18 juni 2018 heeft de wetgever diverse bepalingen in het Gerechtelijke Wetboek gewijzigd en ingevoerd om uitvoering te geven aan haar belofte om meer in te zetten op het stimuleren van alternatieve vormen van geschillenbeslechting, waaronder de bemiddeling. Het doel van het bevorderen van alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes ligt vanzelfsprekend in het ontlasten van de rechtbanken om op die manier de gerechtelijke achterstand op termijn weg te werken. In deze bijdragen zullen de nieuwigheden inzake de bemiddeling zoals ingevoerd bij de Wet van 18 juni 2018 kort worden opgelijst.
Recent kwam de verlaging van de registratierechten bij de aankoop van vastgoed in het nieuws, ingevolge de hervorming van de verkooprechten. Maar welke vastgoedtransacties genieten nu precies van dit voordeel?
Het pand is een zakelijke zekerheid waarbij aan de schuldeiser (de pandhouder) het recht wordt verleend om, wanneer zijn schuldenaar (de pandgever) nalaat om de gewaarborgde schuld terug te betalen, zijn pandrecht uit te winnen en bij voorrang boven de andere schuldeisers betaald te worden uit de opbrengst van de verkoop van de met het pand bezwaarde goed. Het probleem met het pandrecht op roerende goederen was echter de verplichte buitenbezitstelling van het verpande goed: opdat het pandrecht tegenwerpelijk zou zijn aan derden, zoals andere schuldeisers van de pandgever, was het noodzakelijk dat de eigenaar als het ware werd onteigend en dat het verpand goed op materiële wijze werd overhandigd aan de pandhouder. Door de buitenbezitstelling was de pandgever echter niet meer in mogelijkheid het verpande goed zelf aan te wenden, te gebruiken of te exploiteren. Dit gegeven creëerde vooral een verregaand nadeel voor een pand op bedrijfsgoederen, nu deze bedrijfsgoederen de schuldenaar-pandgever net in staat zouden moeten stellen inkomsten te genereren om de gewaarborgde schuld terug te betalen. Het is onder meer dit praktisch nadeel dat de wetgever er toe heeft aangezet het pandrecht te reviseren. Met de langverwachte Wet van 1 januari 2018 voerde de wetgever dan ook een aantal nieuwigheden in betreffende het pandrecht, zoals de invoering van het Nationaal Pandregister.
Een burgerlijke maatschap was steeds een populair instrument in het kader van vermogensplanning. In de keuze voor een maatschap waren de flexibiliteit, de kostprijs en het discreet karakter meestal doorslaggevend. De vraag zal evenwel zijn of dit enthousiasme niet zou kunnen beginnen tanen na de invoering van de nieuwe wetgeving tot hervorming van het ondernemingsrecht.
In een eerdere bijdrage (Bewijs van de verkoop van een onroerend goed: is een sms of e-mail voldoende?) werden de principes die van toepassing zijn op een verkoop van een onroerend goed via e-mail reeds toegelicht. De aanleiding van het bewuste artikel was de commotie die was ontstaan naar aanleiding van een arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 19 december 2016, dat een e-mail niet als bewijs had aanvaard en evenmin als bewijs van geschrift, om aan te tonen dat een koop inzake onroerend goed tot stand was gekomen. Op 12 juli 2018 werd in de Kamer evenwel een wetswijziging gestemd, die de voorwaarden inzake een dergelijk bewijs wettelijk verankert.
Een vereniging van mede-eigenaars (“VME”) wordt op afzonderlijke punten al eens vergeleken met een vennootschapsstructuur. Een VME heeft immers eveneens organen met wettelijke bevoegdheden, ze heeft een ondernemingsnummer en voert een boekhouding. Een parallel is nochtans niet steeds aanwezig. Een raad van mede-eigendom (“RME”) is bijvoorbeeld geenszins vergelijkbaar met een raad van bestuur.
12345 ... 24
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie