nl
Nieuw tijden vereisen nieuwe wetten, zo ook in het vennootschapsrecht. Met de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht van 12 juli 2021 komt de wetgever tegemoet aan de verplichtingen opgelegd door de Europese Unie in 2019 om het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht mogelijk te maken. In dit artikel schetsen wij voor u een van de meest in het oog springende wijzigingen: de mogelijkheid tot oprichting van vennootschappen vanop afstand.
Veel werknemers snakken allicht naar een terugkeer naar de werkvloer, hierdoor stelde de regering begin mei het zomerplan voor. Hierin werden een aantal versoepelingen aangekondigd, indien enkele voorwaarden werden gehaald. Aangezien de cijfers al enige tijd de goede richting uitgaan en ook de vooropgestelde voorwaarden ruimschoots werden gehaald, kunnen de versoepelingen effectief in werking treden. Sinds 4 juni heeft de regering een wettelijk kader gecreëerd voor de aangekondigde versoepelingen, meer in het bijzonder voor het wekelijkse terugkeermoment dat mag worden gehouden vanaf 9 juni.
Met de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gege-vens in de sector van de elektronische communicatie, ook wel de ‘Dataretentiewet’ ge-noemd, voorzag de Belgische wetgever in een verplichting voor telecombedrijven om de verkeers- en locatiegegevens met betrekking tot de elektronische communicatie van hun klanten preventief te bewaren. Deze telefonische en elektronische communicatiegegevens zijn immers een bron aan informatie voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Het Grondwettelijk Hof vernietigde met het arrest van 22 april 2021 de delen van de Dataretentiewet die telecombedrijven verplichten om telefonische en elektronische communicatiegegevens preventief te bewaren. In dit artikel worden de inhoud van het arrest en de gevolgen voor de praktijk kort be-sproken.
In een vorig artikel informeerden wij u reeds over een aankomende COVID-maatregel ter bescherming van het ondernemingsleven, meer bepaald een versoepeld kader voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure. Met de wet van 21 maart 2021 is deze tijdelijke verspoeling er effectief gekomen en dit tot 30 juni 2021. In dit artikel schetsen wij voor u de krijtlijnen van deze nieuwe beschermingsmaatregel.
De federale regering heeft het voorontwerp inzake een hervorming van de wetgeving betreffende het seksueel strafrecht goedgekeurd. In de vorige regeerperiode is een commissie aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen om ons strafwetboek te hervormen. Op basis van die werkzaamheden heeft zij beslist om met spoed het seksueel strafrecht te actualiseren. Dit door het hoofdstuk seksuele misdrijven uit het nieuw Strafwetboek reeds in te voeren in het huidige strafwetboek.
Steeds vaker worden verhuurders geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de huurwoning. Nog pijnlijker wordt het als blijkt dat de huurder niet kan aangesproken worden door de verhuurder bij gebrek aan plaatsbeschrijving bij aanvang of einde huur.
Hoewel sinds het begin van de lock-down telethuiswerk voor vele beroepen verplicht was, ontbrak een wettelijke kader om dit COVID-19 telewerk goed te laten verlopen. Sinds kort hebben de sociale partners een CAO gesloten met betrekking tot de modaliteiten telewerken in situaties waarin telewerk wordt opgelegd of sterk wordt aanbevolen ingevolge van de coronacrisis.
De kosten van een juridisch geschil kunnen soms hoog oplopen. Veel mensen zien- ondanks het feit dat ze over een sterk dossier beschikken- af van een procedure omwille van de angst voor de kosten die eraan verbonden zijn. De overheid is hier in 2019 aan tegemoet willen komen door hieraan een belastingvoordeel te koppelen en op die manier justitie toegankelijk te maken voor iedereen.
Door een aanpassing van het ‘Vrijstellingenbesluit’ voorziet de Vlaamse Regering in een tijdelijke vrijstelling tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor terrassen. Deze tijdelijke aanpassing wordt overduidelijk ingegeven om het relanceproject van de horeca te ondersteunen en om iedereen de komende tijd veilig van een terrasje te kunnen laten genieten.
Sinds 2021 waait er een verfrissende, nieuwe wind doorheen het btw-landschap. De wetgever heeft namelijk besloten, zoals aangekondigd in het Vivaldi-akkoord, dat het verlaagd tarief van 6% op afbraak en heropbouw van werken in onroerende staat zal worden uitgebreid naar het hele Belgische grondgebied in plaats van de 32 steden waar de regel enkel en alleen voorgaand van kracht was.
12345 ... 30
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie