nl

Adlex Advocaten met twee kantoren in Genk en één in Bree (Limburg) werd in 1981 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een team van 26 advocaten, een Office Manager en 12 medewerkers.

Elke advocaat van de associatie is onderlegd in meerdere voorkeurmateries waardoor ons kantoor alle rechtsdomeinen behandelt. Een geschil met diverse juridische facetten of probleemstellingen wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere rechtspractici van ons advocatenkantoor onderworpen.

Specifiek voor ondernemingen in moeilijkheden en insolventie hebben we een aparte kantoorlocatie in Genk. De insolventiedossiers worden op die manier door één team van experten gezamenlijk behandeld. Adlex 59: aparte locatie, uniek teamconcept.

Contacteer Adlex

kantoor Genk
+32 89 32 23 00

kantoor Bree
+32 89 46 15 62

info@adlex.be

KBO 0859 633 695

"Wij zijn zeer blij met Adlex als nieuwe structurele partner voor onze organisatie", zegt Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg. “Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en zijn er van overtuigd dat deze vlot zal verlopen."
In de 4e en laatste aflevering van het Milieu- en Energierecht (M.E.R.) van 2016 heeft Mr. Chris Schijns (co-auteur) een artikel gepubliceerd over 'Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (januari 2016 - juni 2016). In dit artikel wordt de rechtspraak zowel inzake vernietiging, schorsing en UDN van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de periode januari 2016 – juni 2016 besproken. De klemtoon ligt op arresten waarin 'omgevingsrechtelijke aspecten' centraal staan, ...
Op 1 januari 2017 werd Gerry Banken partner bij Adlex Advocaten, naast Leo Panis, Guy Heyvaert, Jan Vandersanden, Mathieu Cilissen, Jan Verlinden, Steven Menten en Anneleen Meylaerts.Gerry Banken behaalde in 2007 zijn rechtendiploma aan de KULeuven en verdiepte zich daarna in het vennootschapsrecht (HUB, 2010) en insolventierecht (KULeuven, 2013). Van 2010 tot en met 2016 was hij als assistent verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KULeuven, en op heden is hij docent rech...
Op maandag 19 december 2016 doen wij mee met Work 1 Hour For Life voor SOS Kinderdorpen. Net als SOS Kinderdorpen vinden wij dat geen enkel kind alleen mag opgroeien. Toch zijn er miljoenen kinderen die geen warme, liefdevolle thuis hebben. Daarom vangt SOS overal ter wereld kinderen op die er alleen voor staan. Via Work 1 Hour For Life schenk je op maandag 19 december de waarde van één werkuur (40 euro) aan die kinderen. Inschrijven doe je via www.sos-kinderdorpen.be/w1hfl
Op dinsdag 7 juni 2016 legde mr. Steven Menten, partner binnen Adlex Advocaten, de eed af als plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Maaseik. Hij maakt deel uit van de rechtsdomeinen bouwrecht en onroerend goed evenals overheidsopdrachten.Meer info over Steven Menten
Jeffrey Amankwah
Jeffrey Amankwah
​Een verzekering rechtsbijstand dekt het risico dat u nood heeft aan juridische bijstand in het geval van een geschil. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft u steeds een vrije keuze van advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft. Dat recht van vrije keuze is bij wet van 9 april 2017 verder uitgebreid. Nu geldt het recht van vrije keuze ook in geval van arbitrage- en bemiddelingsprocedures en bij de alternatieve vormen van geschillenbeslechting.
Chris Schijns
Chris Schijns
Zowel in de pers als op sociale media is actueel veel commotie omtrent het door het Agentschap Natuur en Bos namens de Vlaamse Overheid georganiseerde openbaar onderzoek omtrent de kaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ of ook wel de zgn. zonevreemde bossen genoemd. In deze bijdrage trachten wij u een duidelijk beeld te scheppen omtrent de draagwijdte en de gevolgen van deze beleidsbeslissing.
Dascha Mengels
Dascha Mengels
Elke werkgever zal af en toe moeten vaststellen dat er extra prestaties nodig zijn van het personeel om het werk tijdig te kunnen voltooien. Hiervoor kan beroep gedaan worden op interim-arbeid, maar vaak is (of lijkt) het eenvoudiger om de werknemers bijkomend in te schakelen en hun overuren te laten presteren. In dit artikel willen wij u graag enkele tools aanreiken om dit op een legale manier te organiseren.
Stefan Jacobs
Stefan Jacobs
De faillissementswet voorziet in een automatische doorwerking van de verschoonbaarheid van de gefailleerde ten opzichte van diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 27 april 2017 echter verduidelijkt dat de fiscale schuld die betrekking heeft op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige wettelijk samenwonende partner van de gefailleerde geen eigen fiscale schuld van de gefailleerde is en hiervoor dus niet bevrijd is ten aanzien van de fiscus.
Anneleen Meylaerts
Anneleen Meylaerts
Wat als ik door ouderdom, ziekte of een ongeval niet meer in staat ben om tijdens mijn leven mijn eigen vermogen zelfstandig te beheren? Sedert 1 september 2014 geeft de wetgever u een ‘op maat gemaakte’ oplossing, met name de zorgvolmacht.
Ondernemers die wakker liggen van juridische vraagstukken en problemen. Die kunnen wij zeker een helpende hand reiken…
Het had anders kunnen lopen, maar we zijn blij dat Mr. Jeffrey Amankwah hoofd van het rechtsdomein verzekeringsrecht bij Adlex is geworden.

Overzicht

Flanders Investment & Trade

De beschikbaarheid van de site in verschillende talen is medegefinancierd door Flanders Investment & Trade

Adlex Genk

+32 89 32 23 00
Grotestraat 122
B-3600 Genk

Adlex Bree

+32 89 46 15 62
Bocholterstraat 14
B-3960 Bree